Linnaametnike sotsiaalsed garantiid

Tallinna Linnavolikogu 15.08.1996 määrus number 20
jõustumine 15.08.1996
Kehtetuks tunnistamine 03.03.2013
Redaktsiooni kehtivus 15.08.1996 - 03.03.2013
AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 21.02.2013 nr 13, jõustumine 03.03.2013 TALLINNA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tallinn, 15. august 1996 nr 20 Linnaametnike sotsiaalsed garantiid Lähtudes Avaliku teenistuse seadusest, Tallinna põhimäärusest ning mitmete omavalitsusliitude ettepanekutest, Tallinna Linnavolikogu m ä är a b : 1. Kinnitada juurdelisatud Tallinna linnaametnike sotsiaalsete garantiide rakendamise kord. 2. Linnavalitsusel töötada välja ja esitada koos linna 1997 aasta eelarve projektiga linnavolikogule kinnitamiseks Tallinna linnateenistujate uus töötasustamise kord. 3. Määrus joustub vastuvõtmisest. Koit Kaaristu Tallinna Linnavolikogu esimees

				KINNITATUD
				Tallinna Linnavolikogu 15.augusti 1996.a
				määrusega nr 20
 Tallinna linnaametnike sotsiaalsete garantiide 
rakendamise kord


1. Käesolev kord sätestab sotsiaalsete garantiide rakendamise tingimused
ametist vabastamisel linnavolikogu poolt oma volituste ajaks ametisse
valitud (linnavolikogu esimees, linnapea) ja nimetatud (linnavalitsuse
liikmed, v.a. linnasekretär) isikutele ning teistele linnaametnikele
Avaliku teenistuse seaduse tähenduses.
Linnaametnik on käesoleva korra tähenduses linnavolikogu kantseleis, 
linnakantseleis, linnavalitsuse ametis, linnaosa valitsuses (edaspidi:
linna ametiasutus) teenistuses olev ametnik.

2. Linnavolikogu poolt ametisse valitavatele ja nimetatavatele isikutele
makstakse ametist vabastamisel hüvitust kuue kuu ametipalga ulatuses,
kui nad on töötanud vastaval ametikohal vähemalt ühe aasta ning
vabastamine toimub:
2.1 seoses volituste tähtajalise lõppemisega; 
2.2 isiku algatusel seoses tervisliku seisundiga, mis ei võimalda
püsivalt oma teenistuskohustusi täita; 
2.3 seoses umbusalduse avaldamisega.
Linnavolikogu võib umbusalduse avaldamise otsuses ette näha ka eelnimetatud
hüvituse maksmise osaliselt või selle maksmisest loobumise.

3. Punktis 2 ettenähtud hüvitust ei maksta, kui linnavolikogu poolt
ametisse valitud või nimetatud isik:
3.1 vabastatakse ametist isiku algatusel, v.a. punktis 2.2 toodud juhul; 
3.2 valitakse või nimetatakse ametisse linnavolikogu poolt uueks tähtajaks.

4. Linnasekretäri, linnavalitsuse nõuniku, linnavalitsuse ameti juhataja ja
tema asetäitja, linnakantselei osakonna juhataja, linnaosa vanema 
asetäitja,
linnaosa valitsuse haldussekretäri, linnavolikogu kantselei juhataja ja tema
asetäitja, linnavolikogu kantselei nõuniku ning linnavolikogu kantselei
osakonna juhataja teenistusest vabastamisel ametniku algatusel makstakse
eelnimetatud ametnikule hüvitust, kui ta on töötanud oma või eelnimetatud
ametikohtadel kokku vähemalt kolm viimast aastat ning linna ametiasutuses
pidevalt:
3 kuni 6 aastat	- kolme kuu ametipalga ulatuses;
6 kuni 10 aastat- nelja kuu ametipalga ulatuses;
üle 10 aasta	- kuue kuu ametipalga ulatuses.

5. Punktis 2  ja 4 ettenähtud hüvituste maksmiseks eraldatakse täiendavad
rahalised vahendid linnavalitsuse reservfondist.  

6. Ametniku teenistusest vabastamisel ametniku algatusel seoses
vanaduspensionile jäämisega makstakse talle hüvitust, kui ta on töötanud
linna ametiasutuses pidevalt:
3 kuni 6 aastat	- kahe kuu ametipalga ulatuses;
6 kuni 10 aastat- kolme kuu ametipalga ulatuses;
üle 10 aasta	- nelja kuu ametipalga ulatuses.

7. Ametniku teenistusest vabastamisel vanuse tõttu makstakse talle hüvitust
lisaks seaduses ettenähtud hüvitusele, kui ta on töötanud linna ametiasutustes
pidevalt:
3 kuni 6 aastat	- ühe kuu ametipalga ulatuses;
6 kuni 10 aastat- kahe kuu ametipalga ulatuses;
üle 10 aasta	- kolme kuu ametipalga ulatuses.

8. Ametniku teenistusest vabastamisel ametikohale mittevastava tervisliku
seisundi või pikaajalise töövõimetuse tõttu makstakse talle hüvitust kolme
kuu ametipalga ulatuses lisaks muudele seaduses ettenähtud hüvitustele.

9. Ametniku teenistuse lõppemisel seoses tema surmaga makstakse toetust
kolme kuu ametipalga ulatuses lisaks muudele seaduses ettenähtud 
toetustele.

10. Punktides 8 ja 9 ettenähtud hüvitust ja toetust makstakse tingimusel,
et ametnik oli põhikohaga teenistuses linna ametiasutuses vähemalt viimased
kolm aastat enne teenistussuhte lõppemist.

11. Punktis 9 ettenähtud toetust makstakse punktis 10 sätestatud
teenistusajast lühema teenistusaja korral riikliku matusetoetuse summa
ulatuses.

12. Punktides 6 kuni 9 ettenähtud hüvitused ja toetus makstakse välja
erakorralisteks sündmusteks eraldatud vahendite arvel.