Tallinna Põhjamagistraali detailplaneeringu kehtestamine

Tallinna Linnavolikogu 06.04.1995 otsus number 34
jõustumine 06.04.1995

Redaktsiooni kehtivus 06.04.1995 - ...


            TALLINNA LINNAVOLIKOGU

              O T S U S


Tallinn          6.aprill 1995 Nr. 34


Tallinna Põhjamagistraali
detailplaneeringu kehtestamine


Lähtudes Tallinna Ajutise Ehitusmääruse punktidest 16, 72 ja
79

Tallinna Linnavolikogu
o t s u s t a b:

1. Kehtestada Tallinna Põhjamagistraali (Suurtüki tn. -
Pirita tee) detailplaneering vastavalt lisatud joonistele
(lisa 1).

2. Tallinna Linnavalitsusel taotleda Tallinna
Põhjamagistraali I ehitusjärgu (Suurtüki - Jõe tn) kui VIA
BALTICA projektiga seotud ehitisele finantstoetust Teede- ja
Sideministeeriumilt.

3. Otsus jõustub vastuvõtmisest.


Tiit Vähi
Tallinna Linnavolikogu esimees