Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Metsakalmistu kasutamise eeskirja kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 14.06.1994 määrus number 61
Jõustumine:14.06.1994
Kehtetuks tunnistamine:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2005 - 31.12.2010

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 22.12.2010 nr 109, jõustumine 01.01.2011

REDAKTSIOON:

Tlv m 22.12.2004 nr 105 jõust. 01.01.2005

 

 

                          TALLINNA LINNAVALITSUS

                               M Ä Ä R U S

 

 

Tallinn                            14. juuni 1994 nr 61

 

 

Tallinna Metsakalmistu  kasutamise eeskirja  kinnitamine

 

Tulenevalt vajadusest täpsustada hauaplatside kasutamise,

eraldamise, matmise ja hauaplatside hooldamise korda Tallinna

Metsakalmistul

 

Tallinna Linnavalitsus

 

m ä ä r a b:

 

1. Kinnitada juurdelisatud:

   1.1 "Tallinna Metsakalmistu kasutamise eeskiri" ja

 

   1.2 Tallinna Metsakalmistu tsoneerimisskeem.

 

2. Tallinna Kommunaalametil töötada välja ja kinnitada

hauaplatside kasutamise lepingu vorm ning tagada lepingute

sõlmimine hauaplatside kasutajatega 1994 a jooksul.

 

3. Määrus jõustub vastuvõtmisest.

 

 

 

Jaak Saarniit

Abilinnapea linnapea

ülesannetes

                                   Toomas Sepp

                                   Linnasekretär

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   KINNITATUD

                                   Tallinna Linnavalitsuse

                                   14. juuni  1994

                                   määrusega nr 61

 

 

               TALLINNA METSAKALMISTU KASUTAMISE

                            EESKIRI

 

1    ÜLDOSA

 

1.1  Käesoleva eeskirjaga on kehtestatud hauaplatside eraldamise

(matmise), kasutamise ja hauaplatside hooldamise kord Tallinna

Metsakalmistul. Eeskirja rakendamisel lähtutakse ka "Tallinna

kalmistute kasutamise eeskirjast".

1.2  Metsakalmistu on tsoneeritud :

     1.2.1 kalmukvartaliteks (A), kus hauaplatside eraldamine,

     matmine ja hauaplatside hooldamine toimub üldises korras

     (Uus-Kloostrimetsa kalmistuosa);

     1.2.2 kalmukvartaliteks (B), mis on Eesti avalikus elus

     silmapaistvate isikute rahulana ette nähtud hauaplatside

     eraldamiseks juriidiliste isikute (vastavat valdkonda

     esindavate asutuste või kodanike ühenduste) kaudu.

 

2    HAUAPLATSIDE KASUTAJA

 

2.1  Metsakalmistu hauaplatsi kasutajaks on füüsiline isik,

kellele on kalmistul eraldatud hauaplats (A-kvartalid) või

juriidiline isik, kellele on kalmistul eraldatud kalmukvartal(id)

või piiritletud osa kalmukvartalist (B-kvartalid).

 

3    HAUAPLATSIDE JA KALMUKOHTADE ERALDAMINE

 

3.1   Hauaplatsi või -kvartali eraldamisel sõlmib hauaplatsi

kasutaja kalmistut haldava ettevõttega Keskkonnaameti poolt

kehtestatud vormi kohase kirjaliku lepingu, milles määratletakse

hauaplatsi või -kvartali kasutamise tingimused ja kujundusnõuded,

samuti piiritletakse hauaplatsi kasutaja ning kalmistut hooldava

ettevõtte kohustused hauaplatsi hooldamisel.

(Tlv m 22.12.2004 nr 105 jõust. 01.01.2005)

3.2   Leping sõlmitakse kestvusega hauaplatsi eraldustähtaja

lõpuni, kusjuures lepingu tingimusi võib poolte taotlusel läbi

vaadata kord aastas sõltuvalt hindade ja elukalliduse indeksi

muutusest.

3.3   A-kalmukvartalites hauaplatside eraldamine kirstumatusteks

toimub Metsakalmistule maetud perekondade matusepaikade

ühendamise eesmärgil. Hauaplats eraldatakse füüsilisele isikule

kalmistut haldava ettevõtte poolt surmatunnistuse ja matja

kirjaliku avalduse alusel, kus on näidatud Metsakalmistule maetud

perekonnaliikmete andmed. Hauaplatsi eraldamise tingimuseks on

kasutuslepingu sõlmimine.

3.4   A-kalmukvartalites eraldatakse hauaplats kirstuhaua korral

ühe- või kahekohalisena vastavalt matja soovile. Kuni

neljakohaline hauaplats eraldatakse erandjuhtudel kooskõlastatult

Keskkonnaametiga. A-kalmukvartalitesse on võimalik perehauaplatsi

või kalmukoha eraldamine ümbermatmiseks Metsakalmistu B-

kalmukvartalitest.

(Tlv m 22.12.2004 nr 105 jõust. 01.01.2005)

3.5   A-kalmukvartalites toimub tuhaurnide matmiseks hauaplatside

või kalmukohtade eraldamine üldises korras. Hauaplats või

kalmukoht eraldatakse füüsilisele isikule kalmistut haldava

ettevõtte poolt surmatunnistuse ja matja kirjaliku avalduse

alusel, kusjuures tingimuseks ei ole Metsakalmistule maetud

perekondade ühendamine vaid üksnes kasutuslepingu sõlmimine.

Urnihauaplatsi või kalmukoha kasutamist Metsakalmistul ei võeta

kirstumatuseplatsi eraldamise taotlemisel aluseks.

3.6  B-kalmukvartalites toimub juriidilistele isikutele

hauaplatside eraldamine Keskkonnaameti loal.

(Tlv m 22.12.2004 nr 105 jõust. 01.01.2005)

3.7  B-kalmukvartalitesse matmise tingimuseks on matja avalduse

ja hauaplatsi kasutava juriidilise isiku esildise olemasolu.

3.8  Perekondade ühendamine B-kalmukvartalites on lubatud

kalmistu kujundus- ning kaitsenõuetest kinni pidades

tuhaurnimatusena hauaplatsi kasutava juriidilise isiku loal.

3.9  Mõttelise osa eraldamine B-kvartalist või selle osast

teisele juriidilisele isikule toimub kalmistut haldava ettevõtte

poolt hauaplatsi kasutaja taotluse alusel  kooskõlastatult

Keskkonnaametiga, kusjuures nõutav on eelkokkuleppe olemasolu

juriidiliste isikute vahel põhikasutaja määratlemiseks.

(Tlv m 22.12.2004 nr 105 jõust. 01.01.2005)

 

4    HAUAPLATSIDE KORRASHOID JA HOOLDAMINE

 

4.1  Hauaplatsi kasutaja tagab hauaplatsi korrashoiu ning

kujundusnõuetest kinnipidamise, samuti hauaplatsidevaheliste

teede (B-kvartalites kvartalisiseste teede) korrashoiu ja

hoolduse koos vastavate kulude kandmisega kui lepingus ei ole

sätestatud teisiti.

4.2  Kalmistut haldav ettevõte tagab lepingulistele kohustustele

lisaks kalmistu üldise heakorra, metsahoolduse ning

üldkasutatavate kalmisturajatiste, piirete ja üldteedevõrgu

korrashoiu.

4.3  Lepingujärgselt osutatavatele kalmistuteenustele lisaks võib

hauaplatsi kasutaja lepingutingimustest kinni pidades tellida

täiendavaid teenuseid hauaplatsi kujundamiseks ja hooldamiseks.

Hauaplatsi kasutajaga kooskõlastatult ning tema vastutusel võib

täiendavaid teenustöid tellida ka B-kvartali hauaplatsi üksikule

kalmukohale.

4.4  Peale matust korrastab hauaplatsi selle kasutaja, samuti

korrastab hauaplatsi kasutaja matmise käigus kõrvalolevale

hauaplatside tekitatud kahjustused kolme päeva jooksul arvates

nende tekkest. Selle kohustuse mittetäitmisel nädala jooksul

peale hauale hoiatuslipiku jätmist kõrvaldab kalmistut haldav

ettevõte tekitatud kahjustused ning korrastab kalmu(d) hauaplatsi

kasutaja kulul.