Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 18. juuni 1998 otsuse nr 81 punktiga 1.2 kehtestatud Tiskre tee 18A kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine
Tallinna Linnavolikogu 08.04.2021 otsus number 47
Redaktsiooni kehtivus:08.04.2021 - ...

OTSUS

08.04.2021 nr 47

Tallinna Linnavolikogu 18. juuni 1998 otsuse nr 81 punktiga 1.2 kehtestatud Tiskre tee 18A kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

    Planeerimisseaduse § 140 lg 1 p 2,  lg-te 2 ja 6, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33, haldusmenetluse seaduse § 64 lg-te 2 ja 3, § 68  lg 2 ja § 70 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012  määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 22 lg 1 alusel ja tulenevalt Tedrepere  tn 8 kinnistu omaniku avaldusest ning arvestades järgmisi põhimotiive ja kaalutlusi:

1. Detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

1.1 Tunnistada Tallinna Linnavolikogu 18. juuni 1998 otsuse nr 81 punktiga 1.2 kehtestatud Tiskre tee 18A kinnistu detailplaneering, edaspidi detailplaneering, Tedrepere tn 8 kinnistu osas kehtetuks. Detailplaneeringu kehtetuks tunnistatava maa-ala skeem on esitatud otsuse lisas.

2. Asjaolud ja menetlus

2.1 Tedrepere tn 8 kinnistule on alustatud abihoone ehitamist 2002. aastal, ehitis ei ole tänaseks valmis. Ehitusprojekt ja ehitusteatis on esitatud ametile menetlemiseks 21. septembril 2018. Järelevalve menetluse käigus selgus, et Tedrepere tn 8 kinnistu loodenurka detailplaneeringu järgsesse ehituskeelualasse on püstitatud grillmaja, mille ehitus on pooleli (puudusid aknad ja uksed). Kui need hiljem lisatakse, on tegemist hoonega. Ameti ehitusosakond tegi ettepaneku detailplaneering osaliselt kehtetuks tunnistada ning seejärel ehitusteatis ja ehitusprojekt lõpuni menetleda, misjärel viia ehitis ehitusprojektiga vastavusse ning esitada kasutusteatis.

2.2 Tedrepere tn 8 kinnistu omanik esitas taotluse Tiskre tee 18A kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks Tedrepere tn 8 kinnistu osas eesmärgiga taotleda projekteerimistingimusi abihoone püstitamiseks, mida kehtiv detailplaneering ei võimalda.

2.3 Tedrepere tn 8 kinnistule, detailplaneeringus krunt pos 17, on detailplaneeringu alusel võimalik püstitada kuni 200 m2 ehitusaluse pinnaga kuni 2-korruseline elamu. Detailplaneeringus on määratud krundi täisehituse protsendiks 12 ja joonisel on näidatud ala, kuhu hooneid püstitada ei tohi.

2.4 Ehitisregistri andmetel asub kinnistul 2-korruseline elamu, ehitisealuse pinnaga 195 m2.

2.5 Pärast detailplaneeringu kehtetuks tunnistamist Tedrepere tn 8 kinnistu osas, on võimalik kaaluda Tedrepere tn 8 kinnistule abihoone püstitamist kooskõlas Haabersti linnaosa üldplaneeringuga. Tallinna Linnavolikogu 20. aprilli 2017 otsusega nr 40 kehtestatud Haabersti linnaosa üldplaneeringu kohaselt jääb Tedrepere tn 8 kinnistu pereelamute alale, kus võivad paikneda ühe või kahe korteriga elamud ning väikesed lähipiirkonda teenindavad kaubanduse, teeninduse, lastehoiu ja vabaaja harrastusega seonduvad ettevõtted ja asutused. Suurim lubatud hoonestustihedus piirkonnas on 0,3 ja korruselisus on kuni 2 korrust. Minimaalne maapinnaga ühendatud haljastuse osakaal piirkonnas on 30%.

3. Õiguslikud alused ja põhjendused

3.1 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 33 ja planeerimisseaduse § 140 lõike 6 kohaselt on detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine volikogu ainupädevuses.

3.2 Haldusorgani poolne haldusakti kehtetuks tunnistamine toimub kaalutlusõiguse alusel. Haldusmenetluse seaduse § 64 lõike 3 kohaselt tuleb kaalutlusõiguse teostamisel arvestada haldusakti andmise ja haldusakti kehtetuks tunnistamise tagajärgi isikule, haldusakti andmise menetluse põhjalikkust, haldusakti kehtetuks tunnistamise põhjuste olulisust ning nende seost isiku osalemisega haldusakti andmise menetluses ja isiku muu tegevusega, haldusakti andmisest möödunud aega ning muid tähtsust omavaid asjaolusid.

3.3 Planeerimisseaduse § 140 lõike 3 kohaselt esitatakse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise otsuse eelnõu kooskõlastamiseks § 127 lõikes 1 nimetatud asutustele ja arvamuse andmiseks § 127 lõikes 2 nimetatud isikutele ja asutustele. Seega tuleb kaasata detailplaneeringu kehtetuks tunnistamisel isikud, kelle õigusi võib detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine puudutada, ja isikud, kes on avaldanud soovi olla kaasatud.

3.4 Haldusmenetluse seaduse § 64 lõike 3 kohaselt tuleb kaalutlusõiguse teostamisel analüüsida haldusakti kehtetuks tunnistamise põhjuste olulisust. Haldusmenetluses on välja selgitatud detailplaneeringu kehtetuks tunnistatavale osale jääva kinnistu omaniku tahe ja seeläbi teada saadud detailplaneeringu menetluse käigus välja antud haldusakti kehtetuks tunnistamise võimalikud tagajärjed menetluses osalevale isikule. Kuivõrd Tedrepere tn 8 kinnistu omanik on avaldusega soovinud detailplaneeringu osalist kehtetuks tunnistamist temale kuuluva kinnistu osas, siis kaalutlusõiguse teostamisel puudub täiendav vajadus põhjalikumalt analüüsida kehtetuks tunnistamise põhjuste olulisust ja nende seost tulenevalt eelpool nimetatud kinnistu omaniku osalemisega haldusakti andmise menetluses.

3.5 Planeerimisseaduse § 140 lõike 1 punkti 2 ja Tallinna linna ehitusmääruse § 22 lõike 1 kohaselt võib kehtestatud detailplaneeringu või selle osa tunnistada kehtetuks, kui linn või planeeritava maa-ala kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda. Planeerimisseaduse § 140 lõike 2 järgi võib detailplaneeringu tunnistada osaliselt kehtetuks, kui on tagatud planeeringu terviklahenduse elluviimine pärast detailplaneeringu osalist kehtetuks tunnistamist. Antud sätte tõlgendamisel on Riigikohus asunud haldusasjas nr 3-3-1- 63-10 seisukohale, et kui tühistatav osa ei moodusta ülejäänud detailplaneeringu alusel rajatavate objektidega ühtse funktsionaalse eesmärgiga seotud kompleksi, on lubatud tühistada ka detailplaneeringu osa. Tegemist ei ole haldusmenetluse seaduse § 61 lõikes 2 nimetatud olukorraga, kus haldusaktiga antud õigus oleks lõplikult ellu viidud. Seega on detailplaneeringu kehtestamise otsuse kehtetuks tunnistamine võimalik. Tiskre tee 18A kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Tedrepere tn 8 kinnistu osas ei avalda mõju kehtima jäävale detailplaneeringu lahendusele, kehtima jäävas osas on detailplaneeringus kavandatu ellu viidav.

3.6 Detailplaneering on kehtestatud enam kui 22 aastat tagasi ning vahepeal on muutunud nii inimeste tarbimisvajadused kui ka linnaehituslik olukord. Kehtiv detailplaneering ei võimalda Tedrepere tn 8 kinnistule abihoone püstitamist. Uue detailplaneeringu koostamine on ressursimahukas ja ajakulukas ning seetõttu ei ole mõistlik detailplaneeringu koostamine juhul, kui soovitakse püstitada abihoonet kooskõlas Haabersti linnaosa üldplaneeringuga.

3.7 Eeltoodust tulenevalt on põhjendatud detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Tedrepere tn 8 kinnistu osas. Pärast detailplaneeringu kehtetuks tunnistamist on võimalik kaaluda Tedrepere tn 8 kinnistule abihoone püstitamist kooskõlas Haabersti linnaosa üldplaneeringuga.

4. Teatavakstegemine

4.1 Tallinna Linnaplaneerimise Ametil:

4.1.1 teavitada detailplaneeringu osalisest kehtetuks tunnistamisest Tedrepere tn 8 kinnistu omanikku;

4.1.2 avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teateid, väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Tallinna veebilehel.

5. Vaidlustamine

5.1 Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

(allkirjastatud digitaalselt)
Tiit Terik
Esimees

Lisa