Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Munitsipaalasutuse Tallinna Botaanikaaed põhikirja kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 16.06.1995 määrus number 39
Jõustumine:16.06.1995
Kehtetuks tunnistamine:24.06.2002
Redaktsiooni kehtivus:15.03.2001 - ...

 Redaktsioonid

KEHTETU:
Tlv m 19.06.2002 nr 70 jõust. 24.06.2002

REDAKTSIOON:
Tlv m 12.03.2001 nr 51 jõust. 15.03.2001

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

M Ä Ä R U S

Tallinn

16. juuni 1995 nr 39

Munitsipaalasutuse Tallinna Botaanikaaed põhikirja kinnitamine

 

Lähtudes Tallinna Linnavolikogu 01.juuni 1995 otsusest nr 75

Tallinna Linnavalitsus

m ä ä r a b:

1. Kinnitada munitsipaalasutuse Tallinna Botaanikaaed põhikiri.

2. Määrus jõustub vastuvõtmisest.

 

Tiit Järve

 

Abilinnapea
linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

KINNITATUD
Tallinna Linnavalitsuse
16. juuni 1995
määrusega nr 39

 

TALLINNA BOTAANIKAAIA P Õ H I M Ä Ä R U S

(Tlv m 12.03.2001 nr 51 jõust. 15.03.2001)

 

1 ÜLDSÄTTED

 

1.1 Tallinna Botaanikaaed (edaspidi asutus) on Tallinna linna asutus, mille tegevuse eesmärgiks on taimekollektsioonide ja looduskompleksi eksponeerimine ning arendamine, loodushoidlike puhkevõimaluste pakkumine külastajatele, loodus-, haridus-, ja kasvatustöö korraldamine, botaaniliste, ökoloogiliste ja maastikuarhitektuuriliste uuringute arendamine, Tallinna loodus- ja maastikukompleksi majandamise analüüs ja juhendamine, uudse taimematerjali ning selle kasutusvõimaluste katsetamine ja tutvustamine, taimematerjali paljundamine ja levitamine ning botaanilise mitmekesisuse säilitamine.

(Tlv m 12.03.2001 nr 51 jõust. 15.03.2001)

1.2 Asutuse ametlik nimetus on:

eesti keeles - Munitsipaalasutus Tallinna Botaanikaaed (MA Tallinna Botaanikaaed, lühend TBA);

inglise keeles - Tallinn Botanic Garden Municipal Establishment.

1.3 Asutuse asukoht on: Eesti Vabariik, Tallinn ja aadress on Kloostrimetsa tee 52, 11913, Tallinn.

(Tlv m 12.03.2001 nr 51 jõust. 15.03.2001)

 

1.4 Asutusel on iseseisev bilanss, arved pankades, oma nimetuse ja Tallinna suure vapi kujutisega pitsat. Asutusel võib olla oma sümboolika.

(Tlv m 12.03.2001 nr 51 jõust. 15.03.2001)

1.5 Tallinna Botaanikaaed on Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ameti (edaspidi kõrgemalseisev organ) hallatav asutus.

(Tlv m 12.03.2001 nr 51 jõust. 15.03.2001)

1.6 Asutuse aastaeelarve kinnitab kõrgemalseisev organ, arengukava ja investeeringute plaani Tallinna Linnavalitsus kõrgemalseisva organi ettepanekul.

1.7 Asutuse moodustab Tallinna Linnavolikogu, asutuse põhikirja kinnitab ning teeb selles muudatusi ja täiendusi Tallinna Linnavalitsus kõrgemalseisva organi ettepanekul.

1.8 (Kehtetu - Tlv m 12.03.2001 nr 51 jõust. 15.03.2001)

1.9 Asutus juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, kõrgemalseisva organi juhi käskkirjadest ja käesolevast põhimäärusest.
(Tlv m 12.03.2001 nr 51 jõust. 15.03.2001)

1.10 Asutus omandab juriidilise isiku õigused alates asutuse registreerimisest seadusega ettenähtud korras.

1.11 Asutus on Eesti Teaduste Akadeemia Tallinna Botaanikaaia õigusjärglane.

 

2 TEGEVUSALAD

 

2.1 Asutuse tegevuse eesmärgist tulenevad põhitegevusalad on:

2.2.1 asutuse taimekollektsioonide ja maastikulise kompleksi eksponeerimine, nende arendamine ja kaitsmine loodus ja kultuuriväärtusena;

2.1.2 asutuse bilansis olevate hoonete ja muu vara korrashoidmine ja täiendamine, maa-ala hooldamine;

2.1.3 linna esindusfunktsioonide täitmine;

2.1.4 õppeekskursioonide korraldamine kasvuhoonete ja avamaa taimekollektsioonides ning looduse õpperajal, külastajatele vahetu ja turvalise looduskontakti võimaldamine;

2.1.5 kursuste, suvekoolide ja praktikumide korraldamine elanikkonna loodushariduse täiendamiseks ning õpilaste ja üliõpilaste õppeprogrammide täitmiseks;

2.1.6 lepingute ja uurimisprojektide raames rakenduslike ja teoreetiliste botaaniliste, hortoloogiliste, ökoloogiliste, maastikuarhitektuuriliste, looduskaitseliste ja teiste taimedega seonduvate uuringute teostamine ja korraldamine;

2.1.7 lepingute sõlmimine ja projektide koostamine uurimis ja haridustööks;

2.1.8 rakenduslike ja teoreetiliste konverentside, seminaride ja nõupidamiste korraldamine;

2.1.9 lepingute ja ühisprojektide alusel koostöö arendamine teiste kodu- ja välismaiste asutuste ja organisatsioonidega, kaasa arvatud töötajate vahetus ja koolitus;

2.1.10 tegevuseesmärkidele vastavate mittetulundusühingutega koostöö arendamine ning nende tegevuse toetamine;

2.1.11 taimede paljundusmaterjali vahetuse korraldamine teiste asutuste, organisatsioonide ja üksikisikutega kodu ja välismaal;

2.1.12 ekspeditsioonide korraldamine taimmaterjali hankimiseks;

2.1.13 hangitud taimede säilimise tagamine elavate kollektsioonide, seemnekogude või herbaariumitena;

2.1.14 haruldaste ja hävimisohus olevate taimeliikide genofondi säilitamine ja kaitsmine;

2.1.15 haljastusmaterjali paljundustehnoloogiate, hooldusviiside ja kasutussoovituste väljatöötamine;

2.1.16 konsultatsioonide ja metoodilise abi andmine;

2.1.17 tegevuseesmärkidele vastava teabe kogumine, töötlemine ja säilitamine;

2.1.18 tegevuseesmärkidele vastavate trükiste avaldamine.

2.2 Lisaks põhitegevusaladele osutab asutus tasulisi teenuseid järgnevates valdkondades:

2.2.1 täiendõppe (kestvusega 6 kuud), seminaride, konverentside, näituste, ekskursioonide ja muude asutuse tegevuseesmärkidele vastavate ürituste korraldamine;

2.2.2 kaubandus, sealhulgas taimmaterjali ostmine ja müük;

2.2.3 teenused põhitegevusaladel juriidilistele ja füüsilistele isikutele, sh projektide ja hoolduskavade koostamine;

2.2.4 konsultatsioonid;

2.2.5 taimeseadete valmistamine ning paigaldamine;

2.2.6 põhitegevusaladega seotud transporditeenused vabariigi piires;

2.2.7 ruumide rentimine ja üürimine;

2.2.8 teenused ööbimisvõimaluse andmisel.

 

3 VARA JA VAHENDID, MAJANDUSTEGEVUS

 

3.1 Asutuse bilansis olev vara kuulub Tallinna linnale (edaspidi: linnavara). Linnavara valdamise, kasutamise või käsutamise tulemusena saadud tulem, samuti intellektuaalne omand, mis on loodud asutuse teenistuses olevate isikute ametialase tegevuse läbi või on omandatud linnavara arvel, kuulub linnale.

3.2 Asutus teostab oma vara tiitlipärase valdamise õigust lähtudes kehtivatest õigusaktidest, linnavarade valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks kehtestatud korrast, asutuse tegevuse eesmärgist ning käesolevast põhikirjast.

3.3 Asutus vastutab oma kohustuste täitmise eest tema tiitlipärases valduses oleva linnavara või varaga, mis on moodustatud tema majandustulemuse tulemusena ning millele võib vastaval kehtivatele õigusaktidele pöörata sissenõude.

3.4 Asutus ei vastuta kõrgemalseisva organi kohustuste eest ning kõrgemalseisev organ ei vastuta asutuse kohustuste eest.

3.5 Asutuse rahalised vahendid moodustuvad:

3.5.1 Tallinna linna eelarvelistest vahenditest;

3.5.2 kõrgemalseisva organi ning teiste juriidiliste isikute muudest sihtotstarbelistest eraldistest, sh eraldised kapitaalmahutusteks;

3.5.3 vara või teenuste müügist saadud vahenditest;

3.5.4 lepinguliste tööde eest saadud vahenditest;

3.5.5 annetustest ja muudest seadusega lubatud vahenditest.

3.6 Asutuse tegevuse arendamise ja laiendamise eesmärgil võivad asutusele annetusi teha nii juriidilised kui füüsilised isikud.

3.7 Tagastamatu abina saadud vara voetakse arvele kehtestatud korras.

3.8 Asutus koostab aastaeelarve ja majandustegevuse plaani kvartalite lõikes igaks majandusaastaks lähtudes asutuse tegevuseesmärkidest ja tegevusaladest, arengukavast ja investeeringute plaanist, kõrgemalseisva organi poolt antud ülesannetest ning käesolevast põhikirjast.

3.9 Asutuse eelarve ning eelarve täitmise aruande kinnitab kõrgemalseisev organ.

3.10 Asutusel on vabariigi ja Tallinna õigusaktidega ettenähtud korras õigus:

3.10.1 avada ja kasutada arveid pankades;

3.10.2 korraldada oma bilanssi kuuluvate hoonete, rajatiste ja seadmete haldamist, ümberehitamist, kapitaal- ja sanitaarremonti;

3.10.3 kehtestada asutuse töösisekorra- ning külastuseeskirjad;

3.10.4 osta oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks vajalikke seadmeid, materjale jt kaupu juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt, samuti sõlmida vastavate tööde tegemiseks ja teenuste osutamiseks lepinguid teiste ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide ning üksikisikutega Eestis ja teistes riikides;

3.10.5 osaleda välismajandustegevuses põhikirjajärgsete eesmärkide saavutamiseks;

3.10.6 müüa pileteid tegevuseesmärkidele vastavatele üritustele;

3.10.7 võtta kõrgemalseisva organi nõusolekul pangalaenu eelarves kinnitatud summade ulatuses või saada tagastamatut abi;

3.10.8 müüa, välja rentida, ajutiseks kasutamiseks või laenuks anda oma bilansis olevat vara, samuti bilansist maha kanda kulunud või moraalselt vananenud vara.

3.11 Asutuse struktuuriüksustel, ajutistel teadus- ja projektrühmadel ning töötajail üksikult on õigus taotleda ning asutuse eelarve kaudu kasutada teadusuuringute sihteraldisi (grante),samuti muid eraldisi fondidelt ja sponsoritelt.

3.12 Kahtluse korral, et asutus võib muutuda maksujõuetuks, on ta kohustatud sellest koheselt teavitama oma kõrgemalseisvat organit.

3.13 Kõrgemalseisva organi reorganiseerimisel on nimetatu kohustatud sellest teavitama asutuse peadirektorit ning enda valduses olevad lepingud asutusega üle andma õigusjärglasele.
(Tlv m 12.03.2001 nr 51 jõust. 15.03.2001)

3.14 Asutusest sõltumatu eelarvevahendite puudumise või asutuse varale vääramatu jõu tõttu tekkinud kahju hüvitamise otsustab kõrgemalseisva organi ettepanekul Tallinna Linnavalitsus.

 

4 JUHTIMINE

 

4.1 Asutust juhib peadirektor, kelle nimetab konkursi alusel ametisse ja vabastab ametist Tallinna Linnavalitsus. Asutuse peadirektoriga sõlmib linnavalitsuse korralduse alusel töölepingu kõrgemalseisva organi juht.
(Tlv m 12.03.2001 nr 51 jõust. 15.03.2001)

4.2 Asutuse peadirektor:
(Tlv m 12.03.2001 nr 51 jõust. 15.03.2001)

4.2.1 käsutab asutuse vara ja vahendeid, juhib asutuse finantsmajanduslikku tegevust ja kannab selle seaduslikkuse eest isiklikku vastutust seaduses ettenähtud korras;

4.2.2 sõlmib asutuse nimel lepinguid kooskõlas seadusandluse ja käesoleva põhikirjaga;

4.2.3 tegutseb asutuse nimel ja esindab asutust ilma täiendavate volitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusorganites, teistes ettevõtetes, asutustes ja organisatsioonides;

4.2.4 avab pankades arveldus- ja muid arveid vastavuses vabariigi ja Tallinna õigusaktide ning käesoleva põhikirjaga;

4.2.5 kinnitab asutuse struktuuri ja koosseisu, kehtestab töökorralduse vormid ning töötajate töö tasustamise ja premeerimise põhimõtted ja määrad vastavalt kehtivale korrale;

4.2.6 tegutseb tööandjana vastavalt seadusandlusele ja käesolevale põhikirjale;

4.2.7 omab õigust volitada füüsilisi ja juriidilisi isikuid esindama asutust kohtus, riigi- ja omavalitsusasutustes ning teiste juriidiliste ja füüsiliste isikute ees;

4.2.8 annab oma pädevuse piires käskkirju;

4.2.9 kinnitab asutuse aastaaruande ja esitab selle kõrgemalseisvale organile;
(Tlv m 12.03.2001 nr 51 jõust. 15.03.2001)

4.2.10 korraldab asutuse ja asutuse juures asuvate fondide, sihtasutuste ning mittetulundusühingute vahelist koostööd.
(Tlv m 12.03.2001 nr 51 jõust. 15.03.2001)

 

5 ARUANDLUS JA KONTROLL

 

5.1 Asutuse raamatupidamine ning aruandlus toimub vabariigi ja Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras.

5.2 Asutuse finantsmajanduslikku tegevust kontrollib revident või kõrgemalseisva organi poolt määratud revisjonikomisjon (audiitor).

5.3 Teadus- ja arendustegevuse finantseerimise osas on asutus aruandekohustuslik Vabariigi Valitsusele kehtestatud korras.

5.4 Kõrgemalseisev organ ja Tallinna Linnakantselei võivad teostada kontrolli kõigis asutuse tegevussfäärides.
(Tlv m 12.03.2001 nr 51 jõust. 15.03.2001)

 

6 REORGANISEERIMINE JA TEGEVUSE LOPETAMINE

 

6.1 Asutuse reorganiseerimise korral lähevad tema õigused ja kohustused üle tema õigusjärglasele.

6.2 Asutuse tegevuse lõpetamine toimub likvideerimise teel.

6.3 Asutuse likvideerimise korral lähevad asutuse vara ja vahendid, mis on järele jäänud pärast kohustuste täitmist kreeditoride ees, üle kõrgemalseisvale organile, kui Tallinna Linnavalitsus ei otsusta teisiti.

6.4 Asutuse reorganiseerimine või likvideerimine toimub Tallinna Linnavalitsuse poolt, kusjuures kuulatakse eelnevalt ära kõrgemalseisva organi seisukoht.

6.5 Asutuse likvideerimist juhib likvideerimiskomisjon, mille moodustab ning mille poolt koostatud aruande kinnitab Tallinna Linnavalitsus.