Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara valitseja muutmine (Tallinna Laste Turvakeskus)
Tallinna Linnavalitsus 21.10.2020 korraldus number 1155
Redaktsiooni kehtivus:21.10.2020 - ...

KORRALDUS

21.10.2020 nr 1155

 

Linnavara valitseja muutmine (Tallinna Laste Turvakeskus)

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ § 2 p-ga 4, § 8 lg-tega 1 ja 2, §-ga 9 ning seoses kinnisvara korrashoiuteenuste korraldamise konsolideerimisega

1. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametil anda 1. novembrist 2020 oma valitsemiselt ja Tallinna Laste Turvakeskuse bilansist Tallinna Linnavaraameti valitsemisele ja bilanssi järgmised kinnisasjad:

1.1 Nõmme tee 99 kinnisasi (registriosa nr 507301, katastritunnus 78407:702:0920, riigikaitsemaa 100%, pindala 8403 m²) koos sellel asuva hoonega (ehitisregistri kood 101029776), kuuriga (ehitisregistri kood 120567937 ) ja rajatistega.

1.2 Nõmme-Kase tn 12d kinnisasi (registriosa nr 23987501, katastritunnus 78404:401:0196, ühiskondlike ehitiste maa 100%, pindala 1667 m²) koos sellel asuva hoonega (ehitisregistri kood 101036315).

2. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine vormistada aktiga.

3. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse:

3.1 5. juuli 2000 korraldus nr 2863-k „Linnavarale valitseja määramine (Nõmme tee 99)“;

3.2 12. septembri 2018 korraldus nr 1300-k „Linnavara valitseja muutmine (Nõmme-Kase tn 12d)“.

4. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametil teha korraldus teatavaks Tallinna Linnavaraametile, Tallinna Laste Turvakeskusele ja linna finantsteenistusele.

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)
Mihhail Kõlvart
Linnapea

 

(allkirjastatud digitaalselt)
Priit Lello
Linnasekretär