Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 9. jaanuari 1997 otsusega nr 1 kehtestatud Tiskre elurajooni 1. ehitusjärjekorra detailplaneeringu 2. etapi korrektuuri osaliselt kehtetuks tunnistamine
Tallinna Linnavolikogu 08.04.2021 otsus number 46
Redaktsiooni kehtivus:08.04.2021 - ...

OTSUS

08.04.2021 nr 46

Tallinna Linnavolikogu 9. jaanuari 1997 otsusega nr 1 kehtestatud Tiskre elurajooni 1. ehitusjärjekorra detailplaneeringu 2. etapi korrektuuri osaliselt kehtetuks tunnistamine

Planeerimisseaduse § 140 lg 1 p 2 ja lg-te 2 ja 6, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33, haldusmenetluse seaduse § 64 lg-te 2 ja 3, § 68 lg 2 ja § 70 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 22 lg 1 alusel ja tulenevalt Künkamaa tn 4 kinnistu omaniku volitatud esindaja Advokaadibüroo A. Ratnikov & Partners 17. detsembril 2020 esitatud taotlusest ning arvestades järgmisi põhimotiive ja kaalutlusi:

1. Detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

1.1 Tunnistada Tallinna Linnavolikogu 9. jaanuari 1997 otsuse nr 1 punktiga 1.2 kehtestatud Tiskre elurajooni 1. ehitusjärjekorra detailplaneeringu 2. etapi korrektuur, (edaspidi detailplaneering), Künkamaa tn 4 kinnistu osas kehtetuks. Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistatava maa-ala skeem on esitatud otsuse lisas.

2. Asjaolud ja menetlus

2.1 Detailplaneering on kehtestatud Tallinna Linnavolikogu 9. jaanuari 1997 otsusega nr 1.

2.2 Detailplaneeringus on fikseeritud Künkamaa tn 4 kinnistul paiknevad olemasolevad hooned ja kajastatud kasutatavad maavaldused olemasolevate elamukruntide juures. Ehitusõigust detailplaneering olemasolevate elamutega kruntidele ei määra.

2.3 Ehitisregistri andmetel asub Künkamaa tn 4 kinnistul 1-korruseline 52 m2 ehitisealuse pinnaga elamu, 1-korruseline 21 m2 ehitisealuse pinnaga majandushoone ning 1-korruseline 17 m2 ehitisealuse pinnaga kelder.

2.4 26. septembril 2019 on esitatud projekteerimistingimuste taotlus kuni 2- korruselise üksikelamu ehitisealuse pinnaga kuni 250 m2 ning kahe abihoone püstitamiseks. Tallinna Linnaplaneerimise Amet tagastas projekteerimistingimuste taotluse 22. oktoobril 2019 vastuskirjaga nr 4-1/3137. 3. jaanuaril 2020 esitati ametile ehitusloa taotlus üksikelamu püstitamiseks Künkamaa tn 4 kinnistule. Projekteeritava ühekorruselise üksikelamu ehitisealuseks pinnaks on 244,7 m2. Kinnistul olevad elamu ning majandushoone soovitakse lammutada. Projekteeritava üksikelamu ehitisealune pind ja kubatuur on ca 3 korda suurem kinnistul olemasolevate hoonete mahust.

2.5 Künkamaa tn 4 kinnistu omaniku volitatud esindaja esitas taotluse detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamiseks Künkamaa tn 4 kinnistu osas, kuna soovib taotleda projekteerimistingimusi elamu püsitamiseks.

2.6 Tallinna Linnavolikogu 20. aprilli 2017 otsusega nr 40 kehtestatud Haabersti linnaosa üldplaneeringu kohaselt paikneb Künkamaa tn 4 kinnistu pereelamute alal, kus võivad paikneda ühe või kahe korteriga elamud ning väikesed lähipiirkonda teenindavad kaubanduse, teeninduse, lastehoiu ja vabaaja harrastusega seonduvad ettevõtted ja asutused. Kruntidele võib püstitada kuni 2 korruselisi hooneid, hoonestustihedus võib olla kuni 0,3. Haabersti linnaosa üldplaneeringu alusel on Künkamaa tn 4 kinnistule võimalik püstitada hooneid, mille suurim suletud brutopindala kokku on kuni 441 m2.

3. Õiguslikud alused ja põhjendused

3.1 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 33 ja planeerimisseaduse § 140 lõike 6 kohaselt on detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine linnavolikogu ainupädevuses.

3.2 Haldusorgani poolne haldusakti kehtetuks tunnistamine toimub kaalutlusõiguse alusel. Haldusmenetluse seaduse § 64 lõike 3 kohaselt tuleb kaalutlusõiguse teostamisel arvestada haldusakti andmise ja haldusakti kehtetuks tunnistamise tagajärgi isikule, haldusakti andmise menetluse põhjalikkust, haldusakti kehtetuks tunnistamise põhjuste olulisust ning nende seost isiku osalemisega haldusakti andmise menetluses ja isiku muu tegevusega, haldusakti andmisest möödunud aega ning muid tähtsust omavaid asjaolusid.

3.3 Planeerimisseaduse § 140 lõike 3 kohaselt esitatakse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise otsuse eelnõu kooskõlastamiseks § 127 lõikes 1 nimetatud asutustele ja arvamuse andmiseks § 127 lõikes 2 nimetatud isikutele ja asutustele. Seega tuleb kaasata detailplaneeringu kehtetuks tunnistamisel isikud, kelle õigusi võib detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine puudutada ja isikud, kes on avaldanud soovi olla kaasatud.

3.4 Haldusmenetluses on välja selgitatud detailplaneeringu kehtetuks tunnistatavale osale jääva kinnistu omaniku tahe ja seeläbi teada saadud detailplaneeringu menetluse käigus välja antud haldusakti kehtetuks tunnistamise võimalikud tagajärjed menetluses osalevale isikule. Kuivõrd Künkamaa tn 4 kinnistu omanik on avaldusega soovinud detailplaneeringu osalist kehtetuks tunnistamist talle kuuluva kinnistu osas, siis kaalutlusõiguse teostamisel puudub täiendav vajadus põhjalikumalt analüüsida kehtetuks tunnistamise põhjuste olulisust ja nende seost eelpool nimetatud kinnistu omaniku osalemisega haldusakti andmise menetluses.

3.5 Planeerimisseaduse § 140 lg 1 p 2 kohaselt võib kehtestatud detailplaneeringu või selle osa tunnistada kehtetuks, kui planeeringu koostamise korraldaja või planeeritava kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda. Planeerimisseaduse § 140 lg 2 järgi võib detailplaneeringu tunnistada osaliselt kehtetuks, kui on tagatud planeeringu terviklahenduse elluviimine pärast detailplaneeringu osalist kehtetuks tunnistamist. Antud sätte tõlgendamisel on Riigikohus haldusasjas nr 3-3-1-63-10 asunud seisukohale, et kui tühistatav osa ei moodusta ülejäänud detailplaneeringu alusel rajatavate objektidega ühtse funktsionaalse eesmärgiga seotud kompleksi, on lubatud tühistamine ka detailplaneeringu osa osas. Tiskre elurajooni 1. ehitusjärjekorra detailplaneeringu 2. etapi korrektuuri osaline kehtetuks tunnistamine Künkamaa tn 4 kinnistu osas ei avalda mõju kehtima jäävale detailplaneeringu lahendusele, kehtima jäävas osas on detailplaneeringus kavandatu ellu viidav.

3.6 Eeltoodust tulenevalt on põhjendatud detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Künkamaa tn 4 kinnistu osas. Pärast detailplaneeringu kehtetuks tunnistamist on Künkamaa tn 4 kinnistu omanikul võimalik jätkata projekteerimistingimuste menetlusega. Arvestades eeltoodut, on esitatud Tallinna Linnavolikogule otsuse eelnõu “Tiskre elurajooni 1. ehitusjärjekorra detailplaneeringu 2. etapi korrektuuri osaline kehtetuks tunnistamine“.

4. Teatavakstegemine

4.1 Tallinna Linnaplaneerimise Ametil:

4.1.1 teavitada Künkamaa tn 2b, Künkamaa tn 4, Künkamaa tn 4a, Kaarlepere tn 2 ja Kaarlepere tn 4 kinnistute omanikele detailplaneeringu osalisest kehtetuks tunnistamisest;

4.1.2 avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teateid, väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Tallinna veebilehel.

5. Vaidlustamisviide

5.1 Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn ) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

(allkirjastatud digitaalselt)
Tiit Terik
Esimees

Lisa