Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara võõrandamise kord
Tallinna Linnavolikogu 20.03.1997 määrus number 8
Jõustumine:01.04.1997
Kehtetuks tunnistamine:22.06.2013
Redaktsiooni kehtivus:01.04.1997 - 07.05.1997

 Redaktsioonid          TALLINNA LINNAVOLIKOGU 
              MÄÄRUS

Tallinn,             20. märts 1997 nr 8
Linnavara võõrandamise kord


Aluseks võttes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 punkti 6, 


Tallinna Linnavolikogu

m ä ä r a b :

1. Kinnitada juurdelisatud "Linnavara võõrandamise kord".

2. Enne käesoleva korra jõustumist väljakuulutatud vara võõrandamine
viiakse lõpuni senikehtinud korras.

3. Linnavalitsusel kehtestada linnavara võõrandamise tehingute
registreerimise kord.

4. Punktis 1 nimetatud korras linnavara valitsema volitatud asutuse kohta
sätestatu laieneb ka munitsipaalettevõtetele ja teistele Tallinna linnale
kuuluvatele Äriseadustiku § 507 nimetatud ettevõtetele.

5.Tunnistada kehtetuks:
5.1 Tallinna Linnavolikogu 17. novembri 1994 määruse nr 18 "Linnavara
käsutamise põhimõtted" punktid 1 - 6;
5.2 Tallinna Linnavolikogu 3. novembri 1994 määrus nr 16 "Tallinna linna
omandisse kuuluvate ehitiste mõtteliste osade müügi kord".

6. Avaldada käesolev määrus Riigi Teataja Lisas.

7. Määrus jõustub 1. aprillist 1997.Edgar Savisaar
Tallinna Linnavolikogu esimees

                  KINNITATUD
                  Tallinna Linnavolikogu
                  20. märtsi 1997 määrusega nr 8


LINNAVARA VõõRANDAMISE KORD


I ÜLDSÄTTED

1. Käesolev kord reguleerib linnavara võõrandamist. Linnavara on linnale 
kuuluv kinnis- ja vallasvara, s.o. asjad ning rahaliselt hinnatavad õigused
ja kohustused.

2.Võõrandamise all mõistetakse käesolevas korras linnavara tasu eest või
tasuta andmist teise isiku omandisse.

3. Linnavara võib võõrandada, kui:
3.1 vara ei ole vajalik avalikuks otstarbeks ega linna valitsemiseks;
3.2 vara on muutunud kõlbmatuks avaliku kasutamise, linna valitsemise või 
tulu saamise otstarbeks;
3.3 vara on vajalik riigile või muule avalik-õiguslikule isikule tema
seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks;
3.4 vara on vajalik välisriigile diplomaatilise, konsulaar- või 
kaubandusesinduste tarbeks;
3.5 võõrandamine on ette nähtud seaduses või linnavolikogu õigusaktidega 
sätestatud korras.

4. Riigi poolt tasuta linna omandisse antud Asjaõigusseaduse mõistes
kinnisasja võib võõrandada juhul, kui kinnisasi ei ole enam vajalik või on
muutunud kõlbmatuks linna ülesannete täitmiseks.

5. Käesoleva korra punktides 3.2 ja 3.3 nimetatud juhul ei võõrandata
linnavara enne, kui :
5.1 käesoleva korra punktis 3.3 nimetatud juhul on tuvastatud, et vara ei
ole vajalik linna valitsemiseks;
5.2 käesoleva korra punktis 3.4 nimetatud juhul on tuvastatud, et vara ei
ole vajalik avalikuks otstarbeks.

6. Seaduse või tehingu alusel tekkinud ostueesõiguse kasutamine toimub 
vastavalt Asjaõigusseaduse 7. osale ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse
paragrahvile 131.

7. Käesolevas korras kinnisvara kohta kehtestatud sätteid kohaldatakse ka 
ehitistele, nende reaalosadele ja mõttelistele osadele ning
pooleliolevatele ehitistele kuni nende aluse ja nende teenindamiseks
vajaliku maatüki kandmiseni kinnistusraamatusse või maa riigi omandisse
jätmise jõustumiseni.

8. Linnavara võib võõrandada avaliku enampakkumise, eelläbirääkimistega 
pakkumise või otsustuskorras. Linnavolikogu otsustusel võib linnavara 
võõrandada ka muul viisil.

9. Käesolev kord ei laiene õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamisele ja
asendamisele, linnavara erastamisele ning riigi omandisse andmisele, mis 
toimub Omandireformi aluste seaduses, Erastamisseaduses, Eluruumide 
erastamise seaduses, Mitteeluruumide erastamise seaduses, Maareformi 
seaduses, Kaasomandis oleva elamu mõttelise osa erastamise seaduses ning 
nendest tulenevates õigusaktides sätestatud korras.


II LINNAVARA VõõRANDAMISE OTSUSTAMINE 

10. Linnavara võõrandamise otsustaja on:
10.1 kinnisvara puhul, samuti vallasvara puhul väärtusega üle 500.000
krooni ning aktsiate ja osade puhul - linnavolikogu linnavalitsuse
ettepanekul. Vastav linnavolikogu otsus võetakse vastu ühe kuu jooksul
vastava eelnõu saabumise registreerimisest linnavolikogus;
10.2 vallasvara puhul väärtusega üle 50.000 kuni 500.000 krooni -
linnavalitsus;
10.3 vallasvara puhul väärtusega üle 5.000 kuni 50.000 krooni - linnavara 
valitseja;
10.4 vallasvara puhul väärtusega kuni 5.000 krooni - linnavara valitsema 
volitatud asutus, aga ka linnavara valitseja, kui võõrandatav vara on tema
enda bilansis.

11. Vara väärtus määratakse Asjaõigusseaduse §-s 29 sätestatust tulenevalt
asja hariliku väärtuse või valdaja erilise huvi alusel. Asja harilik
väärtus on selle kohalik keskmine müügihind (turuhind). Asja väärtuseks
loetakse selle harilikku väärtust, kui seaduses või tehinguga ei ole
sätestatud teisiti. Alghinna määramisel valdaja erilise huvi alusel
arvestatakse:
11.1 eksperdi või ekspertide poolt antud hinnangut;
11.2. vara erilist seisukorda. Asja hindamine erilise huvi järgi põhineb
kasul, mida valdaja saab oma isikliku olukorra tõttu või asja eelistamisel
valdaja poolt asja iseärasuste pärast või erilisel suhtel asjasse ,
arvestamata selle kasulikkust.

12. Linnavara võõrandamise korraldaja on:
12.1 kinnisvara ja aktsiate ning osade puhul - linnavaraamet;
12.2 vallasvara puhul väärtusega üle 5.000 krooni - linnavara valitseja;
12.3 vallasvara puhul väärtusega kuni 5.000 krooni - linnavara valitsema 
volitatud asutus, aga ka linnavara valitseja, kui võõrandatav vara on tema
enda bilansis.

13. Linnavara võõrandamise otsus vormistatakse lähtudes punktidest 10 ja 12
kas linnavolikogu otsusega, linnavalitsuse korraldusega, linnaosa vanema 
korraldusega, linnavara valitseja või linnavara valitsema volitatud asutuse
juhi käskkirjaga.

14. Linnavara võõrandamise otsus peab sisaldama: 
14.1 linnavara nimetust, asukohta ja põhinäitajaid, aktsiate ja osade müügi
korral müüdavate aktsiate ja osade arvu;
14.2 linnavara võõrandamise õiguslikku alust;
14.3 linnavara võõrandamise viisi (avalik enampakkumine,
eelläbirääkimistega pakkumine, otsustuskord);
14.4 avaliku enampakkumise ja eelläbirääkimistega pakkumise puhul alghinda 
ja maksetingimusi;
14.5 kui aktsiad müüakse börsil, siis müüki läbiviiva väärtpaberivahendaja 
nime;
14.6 vajadusel müügi lisatingimused.


III LINNAVARA TASU EEST VõõRANDAMINE

15. Linnavara tasu eest võõrandamise all mõistetakse käesolevas korras 
linnavara müüki raha eest.

16. Linnavara müügi viisid on:
16.1 avalik enampakkumine (suuline või kirjalik);
16.2 eelläbirääkimistega pakkumine;
16.3 otsustuskord;
16.4 linnavolikogu otsustusel muu viis.

17. Avalik enampakkumine käesoleva korra tähenduses on linnavara müügi 
viis, kus ostu-müügileping sõlmitakse isikuga, kes on pakkunud kõige
kõrgema ostuhinna ja nõustub kehtestatud lisatingimustega, kui need on
kehtestatud. Enampakkumine toimub juhul, kui ei kehtestata lisatingimusi
või kui lisatingimused on kehtestatud lõplikena s.t. nende üle ei peeta
läbirääkimisi.

18. Avalik enampakkumine on enampakkumine, kus võivad osaleda kõik 
isikud. Avalik enampakkumine võib olla kirjalik või suuline.

19. Eelläbirääkimistega pakkumine on linnavara müügi viis, mis valitakse
kui teatud lisatingimuste täitmine on sama oluline kui ostuhind.

20. Riigi poolt tasuta munitsipaalomandisse antud kinnisasja võib
võõrandada üksnes avalikul enampakkumisel. Käesolev nõue ei kehti riigi
poolt üle antud vara suhtes, mis kuulub erastamisele vastavalt
Omandireformi aluste seadusele ning Tallinna ja Nõmme linnale kuni 1940.
aasta 16. juunini kuulunud vara suhtes.


IV LINNAVARA TASUTA VõõRANDAMINE

21. Linnavara võib tasuta võõrandada, kui:
21.1 vara on vajalik riigile või muule avalik-õiguslikule isikule tema
seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks;
21.2 vara on vajalik välisriigile diplomaatilise, konsulaar- või 
kaubandusesinduse tarbeks;
21.3 võõrandamine on ette nähtud seaduses või linnavolikogu õigusaktidega 
sätestatud korras.


V LINNAVARA VõõRANDAMINE AVALIKU ENAMPAKKUMISE KORRAS

22. Avalikul enampakkumisel määrab alghinna ja maksetingimused:
22.1 kinnisvara puhul, samuti vallasvara puhul väärtusega üle 500.000
krooni ning aktsiate ja osade puhul - linnavolikogu;
22.2 vallasvara puhul väärtusega üle 50.000 kuni 500.000 krooni - 
linnavalitsus;
22.3 vallasvara puhul väärtusega üle 5.000 kuni 50.000 krooni - linnavara 
valitseja;
22.4 vallasvara puhul väärtusega kuni 5.000 krooni - linnavara valitsema 
volitatud asutus ning linnavara valitseja, kui võõrandatav vara on tema
enda bilansis.

23. Avaliku enampakkumise ettevalmistamise käigus müügi korraldaja:
23.1 määrab komisjoni, kes viib enampakkumise läbi ja otsustab, kas 
enampakkumine viiakse läbi suuliselt või kirjalikult;
23.2 määrab kindlaks muud enampakkumise läbiviimise tingimused, mis ei ole 
määratud müügi otsustaja poolt.

24. Punkti 23 alapunktis 1 nimetatud komisjon peab olema vähemalt 
kolmeliikmeline. Komisjoni esimehe ja liikmed nimetab müügi korraldaja oma 
haldusaktiga.

25. Müügi korraldaja avaldab lähtudes müügi otsusest teate enampakkumise 
kohta ajalehes, milles linnavalitsus avaldab ametlikke teateid, vähemalt
kümme tööpäeva enne enampakkumise toimumist. Vajadusel võib sellekohaseid
teateid ja kuulutusi levitada täiendavalt ka muul viisil. 

26. Avaliku enampakkumise teates tuleb märkida:
26.1 müüdava vara nimetus ja asukoht;
26.1.1 kinnisvara puhul ka maatüki suurus ja sihtotstarve;
26.1.2 aktsiate ja osade müügi korral aktsiaseltsi või osaühingu nimi,
asukoht, aadress ja registreerimisnumber, müüdavate aktsiate arv, liik,
nimiväärtus ja protsent aktsiate koguarvust; osaühingu osade müügi puhul
osade arv ja suurus, osa suurus ja osakapitali suurus;
26.2 vara mõttelise osa müümisel kaasomaniku õigused;
26.2.1 kui aktsiaseltsi, mille aktsiaid soovitakse müüa, põhikirjas on
sätestatud teiste aktsionäride ostueesõigus, samuti osade puhul,
ostueesõiguse kasutamise tähtaeg;
26.3 müügi korraldaja;
26.4 enampakkumise läbiviimise viis;
26.5 müüdava vara alghind;
26.6 suulise enampakkumise puhul enampakkumise toimumise aeg ja koht;
26.7 kirjaliku enampakkumise puhul pakkumiste esitamise tähtaeg ja kord
ning pakkumiste avamise kellaaeg;
26.8 tagatisraha või tagasivõtmatu pangagarantii ja suulise enampakkumise 
puhul ka osavõtutasu suurus, nende tasumise kord, tähtajad ja tasumiseks 
vajalikud rekvisiidid;
26.9 millal ja kus saab vara ja müügitingimustega tutvuda;
26.10 ostuhinna tasumise kord ja tähtajad;
26.11 sanktsioon ostu-müügilepingu sõlmimata jätmise korral vastavalt 
käesoleva korra punktile 50 ja 62.

27. Enampakkumisest ei või osa võtta isiklikult ega esindaja kaudu:
27.1 müügi otsustamise, korraldamise ja enampakkumise läbiviimisega seotud 
isikud;
27.2 käesoleva punkti alapunktis 1 nimetatud isikute lähisugulased ja 
hõimlased, kellena käsitletakse Korruptsioonivastase seaduse § 13
lõikes 4 nimetatud isikuid.

28. Enampakkumisest osavõtutasu suurus on 1% enampakkumise alghinnast. 
Tagatisraha või tagasivõtmatu pangagarantii suurus on kuni 10% 
enampakkumise alghinnast.

29. Pärast käesoleva korra punktis 26 nimetatud teate avaldamist tagab
müügi korraldaja informatsiooni kättesaadavuse müüdava vara ning ostu-
müügilepingu põhitingimuste kohta ning võimaluse tutvuda müüdava varaga 
kohapeal.

SUULISE ENAMPAKKUMISE KORD

30. Komisjoni esimees kuulutab suulise enampakkumise ettenähtud ajal ja 
kohas avatuks. Seejärel tutvustab ta komisjoni liikmeid, protokollijat ja 
enampakkumise läbiviijat ning teeb enampakkumise ruumis viibijatele 
ettepaneku registreerida end enampakkumisest osavõtjatena. Kui 
enampakkumisele ei ilmunud ühtegi osalejat või kui ilmunud osalejat 
(osalejaid) ei lubata pakkumisest osa võtta käesoleva korra punktis 32 
nimetatud juhul, loeb komisjon enampakkumise nurjunuks.

31. Enampakkumisest osa võtta soovijad või nende esindajad esitavad 
dokumentide ärakirjad, mis tõendavad enampakkumisest osavõtu tasu ja 
tagatisraha tasumist või nõutud pangagarantiide olemasolu ning annavad 
allkirja selle kohta, et nad on teadlikud enampakkumise korrast ja 
müügitingimustest. Kui on tegemist esindamisega, tuleb täiendavalt esitada 
esindusõigust tõendavad dokumendid. Kui käesoleva korra punkti 26
alapunktis 8 nimetatud teate kohaselt on nii ette nähtud, võib osavõtutasu
ja tagatisraha tasuda ka kohapeal vahetult enne enampakkumise algust.

32. Isikuid, kes ise või kelle seaduslik esindaja ei nõustu andma käesoleva
korra punktis 31 ettenähtud allkirja või ei tasu osavõtutasu ja tagatisraha
ega esita tõendeid nende tasumise või nõutud pangagarantii olemasolu kohta,
pakkumisele ei lubata. Käesoleva korra punktis 31 sätestatud nõuded täitnud
enampakkumises osaleda soovija registreeritakse enampakkumises osalejana ja
talle väljastatakse registreerimisnumber, mille all ta esineb kuni 
enampakkumise lõpuni. Registreeritud osalejate nimed ning elu- või
asukohad kantakse osalejate lehele, mis on enampakkumise protokolli
lahutamatuks osaks.

33. Enne pakkumiste esitamist tutvustab enampakkumise läbiviija 
enampakkumise protseduurireegleid ja kaebuste (protestide) esitamise korda 
ning teatab osalejate arvu, nende registreerimisnumbrid ja enampakkumise 
sammu (minimaalse pakkumise määra).

34. Pärast käesoleva korra punktides 30 - 33 nimetatud toiminguid ning 
enampakkumise läbiviija vastava märguande tegemist alustavad 
enampakkumisest osavõtjad pakkumist. Pakkumisi alustatakse alghinnast või 
selle puudumisel teistkordse enampakkumise puhul müügi korraldaja määratud 
hinnast. Enampakkumisest osavõtja annab enampakkumise läbiviijale märku 
registreerimisnumbri tõstmisega ning teatab pakkumise suuruse pärast seda,
kui ta on saanud enampakkumise läbiviijalt vastava loa. Pakkumised tehakse 
täiskroonides. Enampakkumise läbiviija teatab osaleja numbri ja pakkumise 
suuruse. Kõik pakkumised fikseeritakse pakkumiste lehel, mis on 
enampakkumise protokolli lahutamatu osa.

35. Kõik osalejad ja kohalviibijad on kohustatud enampakkumise ajal alluma 
enampakkumise läbiviija korraldustele. Enampakkumise läbiviijal on õigus 
nõuda osalejate või teiste kohalviibijate lahkumist, kui nad teistkordselt
on rikkunud enampakkumise läbiviimise protseduuri või ei ole täitnud
läbiviija korraldust. Komisjonil on õigus lugeda enampakkumine nurjunuks,
kui osalejad ei täida käesolevas punktis nimetatud enampakkumise läbiviija
korraldusi.

36. Pakkumine kuulutatakse enampakkumise läbiviija poolt lõppenuks pärast 
kõrgeima pakutud ostusumma kolmekordset teatamist. Enampakkumise võitnud 
osavõtja, kelle poolt pakutud hind osutus kõrgeimaks, annab enne lahkumist 
enampakkumiste protokollis allkirja selle kohta, et juhul, kui
enampakkumise tulemus kinnitatakse, maksab ta vara eest tema pakutud hinna
ning täidab enampakkumise lisatingimused. Osavõtja, kes keeldub allkirja
andmast, kaotab ostu-müügilepingu sõlmimise õiguse ja tema makstud
tagatisraha ei tagastata või realiseeritakse tema esitatud pangagarantii.
Sellise keeldumise korral loetakse enampakkumise võitjaks suuruselt
järgmise pakkumise teinud osaleja. Kui nimetatud osaleja samuti keeldub
käesoleva punkti teises lauses nimetatud allkirja andmast, korratakse
eelkirjeldatud protseduuri ja sanktsioone, kuni pakkumise teinud osaleja
selgumiseni,kes annab käesoleva punkti teises lauses nimetatud allkirja.
Kui ükski osaleja ei nõustu andma käesoleva punkti teises lauses nimetatud 
allkirja, loeb komisjon enampakkumise nurjunuks.

KIRJALIKU ENAMPAKKUMISE KORD

37. Kirjalikul enampakkumisel osalemiseks esitab enampakkumises osaleja 
vastavalt käesoleva korra punktis 26 sätestatud tingimustele müügi
korraldajale kinnise ümbriku, millele on märgitud, missuguse objekti
enampakkumisele on ümbrik esitatud. Pakkumine peab sisaldama järgmisi
andmeid:
37.1 andmed pakkuja kohta:
37.1.1 füüsilise isiku puhul pakkuja nimi, isikukood või sünniaeg, elukoht
ja aadress;
37.1.2 juriidilise isiku puhul juriidilise isiku nimi, registri number,
asukoht ja aadress. Vajadusel lisatakse pakkumisele muud kontaktandmed
pakkuja kohta;
37.2 nõusolek müüdava vara ostmiseks enampakkumisel kehtestatud 
tingimustel;
37.3 dokument tagatisraha tasumise või nõutud pangagarantii kohta;
37.4 sõnadega ja numbritega kirjutatud arvuline pakkumissumma;
37.5 pakkumise tegemise kuupäev, pakkumise esitaja allkiri, juriidilise ja 
füüsilise isiku esindaja puhul volikiri.

38. Saabunud pakkumised registreeritakse nende saabumise järjekorras ja 
pitseeritakse. Käesoleva korra punktis 24 nimetatud komisjon avab 
enampakkumisele esitatud ümbrikud enampakkumise teates märgitud kellaajal. 
Kõik tähtajaks laekunud pakkumised avatakse nende registreerimise
järjekorras ja kantakse enampakkumise protokolli. Pakkumiste avamine on
avalik ja selle juures võivad viibida kõik pakkumiste esitajad.
Protokollile kirjutavad alla komisjoni liikmed ja protokollija. Kui
enampakkumisele ei esitatud ühtegi pakkumist, loeb komisjon enampakkumise
nurjunuks.

39. Pakkumisi, mis ei ole tähtajaks laekunud või ei vasta käesoleva korra 
punktis 37 nimetatud nõuetele või punktis 26 nimetatud teates sätestatud 
tingimustele, ei arvestata. Tähtaegselt esitatud, kuid nõuetele
mittevastava pakkumise kohta tehakse enampakkumise protokolli märge selle
mitteosalemise põhjuse kohta.

40. Enampakkumise võitjaks on enampakkumisel osaleja, kes tegi suuruselt 
kõige kõrgema pakkumise. Kui kaks või enam enampakkumises osalejat on 
teinud võrdse kõrgeima pakkumise, korraldatakse nende vahel kümne tööpäeva 
jooksul täiendav enampakkumise voor. Täiendav voor viiakse läbi kirjalikult
sama komisjoni poolt, kui müügi korraldaja vastavalt ei otsusta korraldada 
suulist enampakkumist või muuta komisjoni koosseisu. Täiendava vooru 
alghinnaks on esimeses voorus pakutud kõrgeim pakkumine. Kui üks võrdse 
kõrgeima pakkumise teinud isikutest ei osale täiendavas voorus, on 
enampakkumise võitjaks teine võrdse kõrgeima pakkumise teinud isik.

AVALIKU ENAMPAKKUMISE TULEMUSTE KINNITAMINE JA LEPINGU SõLMIMINE.

41. Enampakkumise tulemused tehakse kirjalikult teatavaks kõigile 
enampakkumisel osalejatele enampakkumisele järgneva tööpäeva jooksul.

42. Kolme tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste teatavaks 
tegemist on enampakkumisel osalejatel õigus esitada komisjonile proteste 
enampakkumise läbiviimise kohta. Komisjon registreerib saadud protestid ja 
esitab koos oma seisukohaga kahe päeva jooksul müügi korraldajale, kes
kolme tööpäeva jooksul teeb otsuse protesti rahuldamise või rahuldamata
jätmise kohta.

43. Kümne tööpäeva jooksul pärast enampakkumise toimumist kinnitab 
enampakkumise tulemused või jätab need kinnitamata:
43.1 kinnisvara ja aktsiate ning osade puhul - linnavaraamet;
43.2 vallasvara puhul väärtusega üle 5.000 krooni - linnavara valitseja;
43.3 vallasvara puhul kuni 5.000 krooni - linnavara valitsema volitatud
asutus.
44. Enampakkumise tulemuste kinnitaja on kohustatud kontrollima talle 
esitatatud dokumentide alusel enampakkumisest osavõtnud isikute õigust 
enampakkumisel osaleda ning enampakkumise protseduuri järgimist 
enampakkumisel.

45. Enampakkumise tulemused jäetakse kinnitamata, kui:
45.1 enampakkumise läbiviimisel rikuti oluliselt enampakkumise protseduuri;
45.2 kirjaliku enampakkumise võitjal ei olnud õigust enampakkumisest osa 
võtta;
45.3 vähemalt ühel suulisel enampakkumisel pakkumisi teinud osalejal ei
olnud õigust enampakkumisest osa võtta.

46. Enampakkumise tulemuste kinnitaja peab enampakkumise kinnitamata 
jätmise põhjused formuleerima ja kirjalikult vormistama. Enampakkumise 
kinnitamata jätmise kohta peab ta enampakkumise protokollile tegema
kirjaliku märke, lisades samas ka otsuse kuupäeva ning enampakkumise
kinnitamata jätmise põhjusi fikseeriva dokumendi asukoha.

47. Enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmise korral või komisjoni poolt 
käesoleva korra punktides 30, 35, 36 ja 38 nimetatud juhtudel enampakkumise
nurjunuks lugemise korral:
47.1 ostu-müügilepingut ei sõlmita;
47.2 isikule,kes põhjustas enampakkumise nurjumise või tulemuste
kinnitamata jätmise, tagatisraha ei tagastata või realiseeritakse tema
poolt esitatud pangagarantii.

48. Enampakkumise tulemuste mittekinnitamisel punkti 45 alapunktis 1 
nimetatud põhjustel müügi korraldaja süül kohustub müügi korraldaja 
tagastama ostjale tema tasutud tagatisraha ja osavõtutasu täies ulatuses.

49. Enampakkumise tulemuste kinnitamisel võetakse enampakkumise võitja 
poolt enne enampakkumise algust sissemakstud tagatisraha arvesse 
tasaarvestusel müügihinna tasumisel. Teistele enampakkumisest osavõtjatele 
tagastab müügi korraldaja nende makstud tagatisraha täies ulatuses
hiljemalt kümne tööpäeva jooksul pärast enampakkumise toimumist. Kui müügi 
korraldaja ei tagasta tagatisraha tähtajaks, maksab ta osavõtjale viivist
0,25% päevas tema poolt makstud tagatisraha summast.

50. Kui enampakkumise võitja ei ole kahe kuu jooksul, arvates enampakkumise
tulemuste kinnitamisest, sõlminud ostu-müügilepingut, on müügi otsustajal 
õigus tühistada läbiviidud enampakkumise tulemused ja korraldada uus 
enampakkumine. Enampakkumise võitja sissemakstud tagatisraha ei tagastata 
või realiseeritakse tema poolt esitatud pangagarantii, kusjuures nimetatud 
sanktsioon peab olema märgitud enampakkumise kuulutuses.


VI LINNAVARA VõõRANDAMINE EELLÄBIRÄÄKIMISTEGA 
PAKKUMISE KORRAS

51. Eelläbirääkimistega pakkumise ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks 
moodustab müügi korraldaja vähemalt kolmeliikmelise komisjoni, nimetab oma 
haldusaktiga komisjoni liikmed ja komisjoni esimehe.

52. Linnavara võõrandamisel eelläbirääkimistega pakkumise korras võib 
lisatingimusteks olla:
52.1 tähtajaliselt teatud sihtotstarbelise kasutamise kohustus;
52.2 investeeringute suurus;
52.3 keskkonnakaitsealaste tingimuste täitmine;
52.4 muud müügi otsustaja poolt kehtestatud lisatingimused.

53. Müügi otsustajal või tema poolt selleks volitatud isikul on õigus
kehtestada arvuliselt väljendatavatele lisatingimustele piirsuurusi.

54. Linnavara võõrandamisest eelläbirääkimistega pakkumise teel teatatakse 
käesoleva korra punkti 26 kohaselt, märkides täiendavalt ära 
eelläbirääkimistega pakkumise lisatingimused, pakkumiste esitamise tähtaja 
ning pakkumise võitja väljaselgitamise alused.

55. Pakkumisest osa võtta soovija peab tegema pakkumise nii ostuhinna kui
ka kõigi nõutud lisatingimuste kohta ning esitama tehtud pakkumise
täitmiseks tagatised.

56. Pakkumistega ümbrikud avab komisjon samal tööpäeval pärast pakkumise 
esitamise tähtaja möödumist. Pakkumiste kohta koostatakse protokoll,
millele kirjutavad alla komisjoni liikmed ja protokollija.

57. Isikuid, kes on teinud mittenõuetekohase pakkumise, läbirääkimistele ei
lubata.

58. Eelläbirääkimiste sisu avalikkusele ega teistele pakkujatele
avaldamisele ei kuulu. Avalikustada võib asjaolu, mitu pakkumist on tehtud
ja mitu neist vastab kehtestatud nõuetele.

59. Läbirääkimistele kutsutakse nõuetele vastava pakkumise teinud osalejad.
Pärast eelläbirääkimiste lõppu vormistab iga pakkuja kirjalikult oma
lõpliku pakkumise vara ostuhinna ja kõigi lisatingimuste kohta.

60. Võrdväärsete pakkumiste korral annab komisjon ostja selgitamiseks
nendele pakkujatele võimaluse oma pakkumisi kümne tööpäeva jooksul
täiendada.

61. Ostu-müügileping sõlmitakse isikuga, kelle pakkumise on müügi otsustaja
tunnistanud parimaks, arvestades nii kehtestatud lisatingimusi kui ka
pakutud hinda. Sobivate pakkumiste puudumisel on müügi otsustajal õigus
tunnistada eelläbirääkimistega pakkumine nurjunuks.

62. Kui parima pakkumise teinud isik ei ole kahe kuu jooksul, arvates
punktis 63 nimetatud müügi otsusest, sõlminud ostu-müügilepingut, on müügi 
otsustajal õigus tühistada oma otsus ja korraldada uus eelläbirääkimistega 
pakkumine. Sel juhul tema poolt sissemakstud tagatisraha ei tagastata või
realiseeritakse tema poolt esitatud pangagarantii, kusjuures nimetatud
sanktsioon peab olema märgitud enampakkumise kuulutuses.


VII LINNAVARA VõõRANDAMINE OTSUSTUSKORRAS

63. Linnavara võõrandamise otsustuskorras otsustaja on:
63.1 vallasvara puhul väärtusega üle 50.000 krooni - linnavolikogu 
linnavalitsuse ettepanekul;
63.2 vallasvara puhul väärtusega üle 5.000 kuni 50.000 krooni -
linnavalitsus linnavara valitseja ettepanekul;
63.3 vallasvara puhul väärtusega kuni 5.000 krooni - linnavara valitseja 
linnavara valitsema volitatud asutuse ettepanekul.


VIII LõPPSÄTTED

64. Müügi korraldaja on kohustatud enne ostu-müügilepingu sõlmimist teatama
väljaandes, milles Tallinna linn avaldab oma ametlikke teateid, kellele,
millise hinna ja lisatingimustega vara müüakse.

65. Vara võõrandamise lepingu sõlmimisel tuleb lähtuda riigi ja Tallinna 
õigusaktides sätestatust.

66. Ostu-müügileping peab sisaldama:
66.1 lepingu sõlmimise õiguslikku alust;
66.2 lepingupoolte nimesid, registriandmeid, asukohtasid, füüsilise isiku
puhul tema passiandmeid, lepingupoolte volitusi;
66.3 ostu-müügilepingu objekti nimetust;
66.4 ostuhinda, ostuhinna tasumise korda ja tähtaegasid, arvelduste vormi;
66.5 ostjale omandiõiguse ülemineku aega ja vara talle üleandmise korda;
66.6 lepingu täitmise tagatisi;
66.7 muid tingimusi, mida pooled peavad vajalikuks.

67. Ostu-müügilepingu tingimuste täitmist ostja poolt kontrollib linnavara 
valitseja määratud ametiisik või asutus. Kontrollimise käigus viiakse läbi 
ülevaatusi, mille kohta koostatakse protokoll. Ostjapoolsete rikkumiste 
avastamise puhul on kontrollija kohustatud tegema vastavaid ettekirjutusi,
mis on ostjale kohustuslikud. Kui ostja ei täida lepingu tingimusi ega
ettekirjutusi, on volitatud ametiisik või asutus kohustatud algatama
lepingu kehtetuks tunnistamise menetluse.

68. Võõrandamise korraldamisega otseselt seotud dokumentaalselt tõestatud 
kulud, mis ületavad osavõtumaksudena laekunud summasid, võib linnavara 
valitseja otsusel katta müügist laekunud vahendite arvelt. Müügist laekunud
summad, millest on maha arvatud eelpoolnimetatud kulud, kantakse viie 
tööpäeva jooksul linna eelarvesse.

69. Linnavara võõrandamise tehingute kohta peetakse arvestust
linnavalitsuse poolt kehtestatud korras.