Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Abinõud Eesti Vabariigi 3.märtsi 1991.a. referendumi edukaks läbiviimiseks Tallinnas
Tallinna Linnavalitsus 22.02.1991 määrus number 52
Jõustumine:22.02.1991
Kehtetuks tunnistamine:18.04.2005
Redaktsiooni kehtivus:22.02.1991 - ...

KEHTETU:

Tlv m 13.04.2005 nr 36 jõust. 18.04.2005

 

 

                          TALLINNA LINNAVALITSUS

 

                               M Ä Ä R U S

 

22.veebruarist 1991.a. nr.52

        Tallinn

 

Abinõud Eesti Vabariigi

3.märtsi 1991.a. referendumi

edukaks läbiviimiseks Tal-

linnas

 

    Lähtudes Tallinna Linnavolikogu 14.veebruari 1991.a. otsusest

 

                            Tallinna Linnavalitsus

                                m ä ä r a b :

 

1. Hariduskoondisel koos rajoonivalitsusega luua vajalikud tingimused refe-

   rendumi edukaks läbiviimiseks Tallinna haridusasutustes.

2. Transpordiametil:

2.1. tagada Tallinna ühistranspordi liikluse algus ja lõpp arvestusega, et

     valimiskomisjonide liikmetel ja kodanike ühenduste vaatlejatel oleks 

     võimalus valimiskomisjonides alustada oma ülesannete täitmist 3.märt-

     sil 1991.a. hiljemalt kell 6.30 ning täita tööülesandeid kuni kella  

     23.00-ni;

2.2. kindlustada koos Tallinna Telefonivõrguga telefonsidega kõik Tallinna

     linna valimiskomisjonid vastavalt nende asukohale kooskõlas rajooniva-

     litsuste tellimustega.

3.   Linnavalitsuse Toitlustusosakonnal tagada võimalused valimiskomisjoni-

     de liikmete toitlustamiseks valimisjaoskondade hoonetes või vajaduse 

     korral teistes toitlustusasutustes.

4.   Siseasjade Valitsusel koos organisatsiooniga "Kodukaitse" tagada vali-

     miskomisjonide ruumide valve 1.märtsist 1991.a. alates kella 18.00 ku-

     ni valimisjaoskondade töö lõpetamiseni 3.märtsil 1991.a. ning territo-

     riaalkomisjoni ruumides 4.märtsil kell 9.00.

5.   Tuletõrjeametil tagada kõigis referendumi läbiviimise kohtades tule- 

     tõrjejärelvalve.

6.   Kontroll käesoleva määruse täitmise üle panna Hariduskoondise juhata-

     jale L.Fivegerile, Transpordiameti juhatajale P.õimule, Toitlustusosa-

     konna juhatajale A.Juhanile, Siseasjade Valitsuse ülemale R.Saartile 

     ning Tuletõrjeameti direktorile M.Riipulkile.

 

 

 

Abilinnapea                                                 E. TAMM

 

Linnasekretär                                               A. LAUREN