Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Toome pst 31 ja Toome pst 31a kinnistute detailplaneeringu menetluse lõpetamine
Tallinna Linnavalitsus 13.01.2021 korraldus number 18
Redaktsiooni kehtivus:13.01.2021 - ...

KORRALDUS

13.01.2021 nr 18

 

Toome pst 31 ja Toome pst 31a kinnistute detailplaneeringu menetluse lõpetamine

 

 

Planeerimisseaduse § 124 lg 10, § 128 lg 1 ning § 129 lg 1 p 2 ja lg 2, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 4, haldusmenetluse seaduse § 64 lg-te 1, 2 ja 3, § 68 lg-te 2 ja 3, § 70 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 11 lg 2 alusel ning tulenevalt kinnistu omanike 14. septembri 2020 avaldusest ja korralduse lisas esitatud põhimotiividest ja kaalutlustest

1. Lõpetada Toome pst 31 ja Toome pst 31a kinnistute detailplaneeringu menetlus. Detailplaneeringu koostamise eesmärk oli muuta Toome pst 31 ja Toome pst 31a kinnistute piire ning määrata ehitusõigus Toome pst 31 krundil oleva elamu laiendamiseks ja abihoone rekonstrueerimiseks ning Toome pst 31a krundile kavandada 2-korruseline üksikelamu ja rajada abihoone. Lisaks antakse detailplaneeringus heakorrastuse, haljastuse, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus. Ala paikneb miljööväärtuslikus piirkonnas, mistõttu oli kuni 2015. aasta 1. juulini ainuvõimalik eelnimetatud toiming viia läbi detailplaneeringu alusel.

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 18. veebruari 2015 korraldus nr 204-k „Toome pst 31 ja Toome pst 31a kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine Nõmme linnaosas“.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil:

3.1 teha korraldus teatavaks Toome pst 33, Pärja tn 4, Suvila tn 30, Toome pst 29, Pärja tn 6, Toome pst 31 ja Toome pst 31a kinnistute omanikele;

3.2 teavitada detailplaneeringu koostamise finantseerimise õiguse üleandmise lepingu lõppemisest lepingu osapoolt Osaühing Vainik RM (juhatuse liige M. Vainik);

3.3 avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid, väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Tallinna veebilehel.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)
Mihhail Kõlvart
Linnapea

 

(allkirjastatud digitaalselt)
Priit Lello
Linnasekretär

 


 

Lisa