Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kodanikekaitse süsteemi väljakujundamine Tallinnas
Tallinna Linnavalitsus 07.12.1990 määrus number 261
Jõustumine:07.12.1990
Kehtetuks tunnistamine:18.04.2005
Redaktsiooni kehtivus:07.12.1990 - ...

KEHTETU:

Tlv m 13.04.2005 nr 36 jõust. 18.04.2005

 

 

                          TALLINNA LINNAVALITSUS

 

                               M Ä Ä R U S

 

7.detsembrist 1990.a. nr.261

 

Kodanikekaitse süsteemi väl-

jakujundamine Tallinnas

 

                            Tallinna Linnavalitsus

                                m ä ä r a b :

 

1. Kiita põhimõtteliselt heaks Tallinna linna kodanikukaitse süsteemi

   organiseerimise skeem.

2. Reorganiseerida Tallinna Linna Tsiviilkaitse Staap Tallinna Kodanike-  

   kaitse Ametiks.

      Tallinna Linna Tsiviilkaitse Staabil (B.Kuznetsov) 1.märtsiks 1991.a.

   töötada välja ja esitada Linnavalitsusele kinnitamiseks Tallinna Kodani-

   kekaitse Ameti põhimäärus.

3. Moodustada olemasolevate kommunaal- ja energeetikavõrkude ja ettevõtete

   avarii-dispetšerteenistuse ning teadustamissüsteemi "Pevets" baasil Tal-

   linna linna ühtne avarii-dispetšerteenistus.

4. Suurte avariide ja katastroofide ärahoidmiseks läbiviidavate ürituste  

   finantseerimiseks, elukutseliste päästjate ettevalmistamiseks, avarii- 

   päästeformeeringute ning elanikkonna väljaõpetamiseks, samuti materiaal-

   sete kulutuste hüvitamiseks ettevõtetele, kes osalevad loodusõnnetuste,

   avariide ja katastroofide tagajärgede likvideerimisel,luua linna riski-

   fond.

      Tallinna Kodanikekaitse Ametil koos Tuletõrje- ja Päästeametiga ja  

   Linnavalitsuse rahandusnõuniku H.Tonsiveriga töötada välja ja esitada  

   kinnitamiseks 1.märtsiks 1991.a. riskifondi põhimääruse projekt, nähes 

   ette diferentseeritud maksed linna ettevõtetelt, asutustelt ja organi- 

   satsioonidelt.

5. Viia täiendavalt Tallinna erakorraliste situatsioonide komisjoni koos- 

   seisu Tallinna Linnavalitsuse majandusnõunik V.Ervin ja Tallinna Tule- 

   tõrje- ja Päästeameti juhataja M.Riipulk.

 

 

 

Linnapea                                                H. AASMÄE

 

Linnasekretär                                           A. LAUREN