Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Munitsipaalasutuse Tallinna Botaanikaaed põhikirja kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 16.06.1995 määrus number 39
Jõustumine:16.06.1995
Kehtetuks tunnistamine:24.06.2002
Redaktsiooni kehtivus:16.06.1995 - 14.03.2001

 Redaktsioonid            TALLINNA LINNAVALITSUS
               M Ä Ä R U S

Tallinn               16. juuni 1995 nr 39

Munitsipaalasutuse Tallinna Botaanikaaed põhikirja kinnitamine

Lähtudes Tallinna Linnavolikogu 01.juuni 1995 otsusest nr 75

Tallinna Linnavalitsus m ä ä r a b:

1. Kinnitada munitsipaalasutuse Tallinna Botaanikaaed põhikiri.
 
2. Määrus jõustub vastuvõtmisest.

Tiit Järve         
Abilinnapea         
linnapea ülesannetes 
                 Toomas Sepp
                 Linnasekretär


                  KINNITATUD
                  Tallinna Linnavalitsuse
                  16. juuni 1995
                  määrusega nr 39


          TALLINNA BOTAANIKAAIA 
            P Õ H I K I R I

1  ÜLDSÄTTED

1.1 Munitsipaalasutus Tallinna Botaanikaaed (edaspidi: asutus) 
on eelarvelisi vahendeid kasutav kasumit mittetaotlev kultuuri-
ja teadusasutus, mille tegevuse eesmärgiks on taimekollekt-
sioonide ja looduskompleksi eksponeerimine ning arendamine, loo-
dushoidlike puhkevoimaluste pakkumine külastajatele, loodus-
haridus- ja kasvatustöö korraldamine, botaaniliste, ökoloogi-
liste, hortoloogiliste ja maastikuarhitektuuriliste uuringute
arendamine, Tallinna loodus- ja maastikukompleksi majandamise
analüüs ja juhendamine, uudse taimmaterjali ning selle kasu-
tusvõimaluste katsetamine ja tutvustamine, taimmaterjali paljun-
damine ja levitamine ning botaanilise mitmekesisuse säilitamine.
1.2 Asutuse ametlik nimetus on: 
eesti keeles - Munitsipaalasutus Tallinna Botaanikaaed (MA
Tallinna Botaanikaaed, lühend TBA);
inglise keeles - Tallinn Botanic Garden Municipal Establishment.
1.3 Asutuse juriidiline aadress on:
Kloostrimetsa tee 52 
EE0019 Tallinn.
1.4 Asutus on juriidiline isik, millel on oma vara, iseseisev 
bilanss, arved pankades, oma nimetuse ja Tallinna linnavapiga
pitsat, firmamärk ja sümboolika ning muud vajalikud rekvisiidid.
1.5 Asutuse kõrgemalseisvaks organiks on Tallinna Keskkonnaamet
(edaspidi: kõrgemalseisev organ).
1.6 Asutuse aastaeelarve kinnitab kõrgemalseisev organ, arengu-
kava ja investeeringute plaani Tallinna Linnavalitsus kõrgemal-
seisva organi ettepanekul.
1.7 Asutuse moodustab Tallinna Linnavolikogu, asutuse põhikirja
kinnitab ning teeb selles muudatusi ja täiendusi Tallinna Linna-
valitsus kõrgemalseisva organi ettepanekul.
1.8 Asutuse põhikirja registreerib Kultuuri- ja Haridusminis-
teerium vastavalt Teaduskorralduse seadusele.
1.9 Asutus juhindub oma tegevuses Vabariigi seadustest ja 
muudest Sigusaktidest, Tallinna Linnavolikogu määrustest ja
otsustest, Tallinna Linnavalitsuse määrustest, korraldustest ja
protokollilistest otsustest, kõrgemalseisva organi korraldustest
ja käesolevast põhikirjast.
1.10 Asutus omandab juriidilise isiku õigused alates asutuse
registreerimisest seadusega ettenähtud korras.
1.11 Asutus on Eesti Teaduste Akadeemia Tallinna Botaanikaaia
õigusjärglane.

2  TEGEVUSALAD

2.1 Asutuse tegevuse eesmärgist tulenevad põhitegevusalad on:
   2.2.1 asutuse taimekollektsioonide ja maastikulise komp-
   leksi eksponeerimine, nende arendamine ja kaitsmine loodus-
   ja kultuuriväärtusena;
   2.1.2 asutuse bilansis olevate hoonete ja muu vara korras-
   hoidmine ja täiendamine, maa-ala hooldamine;
   2.1.3 linna esindusfunktsioonide täitmine;
   2.1.4 õppeekskursioonide korraldamine kasvuhoonete ja ava-
   maa taimekollektsioonides ning looduse õpperajal, külasta-
   jatele vahetu ja turvalise looduskontakti võimaldamine;
   2.1.5 kursuste, suvekoolide ja praktikumide korraldamine
   elanikkonna loodushariduse täiendamiseks ning õpilaste ja
   üliõpilaste õppeprogrammide täitmiseks;
   2.1.6 lepingute ja uurimisprojektide raames rakenduslike ja
   teoreetiliste botaaniliste, hortoloogiliste, ökoloogiliste,
   maastikuarhitektuuriliste, looduskaitseliste ja teiste
   taimedega seonduvate uuringute teostamine ja korraldamine;
   2.1.7 lepingute sõlmimine ja projektide koostamine uurimis-
   ja haridustööks;
   2.1.8 rakenduslike ja teoreetiliste konverentside, semina-
   ride ja nõupidamiste korraldamine;
   2.1.9 lepingute ja ühisprojektide alusel koostöö arendamine
   teiste kodu- ja välismaiste asutuste ja organisatsiooni-
   dega, kaasa arvatud töötajate vahetus ja koolitus;
   2.1.10 tegevuseesmärkidele vastavate mittetulundusühin-
   gutega koostöö arendamine ning nende tegevuse toetamine;
   2.1.11 taimede paljundusmaterjali vahetuse korraldamine
   teiste asutuste, organisatsioonide ja üksikisikutega kodu-
   ja välismaal;
   2.1.12 ekspeditsioonide korraldamine taimmaterjali hanki-
   miseks;
   2.1.13 hangitud taimede säilimise tagamine elavate kollekt-
   sioonide, seemnekogude või herbaariumitena;
   2.1.14 haruldaste ja hävimisohus olevate taimeliikide
   genofondi säilitamine ja kaitsmine;
   2.1.15 haljastusmaterjali paljundustehnoloogiate, hooldus-
   viiside ja kasutussoovituste väljatöötamine;
   2.1.16 konsultatsioonide ja metoodilise abi andmine;
   2.1.17 tegevuseesmärkidele vastava teabe kogumine, tööt-
   lemine ja säilitamine;
   2.1.18 tegevuseesmärkidele vastavate trükiste avaldamine.
2.2 Lisaks põhitegevusaladele osutab asutus tasulisi teenuseid 
järgnevates valdkondades:
   2.2.1 täiendõppe (kestvusega 6 kuud), seminaride, konve-
   rentside, näituste, ekskursioonide ja muude asutuse tege-
   vuseesmärkidele vastavate ürituste korraldamine;
   2.2.2 kaubandus, sealhulgas taimmaterjali ostmine ja müük;
   2.2.3 teenused põhitegevusaladel juriidilistele ja füüsi-
   listele isikutele, sh projektide ja hoolduskavade koosta-
   mine;
   2.2.4 konsultatsioonid;
   2.2.5 taimeseadete valmistamine ning paigaldamine;
   2.2.6 põhitegevusaladega seotud transporditeenused vaba-
   riigi piires;
   2.2.7 ruumide rentimine ja üürimine;
   2.2.8 teenused ööbimisvõimaluse andmisel.

3  VARA JA VAHENDID, MAJANDUSTEGEVUS 

3.1 Asutuse bilansis olev vara kuulub Tallinna linnale (edas-
pidi: linnavara). Linnavara valdamise, kasutamise või käsutamise
tulemusena saadud tulem, samuti intellektuaalne omand, mis on 
loodud asutuse teenistuses olevate isikute ametialase tegevuse
läbi või on omandatud linnavara arvel, kuulub linnale.
3.2 Asutus teostab oma vara tiitlipärase valdamise Sigust läh-
tudes kehtivatest õigusaktidest, linnavarade valdamiseks, kasu-
tamiseks ja käsutamiseks kehtestatud korrast, asutuse tegevuse
eesmärgist ning käesolevast põhikirjast.
3.3 Asutus vastutab oma kohustuste täitmise eest tema tiitli-
pärases valduses oleva linnavara või varaga, mis on moodustatud
tema majandustulemuse tulemusena ning millele võib vastavalt
kehtivatele õigusaktidele pöörata sissenõude.
3.4 Asutus ei vastuta kõrgemalseisva organi kohustuste eest 
ning kõrgemalseisev organ ei vastuta asutuse kohustuste eest.
3.5 Asutuse rahalised vahendid moodustuvad:
   3.5.1 Tallinna linna eelarvelistest vahenditest;
   3.5.2 kõrgemalseisva organi ning teiste juriidiliste
   isikute muudest sihtotstarbelistest eraldistest, sh
   eraldised kapitaalmahutusteks;
   3.5.3 vara või teenuste müügist saadud vahenditest;
   3.5.4 lepinguliste tööde eest saadud vahenditest;
   3.5.5 annetustest ja muudest seadusega lubatud vahenditest.
3.6 Asutuse tegevuse arendamise ja laiendamise eesmärgil võivad
asutusele annetusi teha nii juriidilised kui füüsilised isikud.
3.7 Tagastamatu abina saadud vara voetakse arvele kehtestatud 
korras.
3.8 Asutus koostab aastaeelarve ja majandustegevuse plaani 
kvartalite lõikes igaks majandusaastaks lähtudes asutuse tege-
vuseesmärkidest ja tegevusaladest, arengukavast ja investee-
ringute plaanist, kõrgemalseisva organi poolt antud ülesannetest
ning käesolevast põhikirjast.
3.9 Asutuse eelarve ning eelarve täitmise aruande kinnitab kõr-
gemalseisev organ.
3.10 Asutusel on vabariigi ja Tallinna õigusaktidega ettenähtud 
korras õigus:
   3.10.1 avada ja kasutada arveid pankades;
   3.10.2 korraldada oma bilanssi kuuluvate hoonete, rajatiste
   ja seadmete haldamist, ümberehitamist, kapitaal- ja sani-
   taarremonti;
   3.10.3 kehtestada asutuse töösisekorra- ning külastus-
   eeskirjad;
   3.10.4 osta oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks
   vajalikke seadmeid, materjale jt kaupu juriidilistelt ja
   füüsilistelt isikutelt, samuti sõlmida vastavate tööde
   tegemiseks ja teenuste osutamiseks lepinguid teiste ette-
   võtete, asutuste ja organisatsioonide ning üksikisikutega
   Eestis ja teistes riikides;
   3.10.5 osaleda välismajandustegevuses põhikirjajärgsete
   eesmärkide saavutamiseks;
   3.10.6 müüa pileteid tegevuseesmärkidele vastavatele üri-
   tustele;
   3.10.7 võtta kõrgemalseisva organi nousolekul pangalaenu
   eelarves kinnitatud summade ulatuses või saada tagastamatut
   abi;
   3.10.8 müüa, välja rentida, ajutiseks kasutamiseks või
   laenuks anda oma bilansis olevat vara, samuti bilansist
   maha kanda kulunud või moraalselt vananenud vara.
3.11 Asutuse struktuuriüksustel, ajutistel teadus- ja projekt-
rühmadel ning töötajail üksikult on oigus taotleda ning asutuse
eelarve kaudu kasutada teadusuuringute sihteraldisi (grante),
samuti muid eraldisi fondidelt ja sponsoritelt.
3.12 Kahtluse korral, et asutus võib muutuda maksujõuetuks, on
ta kohustatud sellest koheselt teavitama oma kõrgemalseisvat
organit.
3.13 Kõrgemalseisva organi kui juriidilise isiku reorganisee-
rimisel on nimetatu kohustatud sellest teavitama asutuse direk-
torit ning enda valduses olevad lepingud asutusega üle andma
õigusjärglasele.
3.14 Asutusest sõltumatu eelarvevahendite puudumise või asutuse
varale vääramatu jõu tõttu tekkinud kahju hüvitamise otsustab
kõrgemalseisva organi ettepanekul Tallinna Linnavalitsus.

4  JUHTIMINE

4.1 Asutust juhib direktor, kelle nimetab konkursi alusel ame-
tisse ja vabastab ametist Tallinna Linnavalitsus. Asutuse
direktoriga sõlmib linnavalitsuse korralduse alusel töölepingu
kõrgemalseisva organi juht.
4.2 Asutuse direktor:
   4.2.1 käsutab asutuse vara ja vahendeid, juhib asutuse
   finantsmajanduslikku tegevust ja kannab selle seaduslikkuse
   eest isiklikku vastutust seaduses ettenähtud korras;
   4.2.2 sõlmib asutuse nimel lepinguid kooskõlas
   seadusandluse ja käesoleva põhikirjaga;
   4.2.3 tegutseb asutuse nimel ja esindab asutust ilma
   täiendavate volitusteta kõigis riigi- ja omavalitsus-
   organites, teistes ettevõtetes, asutustes ja organi-
   satsioonides;
   4.2.4 avab pankades arveldus- ja muid arveid vastavuses
   vabariigi ja Tallinna õigusaktide ning käesoleva põhi-
   kirjaga;
   4.2.5 kinnitab asutuse struktuuri ja koosseisu, kehtestab
   töökorralduse vormid ning töötajate töö tasustamise ja
   premeerimise põhimõtted ja määrad vastavalt kehtivale
   korrale;
   4.2.6 tegutseb tööandjana vastavalt seadusandlusele ja
   käesolevale põhikirjale;
   4.2.7 omab õigust volitada füüsilisi ja juriidilisi isikuid
   esindama asutust kohtus, riigi- ja omavalitsusasutustes
   ning teiste juriidiliste ja füüsiliste isikute ees;
   4.2.8 annab oma pädevuse piires käskkirju.

5  ARUANDLUS JA KONTROLL

5.1 Asutuse raamatupidamine ning aruandlus toimub vabariigi ja 
Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras.
5.2 Asutuse finantsmajanduslikku tegevust kontrollib revident 
või kõrgemalseisva organi poolt määratud revisjonikomisjon
(audiitor).
5.3 Teadus- ja arendustegevuse finantseerimise osas on asutus 
aruandekohustuslik Vabariigi Valitsusele kehtestatud korras.
5.4 Kõrgemalseisev organ ja Tallinna Rahandusamet võivad teos-
tada kontrolli kõigis asutuse tegevussfäärides.

6  REORGANISEERIMINE JA TEGEVUSE LOPETAMINE

6.1 Asutuse reorganiseerimise korral lähevad tema õigused ja 
kohustused üle tema õigusjärglasele.
6.2 Asutuse tegevuse lõpetamine toimub likvideerimise teel.
6.3 Asutuse likvideerimise korral lähevad asutuse vara ja 
vahendid, mis on järele jäänud pärast kohustuste täitmist kreedi-
toride ees, üle kõrgemalseisvale organile, kui Tallinna Linna-
valitsus ei otsusta teisiti.
6.4 Asutuse reorganiseerimine või likvideerimine toimub 
Tallinna Linnavalitsuse poolt, kusjuures kuulatakse eelnevalt ära
kõrgemalseisva organi seisukoht.
6.5 Asutuse likvideerimist juhib likvideerimiskomisjon, mille 
moodustab ning mille poolt koostatud aruande kinnitab Tallinna
Linnavalitsus.