Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Muud
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 25. aprilli 2007 korraldusega nr 737-k kehtestatud Põllu tn 14 ja 16, Nurme tn 3 ning Raudtee tn 31 kruntide detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine
Tallinna Linnavolikogu 11.03.2021 otsus number 32
Redaktsiooni kehtivus:00.03.2021 - ...

OTSUS

11.03.2021 nr 32

 

Tallinna Linnavalitsuse 25. aprilli 2007 korraldusega nr 737-k kehtestatud Põllu tn 14 ja 16, Nurme tn 3 ning Raudtee tn 31 kruntide detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

 

 

Planeerimisseaduse § 140 lg 1 p 2, lg-te 2 ja 6, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33, haldusmenetluse seaduse § 64 lg-te 2 ja 3, § 68 lg 2 ja § 70 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 22 lg 1 alusel, tulenevalt Nurme tn 5 kinnistu omanike taotlusest ning arvestades järgmisi põhimotiive ja kaalutlusi:

1. Detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

1.1 Tunnistada Tallinna Linnavalitsuse 25. aprilli 2007 korraldusega nr 737-k kehtestatud Põllu tn 14 ja 16, Nurme tn 3 ning Raudtee tn 31 kruntide detailplaneering, edaspidi ka detailplaneering, Nurme tn 5 kinnistu (detailplaneeringus krunt positsioon 3) osas kehtetuks. Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistatava maa-ala skeem on otsuse lisas.

2. Asjaolud ja menetlus

2.1 Detailplaneering kehtestati Tallinna Linnavalitsuse 25. aprilli 2007 korraldusega nr 737-k „Põllu tn 14 ja 16, Nurme tn 3 ning Raudtee tn 31 kruntide detailplaneeringu kehtestamine Nõmme linnaosas“. Detailplaneering nägi ette Põllu tn 16 krundi jagamise kaheks krundiks. Moodustatud Nurme tn 5 krundile määrati ehitusõigus ühe 2-korruselise 2 korteriga elamu ja ühe abihoone rajamiseks. Planeeringus on krunt tähistatud positsiooniga (edaspidi pos) 3. Detailplaneeringu kohaselt on määratud pos 3 hoone aluseks pinnaks krundil kokku 160 m2. Detailplaneering on elluviidud - uued kinnistud on moodustatud ning Nurme tn 5 kinnistule on planeeritud elamu rajatud. Ehitisregistri andmeil paikneb Nurme tn 5 kinnistul 2-korruseline üksikelamu ehitisealuse pinnaga 157 m² ning seega on krundile määratud ehitusõigus realiseeritud. Varasemalt kinnistul asunud abihoone on lammutatud.

2.2 Nurme tn 5 kinnistu omanikud on esitanud Tallinna Linnaplaneerimise Ametile taotluse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks Nurme tn 5 kinnistu osas, kuna soovivad naabruskonnas välja kujunenud maakasutust arvestades rajada kinnistule abihoone selle endises asukohas. Soovitakse rajada kuni 60 m² ehitise aluse pinnaga abihoone, mida detailplaneering ei võimalda.

2.3 Detailplaneering on kehtestatud enam kui 13 aastat tagasi, vahepeal on muutunud linnaehituslik olukord ja õigusaktid. Tallinna Linnavolikogu 28. oktoobri 2004 määrus nr 36 „Nõmme linnaosa ehitusmääruse kinnitamine“ on tunnistatud kehtetuks ning koostamisel on Nõmme linnaosa üldplaneering, mis on saanud rahandusministri heakskiidu. Tallinna Linnavolikogu 4. mai 2017 otsusega nr 47 vastuvõetud Nõmme linnaosa üldplaneeringu kohaselt asub Nurme tn 5 kinnistu pereelamute alal, kuhu võib kavandada omal krundil paiknevaid pereelamuid (kuni kaks korterit) ning väikeseid lähipiirkonda teenindavaid vaba aja veetmise võimalusi pakkuvaid, kaubandus-, teenindus- ja lastehoiuettevõtteid ja -asutusi. Pereelamute alal on peetud sobilikuks 1200 m2 suuruse krundi hoonete aluseks pinnaks 240 m2. Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringu kohaselt asub Nurme tn 5 kinnistu väikeelamute alal, mis on põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti 3-4 korruselistele elamutele mõeldud ala. Esitatud taotluses soovitu vastab kehtivale Tallinna üldplaneeringule ning on kooskõlas koostatava Nõmme linnaosa üldplaneeringuga.

2.4 Tallinna Linnaplaneerimise Amet kaalus esitatud taotlust arvestades piirkonna linnaruumilist olukorda 27. novembri 2020 planeeringute läbivaatamise komisjonis ning otsustas koostada detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamise otsuse eelnõu Nurme tn 5 kinnistu osas. Pärast detailplaneeringu kehtetuks tunnistamist võib ehitusseadustiku lisa 1 kohaselt püstitada ehitusaluse pinnaga kuni 60m2 ja kuni 5 meetri kõrguse abihoone ehitusteatise ja ehitusprojekti alusel. Abihoone rajamisel kinnistupiirile on vajalik naaberkinnistu omaniku nõusolek, mis tuleb esitada ametile koos ehitusprojektiga.

3. Õiguslikud alused ja põhjendused

3.1 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 33 ja planeerimisseaduse § 140 lõike 6 kohaselt on detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Tallinna Linnavolikogu ainupädevuses.

3.2 Haldusorgani poolne haldusakti kehtetuks tunnistamine toimub kaalutlusõiguse alusel. Haldusmenetluse seaduse § 64 lõike 3 kohaselt tuleb kaalutlusõiguse teostamisel arvestada haldusakti andmise ja haldusakti kehtetuks tunnistamise tagajärgi isikule, haldusakti andmise menetluse põhjalikkust, haldusakti kehtetuks tunnistamise põhjuste olulisust ning nende seost isiku osalemisega haldusakti andmise menetluses ja isiku muu tegevusega, haldusakti andmisest möödunud aega ning muid tähtsust omavaid asjaolusid.

3.3 Planeerimisseaduse § 140 lõike 3 kohaselt esitatakse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise otsuse eelnõu kooskõlastamiseks § 127 lõikes 1 nimetatud asutustele ja arvamuse andmiseks § 127 lõikes 2 nimetatud isikutele ja asutustele. Seega tuleb kaasata detailplaneeringu kehtetuks tunnistamisel isikud, kelle õigusi võib detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine puudutada ja isikud, kes on avaldanud soovi olla kaasatud.

3.4 Nurme tn 5 kinnistu omanikud on esitanud Tallinna Linnaplaneerimise Ametile taotluse tunnistada detailplaneering kehtetuks endale kuuluva kinnistu osas. Tallinna Linnaplaneerimise Amet teavitas taotluse esitajaid ameti 27. novembri 2020 planeeringute läbivaatamise komisjoni otsusest 3. detsembri 2020 kirjaga nr 3-2/3344-2. Seega on haldusmenetluses välja selgitatud detailplaneeringualale jääva kinnistu omaniku tahe ja seeläbi teada saadud detailplaneeringu menetluse käigus välja antud haldusakti kehtetuks tunnistamise võimalikud tagajärjed menetluses osalevale isikule. Kuna Nurme tn 5 kinnistu omanikud on taotluses soovinud detailplaneeringu kehtetuks tunnistamist neile kuuluva kinnistu osas, siis kaalutlusõiguse teostamisel puudub täiendav vajadus põhjalikumalt analüüsida kehtetuks tunnistamise põhjuste olulisust seoses Nurme tn 5 kinnistu omanike osalemisega haldusakti andmise menetluses.

3.5 Planeerimisseaduse § 140 lõike 1 punkti 2 ja Tallinna linna ehitusmääruse § 22 lõike 1 kohaselt võib kehtestatud detailplaneeringu või selle osa tunnistada kehtetuks, kui planeeringu koostamise korraldaja või planeeritava kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda.

3.6 Planeerimisseaduse § 140 lõike 2 järgi võib detailplaneeringu tunnistada osaliselt kehtetuks, kui on tagatud planeeringu terviklahenduse elluviimine pärast detailplaneeringu osalist kehtetuks tunnistamist. Antud sätte tõlgendamisel on Riigikohus asunud haldusasjas nr 3-3-1-63-10 seisukohale, et kui tühistatav osa ei moodusta ülejäänud detailplaneeringu alusel rajatavate objektidega ühtse funktsionaalse eesmärgiga seotud kompleksi, on lubatud tühistada ka detailplaneeringu osa.

3.7 Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Nurme tn 5 kinnistu osas ei avalda mõju kehtima jäävale detailplaneeringu lahendusele.

3.8 Eeltoodust tulenevalt on põhjendatud detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Nurme tn 5 kinnistu osas. Pärast detailplaneeringu kehtetuks tunnistamist võib ehitusseadustiku lisa 1 kohaselt püstitada ehitusaluse pinnaga kuni 60m2 ja kuni 5 meetri kõrguse abihoone ehitusteatise ja ehitusprojekti alusel. Abihoone rajamisel kinnistupiirile on vajalik naaberkinnistu omaniku nõusolek, mis tuleb esitada ametile koos ehitusprojektiga.

4. Teatavakstegemine

4.1 Tallinna Linnaplaneerimise Ametil:

4.1.1 teavitada detailplaneeringu osalisest kehtetuks tunnistamisest Nurme tn 5, Nurme tn 7, Nurme tn 3, Põllu tn 14, Raudtee tn 31 kinnistute omanikke;

4.1.2 avaldada otsus ajalehtes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teateid, väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Tallinna veebilehel.

5. Vaidlustamine

5.1 Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)
Helve Särgava
Aseesimees

 

 

Lisa