Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna noortevolikogu põhimäärus
Tallinna Linnavolikogu 03.06.2021 määrus number 11 [RT IV, 16.06.2021, 2]
Jõustumine:19.06.2021
Redaktsiooni kehtivus:19.06.2021 - ... [RT IV, 16.06.2021, 2]

MÄÄRUS

03.06.2021 nr 11

 

Tallinna linna noortevolikogu põhimäärus


Määrus kehtestatakse noorsootöö seaduse § 9 lg-te 1−3 alusel ja kooskõlas kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p-ga 1.

1. peatükk
Reguleerimisala ja eesmärk

§ 1. Reguleerimisala

(1) Määrusega kehtestatakse Tallinna Linnavolikogu juures tegutseva Tallinna linna noortevolikogu (edaspidi noortevolikogu) eesmärk, valimise kord ning juhtimine ja töökorraldus.

(2) Noortevolikogu tegevus rajaneb liikmete omaalgatusel, ühistegevusel ning demokraatia põhimõtetel.

(3) Noortevolikogu lähtub oma töös riigi ja Tallinna linna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

(4) Noortevolikogu nõustavad ja toetavad Tallinna Haridusamet (edaspidi amet) ja Tallinna Linnavolikogu Kantselei.

(5) Noortevolikogu ettepanekud on Tallinna Linnavolikogule (edaspidi linnavolikogu) ja Tallinna Linnavalitsusele (edaspidi linnavalitsus) soovitusliku iseloomuga.

§ 2. Noortevolikogu eesmärk ja põhitegevus

(1) Noortevolikogu eesmärk on kaitsta ja esindada noorte huve, rääkida kaasa noori puudutavates linna küsimustes, julgustada noorte kodanikualgatust ning kaasata noori linnaelu korraldamist puudutavatesse otsustusprotsessidesse.

(2) Linnavalitsus ja linnavolikogu peavad noortevolikoguga nõu noori puudutavates küsimustes.

(3) Noortevolikogu:

1) arutab noori puudutavaid küsimusi ning teeb linnavolikogule ja linnavalitsusele noorte huvidest ja vajadusest lähtuvaid ettepanekuid;

2) tutvustab ja edendab noorte hulgas demokraatia põhimõtteid ning korraldab koolitusi ja üritusi, et suurendada noorte teadlikkust ja aktiivsust;

3) teeb koostööd noortevolikogude, õpilasesinduste, noortekeskuste ja teiste organisatsioonidega;

4) esindab Tallinna noori maakondlikel, riigisisestel või rahvusvahelistel noorteüritustel.

2. peatükk
Noortevolikogu valimine

§ 3. Noortevolikogu valimise kord

(1) Noortevolikogu valimised on vabad, üldised, ühetaolised ja otsesed. Hääletamine on salajane.

(2) Noortevolikogu korralised valimised toimuvad iga kahe aasta järel novembrikuu teisel täisnädalal.

(3) Noortevolikogu valimised korraldab valimiskomisjon. Valimiskomisjoni moodustab ja kutsub kokku ning selle organisatsioonilise ja tehnilise teenindamise tagab amet.

(4) Valimiskomisjon on nelja- kuni kuueliikmeline. Selle koosseisu kuuluvad ameti, linnavolikogu kantselei, Tallinna Strateegiakeskuse ja noorte esindaja, kellel on noorte esinduskogus osalemise kogemus.

(5) Valimiskomisjoni koosseisu ei tohi kuuluda noortevolikogu liikmeks kandideerija.

(6) Valimiskomisjon valib esimehe, kelle ülesanne on korraldada valimiskomisjoni tegevust.

(7) Valimiskomisjon:

1) määrab kindlaks valimistoimingute (sh kandideerimis- ja valimisperiood ) tähtajad;

2) registreerib kandideerimisavaldused;

3) annab kandidaatidele avalduste laekumise järjekorra alusel numbrid;

4) korraldab noortevolikogu valimised, sh teavitustöö tegemise;

5) moodustab linnaosapõhised kandideerimisringkonnad ja määrab vajaduse korral kindlaks hääletuspunktide asukoha;

6) teeb kindlaks valimistulemused ja kinnitab asendusliikmete nimekirja;

7) lahendab laekunud kaebused.

§ 4. Noortevolikogu liikmeks kandideerimine

(1) Noortevolikogu liikmeks saab kandideerida noor, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Tallinna linn ja kes on valimiste ajal 14–21-aastane. Kandideerida saab enda rahvastikuregistrisse kantud elukoha järgses linnaosas.

(2) Noortevolikogu liikmeks kandideerijal tuleb valimiskomisjonile esitada digiallkirjastatud kandideerimisavaldus. Valimiskomisjoni otsusel võib kandideerimisavalduse esitada ka paberil allkirjastatuna.

§ 5. Noortevolikogu valimine

(1) Noortevolikogu liikmete valimise õigus on noorel, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn ja kes on valimiste ajal 14–21-aastane.

(2) Kandidaatide nimekirjaga saab tutvuda Tallinna veebilehel vähemalt üks nädal enne valimisi.

(3) Noortevolikogu liikmed valitakse kaheks aastaks. Hääletamine on salajane. Hääletada saab elektrooniliselt ja valimiskomisjoni määratud hääletuspunktides. Hääletamiseks ettenähtud ajavahemiku kinnitab valimiskomisjon.

(4) Elektroonilisel hääletusel tõendab hääletaja oma isikut ID-kaardi, mobiil-ID või Smart-ID abil, hääletuspunktis hääletades isikut tõendava dokumendi abil.

(5) Igal valijal on üks hääl. Hääletada saab enda rahvastikuregistrisse kantud elukoha järgses linnaosas kandideeriva kandidaadi poolt.

§ 6. Valimistulemuse kindlakstegemine

(1) Igast linnaosast valitakse noortevolikokku enim hääli saanud kandidaadid vastavalt linnaosa mandaatide arvule. Kokku valitakse noortevolikokku 26 liiget.

(2) Mandaatide arv jaguneb linnaositi järgmiselt:

1) Haabersti linnaosal kolm mandaati;

2) Kesklinna linnaosal neli mandaati;

3) Kristiine linnaosal kaks mandaati;

4) Lasnamäe linnaosal viis mandaati;

5) Mustamäe linnaosal neli mandaati;

6) Nõmme linnaosal kolm mandaati;

7) Pirita linnaosal kaks mandaati;

8) Põhja-Tallinna linnaosal kolm mandaati.

(3) Kui sama linnaosa mitu kandidaati saab sama arvu hääli, selgitab valimiskomisjon noortevolikogu liikmeks saaja välja avaliku liisuheitmise teel.

(4) Kui kandidaat ei saa ühtegi häält, ei osutu ta valituks ning teda ei lisata asendusliikmete nimekirja.

(5) Valimistulemuste kohta koostatakse protokoll, mille allkirjastavad valimiskomisjoni esimees ja protokollija.

(6) Kui valituks osutub vähem kui 16 kandidaati, korraldatakse uued valimised. Uued valimised toimuvad valmiskomisjoni määratud tähtajal 30 kalendripäeva jooksul.

3. peatükk
Noortevolikogu juhtimine ja töökorraldus

§ 7. Noortevolikogu juhtimine

(1) Noortevolikogu esindab ja selle tööd korraldab juhatus, kuhu kuuluvad esimees ja kaks aseesimeest. Noortevolikogu tegevust juhib esimees, tema äraolekul esimehe määratud aseesimees.

(2) Juhatus valitakse noortevolikogu uue koosseisu esimesel istungil salajasel hääletusel üheks aastaks. Uue koosseisu esimese istungi kutsub kokku ja seda juhatab kuni noortevolikogu esimehe valimiseni valimiskomisjoni esimees.

(3) Noortevolikogu esimehe ja kahe aseesimehe valimised toimuvad eraldi. Valituks osutuvad noortevolikogu koosseisu kõige enam hääli saanud kandidaadid.

(4) Juhatuse töövorm on koosolek. Koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa kaks kolmandikku liikmetest. Otsused võetakse vastu avalikul hääletamisel poolthäälte enamusega. Juhatuse koosolekud protokollitakse.

(5) Noortevolikogu esimees:

1) esitab noortevolikogu otsused ettepanekuna linnavolikogule ja linnavalitsusele;

2) juhib noortevolikogu istungeid ja korraldab muud asjaajamist;

3) täidab põhimääruses noortevolikogule pandud ülesandeid ja teisi noortevolikogu toimimisega seotud ülesandeid.

(6) Noortevolikogu võib esimehe või aseesimehe vabastada enne tähtaega:

1) tema enda avalduse alusel;

2) noortevolikogu liikme ettepanekul, kui esimees ja aseesimees ei järgi käesolevat põhimäärust või kahjustab oma tegevusega noortevolikogu mainet ning ettepaneku poolt hääletab 2/3 noortevolikogu liikmetest.

(7) Noortevolikogu esimehe või aseesimehe ennetähtaegse vabastamise korral valib noortevolikogu uue esimehe või aseesimehe ennetähtaegse vabastamisega üldjuhul samal istungil.

(8) Noortevolikogu esimehe ja kahe aseesimehe üheaegsel tagasiastumisel juhatab noortevolikogu istungit kuni noortevolikogu esimehe valimiseni ameti esindaja.

§ 8. Noortevolikogu liikme väljaarvamine

(1) Noortevolikogu liige arvatakse noortevolikogust välja:

1) tema enda avalduse alusel;

2) juhatuse otsusega, kui liige on mõjuva põhjuseta puudunud kolmelt järjestikuselt istungilt.

(2) Liikme väljaarvamise korral nimetab valimiskomisjon noortevolikogu uueks liikmeks asendusliikmete nimekirjas oleva esimese väljajäänud kandidaadi samast linnaosast. Kui linnaosa mitu kandidaati on saanud sama arvu hääli, selgitab valimiskomisjon noortevolikogu liikmeks saaja välja avaliku liisuheitmise teel.

(3) Kui noortevolikogu liikmete arv langeb alla 16, on noortevolikogu töövõimetu ning korraldatakse uued valimised. Vähendatud koosseisus jätkatakse tööd, kui noortevolikogu korraliste valimisteni on jäänud vähem kui kuus kuud.

§ 9. Noortevolikogu õigused ja kohustused

(1) Noortevolikogul on õigus:

1) saada infot linnavolikogu menetluses olevate õigusaktide eelnõude kohta, esitada nende kohta ettepanekuid linnavolikogu asjaomasele komisjonile ja osaleda ettepanekute aruteludel;

2) nimetada enda esindaja linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu;

3) nimetada enda esindajad linnavolikogu alatiste komisjonide (v.a revisjonikomisjoni) koosolekutele, kus nad saavad osaleda sõnaõigusega;

4) kasutada linnavolikogu ruume istungite pidamiseks;

5) kaasata oma tegevusse eksperte;

6) moodustada ajutisi töörühmi ja algatada teemaarutelusid;

7) taotleda tegevuskuludeks toetust;

8) teha muid tegevusi noortevolikogu eesmärgi täitmiseks.

(2) Noortevolikogu on kohustatud:

1) pidama nõu noortega ja võimaluse korral arvestama oma tegevuses linna noorte ettepanekuid;

2) vahendama teavet linnavolikogu ja linnavalitsuse ning noorte vahel;

3) pidama kinni käesolevast põhimäärusest ning järgima noortevolikogu ja selle juhatuse otsuseid ja seisukohti;

4) aitama kaasa noortevolikogu eesmärgi saavutamisele;

5) kinnitama noortevolikogu täpsema töökorra, sealhulgas oma esindajate linnavolikogu komisjonide koosolekutele valimise korra ja liisuheitmise korra;

6) esitama kord aastas oma tegevuse kohta informatsiooni linnavolikogule ja linnavalitsusele.

§ 10. Noortevolikogu liikme õigused ja kohustused

(1) Liikmel on õigus:

1) saada igakülgset teavet noortevolikogu tegevuse kohta;

2) osaleda noortevolikogu korraldatavatel üritustel ja projektides;

3) valida noortevolikogu juhatust ja kandideerida noortevolikogu juhatusse;

4) osaleda linnavolikogu komisjonide töös ja avaldada arvamust noori puudutavates küsimustes;

5) teha ettepanekuid noortevolikogu paremaks toimimiseks.

(2) Liikmel on kohustus:

1) aidata kaasa noortevolikogu eesmärgi saavutamisele;

2) osaleda noortevolikogu istungitel, täita endale võetud noortevolikoguga seotud kohustusi ning vajaduse korral esindada noortevolikogu;

3) olla linna noortele eeskujuks tervislike eluviiside, eetiliste tõekspidamiste ja käitumisega;

4) osaleda aktiivselt noortevolikogu töös;

5) täita talle noortevolikogu antud ülesandeid;

6) vajaduse korral esindada noortevolikogu.

§ 11. Noortevolikogu töökorraldus

(1) Noortevolikogu töövorm on istung.

(2) Istungid toimuvad vähemalt üks kord kuus. Vajadusel võib korraldada ka kaugosalusega istungeid.

(3) Istungi kutsub kokku noortevolikogu esimees, tema äraolekul määratud aseesimees.

(4) Erakorraline istung kutsutakse kokku, kui seda soovib juhatus või vähemalt 1/3 koosseisust.

(5) Istungi päevakorra projekti koostab esitatud ettepanekute põhjal noortevolikogu esimees või tema määratud aseesimees.

(6) Istungit juhatab esimees, tema äraolekul määratud aseesimees. Esimehe või aseesimeeste puudumisel juhatab istungit vanim kohalolev noortevolikogu liige.

(7) Istung on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole koosseisust. Noortevolikogu võtab otsused vastu poolthäälte enamusega.

(8) Istung on avalik. Noortevolikogu otsuse alusel võib istungi kuulutada kinniseks.

(9) Istungile võib kutsuda külalisi, eksperte ja linna teenistujaid vastavalt arutlusel oleva küsimuse sisule.

(10) Istung protokollitakse. Protokollid avaldatakse Tallinna veebilehe noortevolikogu alamlehel.

(11) Noortevolikogu kohtub vähemalt kord kvartalis linnavolikogu esimehega.

(12) Noortevolikogu annab iga-aastase ülevaate tehtud tööst novembrikuus linnavolikogu istungil.

§ 12. Noortevolikogu eelarve

(1) Noortevolikogu tegutsemiseks vajalikud rahalised vahendid nähakse ette ameti eelarves. Rahaliste vahendite kasutamine kooskõlastatakse ametiga.

(2) Noortevolikogu võib oma tegevuste elluviimiseks taotleda sponsorlust füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt.

§ 13. Tegevuse lõpetamine

Noortevolikogu tegevuse lõpetamise otsustab linnavolikogu.

4. peatükk
Rakendussätted

§ 14. Määruse kehtetuks tunnistamine

Tallinna Linnavolikogu 5. mai 2011 määrus nr 12 „Tallinna linna noortevolikogu moodustamine ja põhimäärus“ tunnistatakse kehtetuks.


(allkirjastatud digitaalselt)
Tiit Terik
Esimees