Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tartu mnt 87d kinnisasja jagamine ja jagamisel tekkiva hoonestusõiguse lõpetamine
Tallinna Linnavalitsus 30.09.2020 korraldus number 1047
Redaktsiooni kehtivus:30.09.2020 - ...

KORRALDUS

30.09.2020 nr 1047

 

Tartu mnt 87d kinnisasja jagamine ja jagamisel tekkiva hoonestusõiguse lõpetamine

 

 

Asjaõigusseaduse § 54 lg-te 1, 4 ja 5, §-de 64¹, 64², 244, kinnistusraamatuseaduse § 55 lg-te 1 ja 1¹, maakatastriseaduse § 18 lg 1 p 2 ja § 18¹ lg-te 2 ja 5, maakorraldusseaduse § 3 lg 1, § 10 lg 6² ja § 13 lg 1, ruumiandmete seaduse § 42, § 44 p 1, § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 54 lg 1 ja § 55 lg 1, haldusmenetluse seaduse § 64 lg 1 ja § 70 lg 1, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määrusega nr 34 „Tallinna linna omandis olevale kinnisasjale hoonestusõiguse seadmise kord“ § 41 lg-ga 4, §-ga 63, 24. jaanuari 2013 määruse nr 2 „Tallinna linna omandis olevate kinnistute jagamise ja ühendamise ning nende piiride ja pindalade muutmise kord“ § 2 lg 1 ja lg 2 p-de 1, 2, 3 ja 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ § 8 lg 1, lg 2 p-de 1 ja 2, § 9 lg 1 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 12. veebruari 2020 korraldusega nr 171-k kehtestatud Tartu mnt 87d kinnistu detailplaneeringuga

1. Jagada Tallinna linna omandis olev Tartu mnt 87d kinnisasi (kinnistusregistriosa nr 392301, katastritunnus 78403:301:0480, pindala 5203 m², sihtotstarve ärimaa 100%), edaspidi kinnisasi, ning määrata jagamisel tekkivate kinnisasjade aadressid ja sihtotstarbed alljärgnevalt:

1.1 Pallasti tn 2, pindala 4908 m², sihtotstarve ärimaa 100%;

1.2 Pallasti tänav T1, pindala 308 m², sihtotstarve transpordimaa 100%.

2. Tartu mnt 87d kinnisasja kasuks seatud reaalservituudid ja kinnisasja koormavad piiratud asjaõigused jäävad koormama jagamisel tekkivat punktis 1.1 nimetatud kinnisasja.

3. Lõpetada kinnisasja jagamisel tekkivat punktis 1.2 nimetatud kinnisasja Aktsiaseltsi Belmot Estonia kasuks koormav hoonestusõigus (kinnistusregistriosa nr 393101) ja hoonestusõigust koormav reaalkoormatis ning taotleda hoonestusõiguse kinnistusraamatust kustutamist ja nõustuda hoonestusõiguse kasuks seatud reaalservituutide ning hoonestusõigust koormavate reaalservituutide ja hüpoteegi lõpetamisega ning kinnistusraamatust kustutamisega.

4. Tallinna Linnavaraametil anda oma valitsemiselt ja bilansist Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti valitsemisele ja bilanssi punktis 1.2 nimetatud kinnisasi.

5. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine vormistada aktiga.

6. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 23. septembri 2019 korraldus nr 1180-k „Tartu mnt 87d kinnisasjast moodustatava kinnisasja omandamine“.

7. Tallinna Linnavaraametil:

7.1 korraldada punktides 1 kuni 3 nimetatud tehingute tegemine ja kinnistamisavalduste esitamine samaaegselt;

7.2 tasuda kinnisasja jagamisega ning hoonestusõiguse lõpetamisega seotud kulud, välja arvatud hoonestusõigust koormava hüpoteegi lõpetamisega seotud kulud - notaritasu ja riigilõiv;

7.3 teha korraldus teatavaks Maa-ametile, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile ning Aktsiaseltsile Belmot Estonia.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)
Mihhail Kõlvart
Linnapea

 

(allkirjastatud digitaalselt)
Terje Krais
Osakonna juhataja linnasekretäri ülesannetes