Ettevõtte tegutsemislubade väljaandmise ja registreerimise kord Tallinna Linnavalitsuses

Tallinna Linnavalitsus 30.03.1990 määrus number 32
jõustumine 30.03.1990
Kehtetuks tunnistamine 04.06.2012
Redaktsiooni kehtivus 30.03.1990 - 04.06.2012
AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 30.05.2012 nr 19, jõustumine 04.06.2012 TALLINNA LINNAVALITSUS M Ä Ä R U S 30.märtsist 1990.a. nr.32 Tallinn Ettevõtte tegutsemislubade väljaandmise ja registree- rimise kord Tallinna Linna- valitsuses Vastavalt Eesti NSV ettevõtteseadusele ning Eesti NSV Valitsuse 18.01.1990.a. määruse nr. 12 "Eesti NSV ettevõtete registreerimise ja tegutsemislubade väljaandmise ajutise juhendi kinnitamise kohta" täitmiseks Tallinna Linnavalitsus m ä ä r a b : 1. Pöörduda Tallinna Linnavolikogu poole ettepanekuga kehtestada juurdelisatud ettevõtte asutamislubade väljaandmise kord. 2. Kinnitada juurdelisatud ettevõtte tegutsemislubade väljaandmise ja registreerimise kord Tallinna Linnavalitsuses. Linnapea H. AASMÄE Linnasekretär A. LAUREN
                  KINNITATUD
                  Tallinna Linnavalitsuse
                  määrusega nr. 32
                  30.märtsil 1990.a.

      ETTEVõTTE TEGUTSEMISLUBADE VÄLJAANDMISE JA 
      REGISTREERIMISE KORD TALLINNA LINNAVALITSUSES

    I. Ettevõtte tegutsemislubade väljaandmine
    1. Ettevõtte tegutsemisluba antakse või sellest keeldutakse
Tallinna Linnavalitsuse korraldusega.
    2. Vastava korralduse projekti koos vastava kooskõlastuslehega esi-
tab Sotsiaalse Arengu ja Teenuste Osakond, kellele tegutsemisloa taotleja
esitab ka kõik vajalikud dokumendid.
    Tegutsemisloa andmine kooskõlastatakse majandusnõuniku, keskkonna- 
kaitse nõuniku, ettevõtlust kureeriva abilinnapeaga tegutsemisvaldkondade
ja tegutsemistingimuste osas ning juriidilise osakonna juhataja ja linna-
sekretäriga.
    3. Tegutsemisloas on näidatud:
    a) kellele tegutsemisluba on antud
    b) millisel maa-alal, millistes hoonetes, rajatistes ja ruumides on
    tegutsemine lubatud
    c) millistel tegevusaladel on ettevõtte tegutsemine lubatud
    d) millised tingimused esitatakse ettevõtte tegutsemiseks
    Tegutsemisloale kirjutab alla linnapea.
    4. Tegutsemiloata või tingimustel, mis on vastuolus tegutsemisloaga
tööd alustanud ettevõtted likvideeritakse Tallinna Linnavalitsuse korraldu-
sega ning kõik likvideerimisega seotud kulud ja kahjd kannab ettevõte.
    5. Tegutsemisload annab ettevõttele välja Sotsiaalse Arengu ja Tee-
nuste Osakond 2 tööpäeva jooksul pärast Tallinna Linnavalitsuse korralduse
ja tegutsemisloa allakirjutamist.

    II. Ettevõtte registreerimine
    6. Ettevõte registreeritakse Linnavalitsuse juures olevas registri-
ametis.
    7. Ettevõtte registreerimisel antakse talle registreerimisnumber
ning 10 päeva jooksul pärast kõigi registreerimisdokumentide esitamist väl-
jastatakse registreerimistunnistus ja tagastatakse ettevõttele üks regist-
reerimismärkega varustatud põhikirja, samuti asutamis-, rendi või tegutse-
mislepingu eksemplar.
    8. Ettevõtte asutamisdokumentides ja tema kohta registrisse kantud
andmetes tehtavad muudatused ja täiendused tuleb esitada registriametile 10
päeva jooksul pärast nende tegemist.
    9. Registriamet:
    a) saadab 3 päeva jooksul ettevõtte registreerimiskaardi ühe
eksemplari ENSV Statistikaameti Peaarvutuskeskusele
    b) paeb Tallinnas registreeeritud ettevõtete arvestust ja säilitab
alatiselt kõik registreerimiseks esitatud dokumendid
    c) esitab iga kuu 5 kuupäevaks eelmise kuu jooksul registreeritud
uute ettevõtete nimekirja Tallinna Linnavalitsusele
    d) korraldab registreeritud ettevõtete nimekirja avaldamist Tallin-
na linnalehes vastavalt ENSV Valitsuse määrusele nr.12 18.jaanuarist 1990a.