Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara kõlbmatuks tunnistamise, mahakandmise ja hävitamise korra kinnitamine
Tallinna Linnavolikogu 08.05.1997 määrus number 21
Jõustumine:01.06.1997
Kehtetuks tunnistamine:02.09.2010
Redaktsiooni kehtivus:05.06.2003 - 01.09.2010

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 26.08.2010 nr 41, jõustumine 02.09.2010

REDAKTSIOON:
Tvk m 29.05.2003 nr 32 jõust. 05.06.2003

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

Tallinn,

8. mai 1997 nr 21

Linnavara kõlbmatuks tunnistamise, mahakandmise ja hävitamisekorra kinnitamine

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

punktist 6,

Tallinna Linnavolikogu

m ä ä r a b:

1. Kinnitada juurdelisatud Linnavara kõlbmatuks tunnistamise, mahakandmise ja hävitamise kord.

 

2. Käesolevas korras linnavara valitsema volitatud asutuste kohta sätestatut kohaldatakse ka munitsipaalettevõtetele ja teistele Tallinna linnale kuuluvatele Äriseadustiku 507 nimetatud ettevõtetele.

 

3. Määrus jõustub 1. juunist 1997.

 

 

Edgar Savisaar

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

KINNITATUD
Tallinna Linnavolikogu
8. mai 1997 määrusega nr 21

 

LINNAVARA KÕLBMATUKS TUNNISTAMISE,

MAHAKANDMISE JA HÄVITAMISE KORD

 

 

I ÜLDSÄTTED

 

1. Käesolev kord reguleerib linnavara kõlbmatuks tunnistamist, mahakandmist ja hävitamist.

 

2. Käesolevas korras mõistetakse linnavara all maatüki oluliseks osaks olevat hoonet või selle osa või vallasasja, mis on Raamatupidamise seaduse kohaselt käsitletav põhivarana. Muu linnale kuuluva vara kõlbmatuks tunnistamise, mahakandmise ja hävitamise otsustab linnavara valitseja või linnavara valitsema volitatud asutus vastavalt käesoleva korra põhimõtetele.

(Tvk m 29.05.2003 nr 32 jõust. 05.06.2003)

3. Linnavara tunnistatakse kõlbmatuks, kui:

3.1 vara on muutunud kõlbmatuks avaliku kasutamise, linna valitsemise või tulu saamise otstarbeks ja vara pole õnnestunud võõrandada;

3.2 on tõestatud vara säilitamise ebaotstarbekus;

3.3 vara on osaliselt või täielikult hävinud;

Enne linnavara kõlbmatuks tunnistamist paeb olema lahendatud selle varaga seotud rahaliste õiguste ja kohustuste üleandmise küsimus.

 

4. Käesoleva korra punktis 3 nimetatud, dokumentaalselt tõendatud asjaolude ilmnemisel koostab linnavara valitseja või vara valitsema volitatud asutus, kelle bilansis vastav vara on, akti või taotluse tulenevalt käesoleva korra punktist 8.

 

5. Akt või taotlus peab sisaldama:

5.1 vara liiki, täielikku nimetust, kogust, munitsipaalomandisse üleandmise või soetamise aega, maksumust, jääkväärtust, tehnilisi andmeid ja asukohta ning seisukorra lühiiseloomustust;

5.2 vara osa kõlbmatuks tunnistamise taotluse korral selle lühikirjeldust, osakaalu tervikust protsentides ja rahalises väljenduses;

5.3 andmeid aruandeaasta ümberhindluse kohta;

5.4 põhivara remontide, parenduste, ümberehituste maksumust aruandeaastal;

5.5 varaga seotud eritingimusi (kultuuri-, arhitektuuriline väärtus, keskkonnaohtlikkus jne);

5.6 infot, millest selgub, et vara ei ole õnnestunud kasutusse anda ega võõrandada, samuti asja säilitamise ebaotstarbekuse puhul seda tõendavat infot;

5.7 vara osalise või täieliku hävimise korral kogu sellekohast teavet;

5.8 vara või selle osa kõlbmatuks tunnistamise peamisi põhjusi, selle vara hävitamise tegevuskava arvestades keskkonnaorganite, päästeameti jt asjakohaste ametite ja organisatsioonide ettekirjutusi;

5.9 vara hävitamiseks vajalike tööde, sh hoonete lammutamise eelarvet;

5.10 varaga seotud rahalisi õigusi ja kohustusi;

5.11 muid varaga seotud olulisi andmeid;

5.12 kinnisasja oluliseks osaks oleva hoone puhul andmeid kinnistusraamatu kande kohta;

5. 13 (Kehtetu - Tvk m 29.05.2003 nr 32 jõust. 05.06.2003)

 

6. Vara kõlbmatuks tunnistamise aktis või taotluses on vara valitseja või vara valitsema volitatud asutus kohustatud selle tegeliku väärtuse hindamiseks avaldama kogu tema valduses oleva sellekohase olulise teabe.

 

7. Vara kõlbmatuks tunnistamiseks võib käesoleva korra punktis 8 märgitud otsustaja teha vajadusel kõlbmatuks tunnistamise otstarbekuse ekspertiisi.

 

II OTSUSTAMINE JA OTSUSE TÄITMINE

 

8. Vara kõlbmatuks tunnistamise, mahakandmise ja hävitamise otsustaja on:

8.1 maatüki oluliseks osaks oleva hoone või rajatise või selle osa, samuti vallasvara puhul väärtusega üle 50.000 krooni - linnavalitsus, linnavara valitseja või vara valitsema volitatud asutuse ettepanekul;

8.2 vallasvara puhul väärtusega üle 5.000 kuni 50.000 krooni - linnavara valitseja;

8.3 vallasvara puhul väärtusega kuni 5.000 krooni - linnavara valitsema volitatud asutus, aga ka linnavara valitseja, kui vara on tema bilansis.

 

9. Vara väärtus määratakse Asjaõigusseaduse §-s 29 kehtestatud korras, mis sätestab, et asja hinnatakse hariliku väärtuse või valdaja erilise huvi alusel. Asja harilik väärtus on selle kohalik keskmine müügihind (turuhind). Asja väärtuseks loetakse selle harilikku väärtust, kui seaduses või tehinguga ei ole sätestatud teisiti. Asja hindamine erilise huvi järgi põhineb kasul, mida valdaja saab oma isikliku olukorra tõttu või asja eelistamisel valdaja poolt asja iseärasuste pärast või erilisel suhtel asjasse, arvestamata selle kasulikkust.

 

10. Otsus vormistatakse 10 tööpäeva jooksul vastavalt pädevusele kas linnavalitsuse korraldusega või linnaosa vanema korraldusega või muu linnaametiasutuse juhi käskkirjaga.

Otsus peab sisaldama:

10.1 taotlusega nõustumist või mittenõustumist;

10.2 nõustumisel volitamist vara bilansist mahakandmiseks;

10.3 mittenõustumisel põhjendust;

10.4 käesolevas korras ettenähtud ja muid tingimusi.

 

11. Kui käesoleva korra punktides 5 ja 10 esitatud tingimuste täitmisel võib tekkida kahju või vara kujutab endast ohtu keskkonnale, võib otsustaja kahjude ning riski vähendamiseks, võimaluse korral ka nende vältimiseks määrata ajalisi ja muid eritingimusi vara kõlbmatuks tunnistamisel, mahakandmisel ja hävitamisel.

 

12. Käesoleva korra punktis 8 märgitud otsustaja on kohustatud jätma taotluse rahuldamata, kui taotlus:

12.1 ei ole piisavalt põhjendatud;

12.2 on majanduslikult ebaotstarbekas;

12.3 on vastuolus Tallinna linna huvidega;

12.4 on vastuolus riigi või Tallinna õigusaktidega.

 

13. Varaga seotud rahaliste õiguste ja kohustuste olemasolul peab vara kõlbmatuks tunnistamise, mahakandmise ja hävitamise otsuses olema märgitud nende üleandmine ning lisatud sellekohased dokumendid.

 

14. Vara või selle osa kõlbmatuks tunnistamine, mahakandmine ja hävitamine toimub ainult seaduste, raamatupidamise korraldamise eeskirjade, käesoleva korra ja teiste õigusaktide sätete kohaselt vormistatud dokumentatsiooni alusel, mis peab sisaldama:

14.1 punktis 5 nimetatud andmeid;

14.2 vara kõlbmatuks tunnistamise otsust;

14.3 vara hävitamise kulude eelarve tegelikku täitmist;

14.4 andmeid vara hävitamisest saadud materiaalsete väärtuste kohta;

14.5 sätteid varaga seotud kohustuste ja õiguste ülekandmise või piirangute kohta;

14.6 vara hävitamise akti, mis sisaldab teavet punktide 5.5 ja 5.8 alusel märgitud eritingimuste kohta.

 

15. Vara kõlbmatuks tunnistamine ja mahakandmine saab lõppeda ainult selle vara hävitamisega.

 

16. Vara kõlbmatuks tunnistamine, selle mahakandmine ja hävitamine registreeritakse punktis 14 nimetatud dokumentatsiooni alusel hiljemalt 10 tööpäeva jooksul vara mahakandmisest ja hävitamisest arvates vastavates registrites vastavalt riigi ja Tallinna õigusaktidele.

(Tvk m 29.05.2003 nr 32 jõust. 05.06.2003)

 

17. Raamatupidamise kirjed koostatakse vastavuses raamatupidamist korraldavate õigusaktide nõuetega ning kanded peavad olema tehtud hiljemalt ühe kuu jooksul punktis 14 nõutud dokumentide vormistamisele järgneval kuul