Tallinna põhimääruse muutmine

Tallinna Linnavolikogu 06.03.1997 määrus number 6
jõustumine 16.03.1997

Redaktsiooni kehtivus 16.03.1997 - ...          TALLINNA LINNAVOLIKOGU 
              MÄÄRUS

Tallinn,              6. märts 1997 nr 6
Tallinna põhimääruse muutmine


Lähtudes Põhiseadusest, Euroopa kohaliku omavalitsuse hartast, Kohaliku
omavalitsuse volikogu valimise seadusest, Kohaliku omavalitsuse korralduse
seadusest, Valla- ja linnaeelarve seadusest ja õiguskantsleri 26.veebruari
1997 ettepanekust nr 2,


Tallinna Linnavolikogu 

m ä ä r a b:

1. Muuta Tallinna põhimäärust alljärgnevalt:
1.1 tunnistada kehtetuks § 19;
1.2 muuta § 20 2. lõiget ja sõnastada see järgmiselt:
(2) Kohaliku omavalitsuse pädevusse kuuluvate küsimuste otsustamisel
juhindub linnavolikogu seadustest ja teistest õigusaktidest ning tegutseb
linnaelanike huvides ja nende nimel.";
1.3 asendada § 20 3. lõikes sõna "või" sõnaga "ja";
1.4 tunnistada kehtetuks § 22 5. lõike 2.lause;
1.5 muuta § 26 2. lõiget ja sõnastada see järgmiselt:
"(2) Teiste seadusega linnavolikogu pädevusse antud küsimuste lahendamise
võib linnavolikogu delegeerida linnavalitsusele.";
1.6 muuta § 26 3. lõiget ja sõnastada see järgmiselt:
"(3) Seadusega kohaliku omavalitsusüksuse või kohaliku omavalitsusorgani
pädevusse antud küsimusi lahendab linnavalitsus, välja arvatud juhul, kui
linnavolikogu on võtnud need enda pädevusse.";
1.7 muuta § 28 1. lõiget ja sõnastada see järgmiselt:
"(1) Linnavolikogu töötab täiskoguna. Linnavolikogu tööorganid on
eestseisus, alatised ja ajutised komisjonid, fraktsioonid ning linnaosade
halduskogud.";
1.8 tunnistada kehtetuks § 30 8. lõige;
1.9 muuta § 31 2. lõike teist lauset ja sõnastada see järgmiselt:
" Komisjonil on õigus teha ettepanekuid linnaeelarve projekti kohta.";
1.10 muuta § 31 4. lõiget ja sõnastada see järgmiselt:
"(4) Komisjoni koosseisu kinnitab ja teeb selles muudatusi linnavolikogu
komisjoni esimehe esildisel. Vähemalt ühe komisjoni liikme esitab
linnavalitsus.";
1.11 muuta § 31 5. lõiget ja sõnastada see järgmiselt:
"(5) Komisjonidele suunavad materjale läbivaatamiseks linnavolikogu ja
linnavolikogu esimees.";
1.12 tunnistada kehtetuks § 31 6. lõige;
1.13 tunnistada kehtetuks § 31 12. lõige;
1.14 täiendada § 32 2. lõiget teise lausega ja sõnastada see järgmiselt:
" Linnavolikogul on õigus teha muudatusi revisjonikomisjoni koosseisus.";
1.15 tunnistada kehtetuks § 32 3. lõike teine lause. 
1.16 tunnistada kehtetuks § 33;
1.17 muuta § 36 2. lõike teist lauset ja sõnastada see järgmiselt:
" Linnavolikogu uue koosseisu esimese istungi kutsub kokku ja seda juhatab
kuni linnavolikogu esimehe valimiseni valimiste Tallinna
territoriaalkomisjoni esimees või tema asetäitja.";
1.18 muuta § 36 3. lõiget ja sõnastada see järgmiselt:
"(3) Linnavolikogu esimees või tema asendaja kutsub kokku linnavolikogu
istungi ka linnavalitsuse või vähemalt 1/4 linnavolikogu koosseisu
ettepanekul nende poolt tõstatatud küsimuste arutamiseks.";
1.19 muuta § 36 4. lõiget ja sõnastada see järgmiselt:
"(4) Linnavolikogu istungi kokkukutsumise kohta avaldatakse vähemalt neli
päeva enne linnavolikogu istungit ajalehes, milles linnavolikogu avaldab
oma ametlikke teateid, kutse, milles on ära näidatud istungi toimumise aeg,
koht ja arutusele tulevad küsimused.";
1.20 tunnistada kehtetuks § 37 4. lõike teine lause;
1.21 tunnistada kehtetuks § 38 1. lõike teine lause.;
1.22 muuta § 42 1. lõiget ja sõnastada see järgmiselt:
"(1) Linnavalitsus on linna omavalitsuse kollegiaalne täitevorgan, mis viib
praktilise tegevusega ellu õigusaktides Tallinnale kui omavalitsusüksusele
pandud ülesandeid, välja arvatud juhul, kui linnavolikogu on võtnud need
enda pädevusse.";
1.23 muuta § 44 2. lõiget ja sõnastada see järgmiselt:
"(2) Linnapea äraolekul asendab linnapead tema poolt käskkirjaga määratud
üks linnavalitsuse liikmetest. Kui ka asendajaks määratud linnavalitsuse
liige on ära, asendab linnapead vanim kohalolev linnavalitsuse liige.
Linnapead ei saa asendada linnasekretär.";
1.24 muuta § 44 4. lõiget ja sõnastada see järgmiselt:
"(4) Linnapeale umbusalduse avaldamise korral valib linnavolikogu samal
istungil uue linnapea või määrab ühe linnavalitsuse liikme linnapea
asendajaks kuni uue linnapea valimiseni.";
1.25 muuta § 44 5. lõiget ja sõnastada see järgmiselt:
"(5) Linnapea surma korral valib linnavolikogu oma järgmisel istungil uue
linnapea või määrab ühe linnavalitsuse liikme linnapea asendajaks kuni uue
linnapea valimiseni.";
1.26 muuta § 46 1. lõiget ja sõnastada see järgmiselt:
"(1) Linnavalitsus saab oma volitused linnavolikogu poolt linnavalitsuse
ametisse kinnitamise päevast.";
1.27 tunnistada kehtetuks § 46 3. lõige;
1.28 muuta § 46 4. lõiget ja sõnastada see järgmiselt:
"(4) Pärast lahkumispalve esitamist täidab linnavalitsus oma ülesandeid
edasi (s.h.peab istungeid) ja tema volitused kehtivad kuni uuele
linnavalitsusele volituste andmiseni.";
1.29 tunnistada kehtetuks § 50 5. lõige;
1.30 täiendada põhimäärust §-ga 50' järgmises sõnastuses:
"§ 50' Linnavalitsuse komisjonid
(1) Linnavalitsus võib temale pandud ülesannete täitmiseks ja
linnavalitsuse ettepanekute väljatöötamiseks moodustada alatisi komisjone
(edaspidi: komisjon).
(2) Komisjoni koosseisu ja põhimääruse kinnitab linnavalitsus oma
määrusega. Komisjoni esimehe nimetab linnavalitsus oma liikmete hulgast.
Komisjoni esimehel on õigus vajaduse korral kutsuda komisjoni tööst
sõnaõigusega osa võtma isikuid, kes ei kuulu komisjoni koosseisu.
Linnavolikogu kantselei teenistujaid saab komisjoni liikmeks nimetada 
linnavolikogu esimehe nõusolekul. 
(3) Komisjoni põhimääruses sätestatakse komisjoni ülesanded, komisjoni
teenindamise ning komisjoni järelduste ja ettepanekute esitamise kord.
(4) Komisjoni töövormiks on koosolek. Komisjon on otsustusvõimeline, kui
koosolekust võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust. Komisjon teeb
oma otsustused poolthäälte enamusega. Häälte võrdsuse korral on otsustav
komisjoni esimehe hääl. Komisjoni otsustused protokollitakse ja
vormistatakse kolme tööpäeva jooksul ning neile kirjutavad alla komisjoni 
esimees ja sekretär.
(5) Komisjoni otsustused on soovitusliku iseloomuga linnavalitsuse
määruste ja korralduste vastuvõtmisel.
(6) Ühekordsete ülesannete täitmiseks võib linnavalitsus moodustada
ajutisi komisjone, mille koosseisu kinnitab linnavalitsus oma
korraldusega.";
1.31 muuta § 55 1. lõiget ja sõnastada see järgmiselt:
"(1) Tallinnal on linnavolikogu poolt kinnitatud iseseisev eelarve, mis
koosneb ühe eelarveaasta kõigist tuludest ja kuludest, mis kokkuvõttes
viiakse tasakaalu.";
1.32 täiendada põhimäärust §-ga 55' järgmises sõnastuses:
"§ 55' Eelarve avalikustamine
Tallinna eelarve projekt, vastuvõetud eelarve, eelarve muudatused ja
lisaeelarved ning eelarve täitmise aruanne avaldatakse üldiseks teadmiseks
käesoleva põhimääruse § 81 1. ja 2. lõikes sätestatud korras.";
1.33 muuta § 60 3. lõiget ja sõnastada see järgmiselt:
"(3) Kui seaduses ei ole sätestatud teisiti, on kohalike maksude
maksuhalduriks linnavalitsus, kes korraldab kehtestatud korras kohalike
maksude kogumist oma ametiasutuste kaudu."
1.34 muuta § 81 1. lõiget ja sõnastada see järgmiselt:
"(1) Linnavolikogu määruste eelnõud ning vastuvõetud määrused
avalikustatakse enne nende jõustumist. Määruse eelnõu ning vastuvõetud
määrus ja otsus loetakse avalikustatuks nende väljapanemisega
linnavolikogu kantseleis.";
1.35 täiendada § 81 2. lõiget teise lausega ja sõnastada see järgmiselt:
"Vastuvõetud õigusaktid saadetakse Rahvusraamatukogule ja Tallinna
Keskraamatukogule."
1.36 asendada § 86 2., 3. ja 4. lõikes sõnad "linnaosa põhimäärus"
sõnadega "linnaosa põhikiri" vastavas käändes.
1.37 muuta § 86 3. lõike alapunkti 3 ja sõnastada see järgmiselt:
"3) halduskogu esimehe valimise, volituste lõppemise alused ja kord ning
pädevus";
1.38 täiendada § 86 3. lõiget alapunktiga 9' järgmises sõnastuses:
"9') linnaosa valitsuse ja linnaosa vanema volitused ning nende
teostamiseks vajalikud linna eelarvelised vahendid";
1.39 tunnistada kehtetuks § 87 3. lõige;
1.40 muuta § 88 5. lõiget ja sõnastada see järgmiselt:
"(5) Linnavolikogu kantselei selgitab välja linnavolikogu liikmekandidaadi
soovi osaleda halduskogu töös.";
1.41 muuta § 88 7. lõiget ja sõnastada see järgmiselt:
"(7) Valimistulemuste põhjal ning võttes aluseks isiku kirjaliku nõusoleku
osaleda halduskogu töös, esitab kantselei linnavolikogu esimehele
halduskogude koosseisud ja asendusliikmete järjestuse nimekirjadena.";
1.42 muuta § 97 1. lõiget ja sõnastada see järgmiselt:
"(1) Kontrolli linnaosa vanema korralduste üle teostab linnapea.";
1.43 muuta § 97 2. lõiget ja sõnastada see järgmiselt:
"(2) Kui linnapea leiab, et mõni linnaosa vanema korraldus on vastuolus
seaduste või teiste riigi ja Tallinna õigusaktidega, teeb ta linnaosa
vanemale ettepaneku vastav korraldus seaduste ja teiste õigusaktidega
kooskõlla viia."
1.44 tunnistada kehtetuks § 97 3. ja 4. lõige.

2. Pöörduda Vabariigi Valitsuse poole ettepanekuga kiirendada Kohaliku
omavalitsuse korralduse seaduse uue redaktsiooni väljatöötamist.

3. Pöörduda Vabariigi Valitsuse poole ettepanekuga täiendada Kohaliku
omavalitsuse korralduse seadust alljärgnevalt:
3.1 Paragrahvi 42 senine tekst lugeda lõikeks 1 ja täiendada paragrahvi
lõikega 2 järgmises sõnastuses:
"(2) Üle 50 000 elanikuga vallas või linnas on volikogu esimehel õigus
valla- või linnavolikogu kantselei sisemise töö korraldamiseks välja anda
käskkirju.";
3.2 täiendada paragrahvi 55 lõikega 5 järgmises sõnastuses:
"(5) Üle 50 000 elanikuga vallas või linnas on valla- või linnasekretäril
õigus valla- või linnakantselei sisemise töö korraldamiseks välja anda
käskkirju."

4. Määrus jõustub 16. märtsist 1997.
Edgar Savisaar
Tallinna Linnavolikogu esimees