Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Aktile on aluseks
 
Tvk m 06.09.2012 nr 21
Akt viitab
 
Tvk o 20.04.2017 nr 40
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 2. novembri 2000 otsusega nr 361 kehtestatud Kinnistu Vana-Rannamõisa tee 20 detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine
Tallinna Linnavolikogu 06.05.2021 otsus number 63
Redaktsiooni kehtivus:06.05.2021 - ...

OTSUS

06.05.2021 nr 63

Tallinna Linnavolikogu 2. novembri 2000 otsusega nr 361 kehtestatud Kinnistu Vana-Rannamõisa tee 20 detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Planeerimisseaduse § 140 lg 1 p 2 ja lg-te 2 ja 6, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33, haldusmenetluse seaduse § 64 lg-te 2 ja 3, § 68 lg 2 ja § 70 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 22 lg 1 alusel, tulenevalt Lauripere tn 3 kinnistu omaniku M. Lauri (Laur) 6. novembril 2020 esitatud taotlusest ning arvestades järgmisi põhimotiive ja kaalutlusi:

1. Detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

1.1 Tunnistada Tallinna Linnavolikogu 2. novembri 2000 otsusega nr 361 kehtestatud Kinnistu Vana-Rannamõisa tee 20 detailplaneering, edaspidi detailplaneering, Lauripere tn 3 kinnistu osas kehtetuks. Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistatava maa-ala skeem on esitatud otsuse lisas.

2. Asjaolud ja menetlus

2.1 Detailplaneering on kehtestatud Tallinna Linnavolikogu 2. novembri 2000 otsusega nr 361.

2.2 Detailplaneering näeb ette ajutised krundid pos 10a ja pos 10b liita üheks krundiks pos 10, millele on määratud ehitusõigus kuni 2-korruselise elamu ja abihoone kavandamiseks, suletud brutopinnaga kuni 400m2 ja ehitusaluse pinnaga kuni 200 m2.

2.3 Tallinna Linnavalitsuse 9. detsembri 2020 korraldusega nr 1326 „Lauripere tn 3 ja 3a katastriüksuste liitmisel aadressi ja sihtotstarbe määramine Haabersti linnaosas“ liideti senised Lauripere tn 3 ja Lauripere tn 3a katastriüksused ning liitmise teel moodustati Lauripere tn 3 katastriüksus. Vastavalt detailplaneeringu lahendusele on pos 10 (Lauripere tn 3 kinnistu) sihtotstarve 90% elamumaa ja 10% üldkasutatav maa.

2.4 Lauripere tn 3 kinnistu omanik esitas taotluse detailplaneeringu osaliseks kehtetuks tunnistamiseks Lauripere tn 3 kinnistu osas eesmärgiga laiendada olemasolevat elamut kuni 20 m2 ehitisealuse pinna osas või püstitada uus abihoone ehitisealuse pinnaga kuni 20 m2.

2.5 Ehitisregistri andmetel on 16. oktoobril 2020 kasutusloa saanud elamu ehitisealune pind 197,6 m2. Kinnistu omaniku poolt esitatud andmete kohaselt on hoone suletud brutopind 301 m2. Elamu laiendamine kuni 20 m2 ehitisealuse pinna võrra või uue kuni 20 m2 ehitisealuse pinnaga abihoone kavandamine, mille puhul on detailplaneeringu kohase krundi pos 10 hoonestustiheduseks 0,09, on kooskõlas üldplaneeringuga.

2.6 Tallinna Linnavolikogu 20. aprilli 2017 otsusega nr 40 kehtestatud Haabersti linnaosa üldplaneeringu kohaselt paikneb Lauripere tn 3 kinnistu pereelamute alal, kus võivad paikneda ühe või kahe korteriga elamud ning väikesed lähipiirkonda teenindavad kaubanduse, teeninduse, lastehoiu ja vabaaja harrastusega seonduvad ettevõtted ja asutused. Kruntidele võib püstitada kuni 2-korruselisi hooneid, hoonestustihedus võib olla kuni 0,3. Lisaks asub kinnistu osaliselt (Tiskre oja poolne osa) Haabersti linnaosa ülplaneeringu kohasel rohealal (need on puhkeotstarbelised alad, nagu metsad, avalikud pargid, looduslikud haljasalad, mis on mõeldud avalikuks kasutamiseks. Alal võivad paikneda mänguväljakud ja lemmikloomade jalutusplatsid ning üksikud väiksemad puhke- ja spordiehitised).

2.7 Tulenevalt looduskaitseseaduse § 38 lg 1 p 4 ulatub Lauripere tn 3 kinnistule osaliselt Tiskre oja 50 m laiune ehituskeeluvöönd.

3. Õiguslikud alused ja põhjendused

3.1 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 33 ja planeerimisseaduse § 140 lõike 6 kohaselt on detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine linnavolikogu ainupädevuses.

3.2 Haldusorgani poolne haldusakti kehtetuks tunnistamine toimub kaalutlusõiguse alusel. Haldusmenetluse seaduse § 64 lõike 3 kohaselt tuleb kaalutlusõiguse teostamisel arvestada haldusakti andmise ja haldusakti kehtetuks tunnistamise tagajärgi isikule, haldusakti andmise menetluse põhjalikkust, haldusakti kehtetuks tunnistamise põhjuste olulisust ning nende seost isiku osalemisega haldusakti andmise menetluses ja isiku muu tegevusega, haldusakti andmisest möödunud aega ning muid tähtsust omavaid asjaolusid.

3.3 Planeerimisseaduse § 140 lõike 3 kohaselt esitatakse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise otsuse eelnõu kooskõlastamiseks § 127 lõikes 1 nimetatud asutustele ja arvamuse andmiseks § 127 lõikes 2 nimetatud isikutele ja asutustele. Seega tuleb kaasata detailplaneeringu kehtetuks tunnistamisel isikud, kelle õigusi võib detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine puudutada ja isikud, kes on avaldanud soovi olla kaasatud.

3.4 Haldusmenetluse seaduse § 64 lõike 3 kohaselt tuleb kaalutlusõiguse teostamisel analüüsida haldusakti kehtetuks tunnistamise põhjuste olulisust. Haldusmenetluses on välja selgitatud detailplaneeringu kehtetuks tunnistatavale osale jääva kinnistu omaniku tahe ja seeläbi teada saadud detailplaneeringu menetluse käigus välja antud haldusakti kehtetuks tunnistamise võimalikud tagajärjed menetluses osalevale isikule. Kuivõrd Lauripere tn 3 kinnistu omanik on avaldusega soovinud detailplaneeringu osalist kehtetuks tunnistamist temale kuuluva kinnistu osas, siis kaalutlusõiguse teostamisel puudub täiendav vajadus põhjalikumalt analüüsida kehtetuks tunnistamise põhjuste olulisust ja nende seost eelpool nimetatud kinnistu omaniku osalemisega haldusakti andmise menetluses.

3.5 Planeerimisseaduse § 140 lg 1 p 2 ja Tallinna linna ehitusmääruse § 22 lõike 1 kohaselt võib kehtestatud detailplaneeringu või selle osa tunnistada kehtetuks, kui planeeringu koostamise korraldaja või planeeritava kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda. Planeerimisseaduse § 140 lg 2 järgi võib detailplaneeringu tunnistada osaliselt kehtetuks, kui on tagatud planeeringu terviklahenduse elluviimine pärast detailplaneeringu osalist kehtetuks tunnistamist. Antud sätte tõlgendamisel on Riigikohus haldusasjas nr 3-3-1-63-10 asunud seisukohale, et kui tühistatav osa ei moodusta ülejäänud detailplaneeringu alusel rajatavate objektidega ühtse funktsionaalse eesmärgiga seotud kompleksi, on lubatud tühistamine ka detailplaneeringu osa osas. Kinnistu Vana-Rannamõisa tee 20 detailplaneeringu Lauripere tn 3 kinnistu osas kehtetuks tunnistamine ei avalda mõju kehtima jäävale detailplaneeringu lahendusele, kehtima jäävas osas on detailplaneeringus kavandatu ellu viidav.

3.6 Eeltoodust tulenevalt on põhjendatud detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Lauripere tn 3 kinnistu osas. Pärast detailplaneeringu kehtetuks tunnistamist on Lauripere tn 3 kinnistu omanikul võimalik jätkata taotletava eesmärgiga laiendada olemasolevat elamut kuni 20 m2 ehitisealuse pinna osas või püstitada uus abihoone ehitisealuse pinnaga kuni 20 m2. Arvestades eeltoodut, on esitatud Tallinna Linnavolikogule otsuse eelnõu “Kinnistu Vana-Rannamõisa tee 20 detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine“.

4. Teatavakstegemine

4.1 Tallinna Linnaplaneerimise Ametil:

4.1.1 teavitada Lauripere tn 1a, Lauripere tn 3, Trahteri tn 4, Trahteri tn 6 ja Vana-Rannamõisa tee 22 kinnistute omanikke detailplaneeringu osalisest kehtetuks tunnistamisest;

4.1.2 avaldada otsus ajalehtes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teateid, väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Tallinna veebilehel.

5. Vaidlustamisviide

5.1 Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn ) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

(allkirjastatud digitaalselt)
Helve Särgava
Aseesimees

Lisa