Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine
Tallinna Linnavolikogu 28.06.1995 määrus number 14
Jõustumine:01.08.1995
Kehtetuks tunnistamine:01.01.2005
Redaktsiooni kehtivus:01.02.3003 - ...

 Redaktsioonid

KEHTETU:

Tvk m 20.12.2004 nr 56 jõust. 01.01.2005

REDAKTSIOON:
Tvk m 23.01.2003 nr 8 jõust. 01.02.2003
Tvk m 03.05.2001 nr 18 jõust.
10.05.2001

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

M Ä Ä R U S

 

Lohusalu

28. juuni 1995 nr 14

 

Teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lg 2, Kohalike maksude seadusest ning linnavolikogu 28.06.1995 otsusest nr 93,

 

Tallinna Linnavolikogu

 

m ä ä r a b :

 

1. Kehtestada Tallinnas teede ja tänavate sulgemise maks vastavalt lisale.

 

2. Linnavalitsusel viia oma kehtivad õigusaktid kooskõlla käesoleva

määrusega.

 

3. Tühistada linnavolikogu 6. juuni 1991 otsus "Teede ja tänavate ajutine

sulgemine".

 

4. Määrus jõustub 1. augustist 1995.

 

 

Koit Kaaristu

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

Lisa
Tallinna Linnavolikogu
28. juuni 1995 määrusele nr 14

 

Teede ja tänavate sulgemise maks

 

1. Maksuobjekt

 

Teede ja tänavate sulgemise maksu objekt on üldkasutatava tee, tänava, väljaku, parkla, pargi, puhkeala (edaspidi tänav) või selle osa sulgemine demonstratsioonide, rongkäikude ja muude ürituste korraldamiseks, ehitus- või remonditöödeks ning muudeks juhtumiteks.

 

2. Maksumaksja

 

Teede ja tänavate sulgemise maksu (edaspidi maks) maksavad füüsilised ja juriidilised isikud, kelle tegevusega kaasneb tänava või selle osa sulgemine.

 

3. Maksumäär

 

3.1 Maksumäär diferentseeritakse olenevalt liiklusintensiivsusest, tänava osalisest sulgemisest tulenevast läbilaskevõimest, sulgemiseajast, sulgemise nädalapäevast ja omavolilisest sulgemisest tulenevatest tagajärgedest.

 

3.2 Liiklusintensiivsusest tulenevalt jaotatud tänava gruppide maksumäärad on:

 

 

 

Tänava grupp

 

Maksumäär
(kr./ööp.)

 

Sulgemine öösel
(kr./kell 20-06)

3.2.1

I

6000

1200

3.2.2

II

4000

800

3.2.3

III

3000

600

3.2.4

IV

1500

300

3.2.5

V

600

120

3.2.6

VI

200

40

 

3.3 Tänavate gruppideks jaotuse määrab linnavalitsus.

 

3.4 Tänava osalisel sulgemisel korrigeeritakse vastava tänava grupi maksumäärasid parandusteguritega, arvestades tänava ristlõike kitsenemisest tingitud läbilaskevõime vähenemist.

Tänava läbilaskevõime vähenemisel:

3.4.1 kuni 10% on maksumäära parandustegur 0,1;

3.4.2 kuni 20% on maksumäära parandustegur 0,2;

3.4.3 kuni 40% on maksumäära parandustegur 0,4;

3.4.4 kuni 60% on maksumäära parandustegur 0,6;

3.4.5 kuni 80% on maksumäära parandustegur 0,8;

3.4.6 kuni 100% on maksumäära parandustegur 1,0.

 

3.5 Tänava sulgemisel ainult puhkepäeval või riiklikul pühal on määruse punkt 3.4 alusel korrigeeritud maksumäära parandustegur 0,4.

 

3.6 Ristmiku sulgemise korral arvestatakse maks ristmikku läbivate tänavate maksumäärade summast.

 

3.7 Kuni 10 tundi kestva sulgemise korral rakendatakse maksu tunnimäära, mis on 10 % punktis 3.2 kehtestatud ja punktide 3.4 ja 3.5 järgi korrigeeritud tänava grupi maksumäärast.

 

3.8 Tänavate sulgemisel spordivõistluste, demonstratsioonide, rongkäikude ja muude massiürituste läbiviimiseks arvestatakse maksu lähtuvalt suletud tänavate hulka kuuluvast kõrgeima maksumääraga tänavast.

 

3.9 Parklate sulgemisel on ühe parkimiskoha maksu tunnimäär:

3.9.1 tasulise valveta parkla puhul kolmekordne parkimise tunnitariif;

3.9.2 tasuta parkimiskoha puhul linnas kehtiva madalaima tasulise parkimise

tunnitariif.

 

3.10. Pargi või puhkeala sulgemisel on maksumäär 0,5 krooni suletud ala iga ruutmeetri eest ööpäevas.

 

3.11 Tänavate omavolilisel sulgemisel või sulgemiseks lubatud tähtaja ületamisel rakendatakse kolmekordset maksumäära.

 

4. Maksu tasumise kord

 

4.1 Avalduse tänava sulgemiseks esitab sulgemise taotleja koos Tallinna Kommunaalametile (edaspidi kommunaalamet) vähemalt 2 nädalat enne planeeritavat sulgemist.
(Tvk m 03.05.2001 nr 18 jõust. 10.05.2001;
Tvk m 23.01.2003 nr 8 jõust. 01.02.2003)

 

4.2 Vabas vormis esitatud avaldus peab sisaldama:

4.2.1 andmed taotleja kohta;

4.2.2 liikluseks suletud ala aadressi;

4.2.3 sulgemise alguse ja lõpu kuupäevi ning kellaaegu;

4.2.4 töö või tegevuse iseloomustust;

4.2.5 kohustusi, mida sulgeja võtab liiklusohutuse ning jalakäijate turvalisuse tagamiseks;

4.2.6 sulgemise eest vastutava ametiisiku nime, eesnime, töökoha aadressi ja telefoninumbrit.

 

4.3 Avalduses esitatud andmed on alus sulgemise maksusumma määramisel, mille tasumiseks esitab kommunaalamet sulgemise taotlejale maksu tasumise arve.
(Tvk m 03.05.2001 nr 18 jõust. 10.05.2001;
Tvk m 23.01.2003 nr 8 jõust. 01.02.2003)

 

4.4 Sulgemise taotleja esitab vähemalt 5 tööpäeva enne tänava sulgemist Säästva Arengu ja Planeerimise Ametile maksu tasumise kohta maksekorralduse. Kommunaalameti juhataja käskkiri tänava sulgemiseks väljastatakse ainult peale maksu tasumist tõendava maksekorralduse esitamist.
(Tvk m 03.05.2001 nr 18 jõust. 10.05.2001;

Tvk m 23.01.2003 nr 8 jõust. 01.02.2003)

 

4.5 Käskkirja tänava sulgemiseks paigaldab sulgemise taotleja nähtavale kohale vahetult sulgemiskoha juures vastavalt linnavalitsuse poolt kehtestatud korrale.

 

4.6 Käesoleva määruse punkt 3.11 maksumäära rakendamisel toimub maksu sissenõudmine maksuhalduri ettekirjutuse alusel.

 

5. Maksusoodustused ja nende andmise kord

 

5.1 Maksust on vabastatud esimese kolme päeva jooksul avariitööd, mille toimumise vajalikkust on tõestanud üks vastavatest linnaametitest.

 

5.2 Tallinna Linnavalitsusel on õigus oma korraldusega vabastada teede ja tänavate sulgemismaksust:

5.2.1 kultuuriürituste korraldajad;

5.2.2 spordiürituste korraldajad;

5.2.3 linna tellimusel ehitus- või remonditöid tegevad ettevõtted sulgemisloa tähtaegade piires.

 

6. Maksu kogumine

 

Teede ja tänavate sulgemismaksu maksuhaldur on kommunaalamet, mis kannab teede ja tänavate sulgemise maksust laekunud summad üle Tallinna linna eelarvesse hiljemalt kuu iga kuu-dekaadi alguseks üle-eelmise dekaadi laekumiste summas.
(Tvk m 03.05.2001 nr 18 jõust. 10.05.2001;
Tvk m 23.01.2003 nr 8 jõust. 01.02.2003)