Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Endla tn 22 koolihoone tasuta kasutusse andmine (Tallinna Haridusamet)
Tallinna Linnavalitsus 21.10.2020 korraldus number 1156
Redaktsiooni kehtivus:21.10.2020 - ...

KORRALDUS

21.10.2020 nr 1156

 

Endla tn 22 koolihoone tasuta kasutusse andmine (Tallinna Haridusamet)

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 alusel, kooskõlas Tallinna põhimääruse § 66 lg-ga 4 ja Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ § 11 lg-ga 1 ning tulenevalt Tallinna Haridusameti 7. oktoobri 2020 taotlusest

1. Tallinna Kesklinna Valitsusel anda Tallinna Haridusameti (registrikood 75014289) kasutusse tasuta kuni Narva mnt 28 hoonete renoveerimistööde lõpuni, kuid mitte kauem kui 31. märtsini 2022, Endla tn 22 asuv koolihoone, üldpind 1030,9 m2, järgmistel tingimustel:

1.1 koolihoonet kasutatakse Tallinna Muusikakooli (registrikood 75016160) õppetöö korraldamiseks Narva mnt 28 hoonete remonttööde ajaks;

1.2 kasutaja tasub koolihoone kasutamisega seotud kõrvalkulud (sh hooldus- ja halduskulud, erakorralised heakorra- või ohutustööd, kindlustus ja remondifond) ning kasutatavate ruumide eest tasutavad kohustuslikud riiklikud ja kohalikud maksud;

1.3 kasutaja korraldab koolihoone hooldamise, tagab selle ümbruse heakorra ja sõlmib lepingud kommunaalteenuste osutajatega;

1.4 kasutaja kindlustab koolihoone vähemalt taastamisväärtuse ulatuses kasutusse andja kasuks 30 päeva jooksul pärast tasuta kasutamise lepingu sõlmimist ja esitab poliisi kasutusse andjale;

1.5 koolihoonet ja selles asuvaid ruume ei ole lubatud allüürile anda;

1.6 kõrvalkulude tasumise kohustus algab 13. oktoobrist 2020.

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse:

2.1 22. november   2011 korraldus nr 1832-k „Endla tn 22 koolihoone üürile andmine (Mittetulundusühing Keeltemaja)“;

2.2 28. juuni 2012 korraldus nr 991-k „Endla tn 22 koolihoone üürile andmine (Mittetulundusühing Keeltemaja)“.

3. Tallinna Kesklinna Valitsusel teha korraldus teatavaks Tallinna Haridusametile.

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)
Mihhail Kõlvart
Linnapea

 

(allkirjastatud digitaalselt)
Priit Lello
Linnasekretär