Sõpruse pst 248 kinnisasja tasuta kasutusse andmine (Tallinna Lastekodu)

Tallinna Linnavalitsus 25.11.2020 korraldus number 1285

Redaktsiooni kehtivus 25.11.2020 - ...

KORRALDUS

25.11.2020 nr 1285

 

Sõpruse pst 248 kinnisasja tasuta kasutusse andmine (Tallinna Lastekodu)

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 66 lg-ga 4, Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ § 11 lg-ga 1

1. Tallinna Linnavaraametil anda tasuta ja tähtajatult Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hallatava asutuse Tallinna Lastekodu (registrikood 75022539) kasutusse Sõpruse pst 248 kinnisasi (registriosa nr 750701, katastritunnus 78405:501:0750, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%, pindala 9948 m²) koos sellel asuva asutusehoone (ehitisregistri kood 101010961) ja rajatistega.

2. Punktis 1 nimetatud kinnisasi antakse kasutusse järgmistel tingimustel:

2.1 Tallinna Lastekodu kasutab punktis 1 nimetatud hoonet ja rajatisi põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks;

2.2 kasutaja tasub vastavalt esitatud arvetele iga kuu haldus-, hooldus- ja korrashoiukulud, kõrvalkulud (sh vesi, kanalisatsioon, elekter, küte, prügivedu, kindlustus jms) ning tasumisele kuuluvad maksud ja koormised;

2.3 kasutaja korraldab hoolekandeasutuse ruumide koristamise;

2.4 kasutusse andja teostab ruumide remonttööd ning tehnosüsteemide ja seadmete hoolduse;

2.5 seoses hoone renoveerimisega kasutab Tallinna Lastekodu esimeses etapis B-korpuse ruume ja teises etapis A-korpuse ruume;

2.6 hoones asuvate ruumide allkasutusse andmine on lubatud  põhitegevuse korraldamiseks ja toetavate funktsioonide täitmiseks kasutusse andja ja Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti eelneval kirjalikul kooskõlastusel.

3. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse:

3.1  28. jaanuari 2009 korraldus nr 110-k „Sõpruse pst 248 äriruumide üürile andmine (Mittetulundusühing Aktiviseerimiskeskus AVE)“;

3.2 13. juuli 2018 korraldus nr 1100-k „Sõpruse pst 248 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Tallinna Tondi Põhikool).

4. Tallinna Linnavaraametil teha korraldus teatavaks linna finantsteenistusele, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile ning Tallinna Lastekodule.

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)
Kalle Klandorf
Abilinnapea linnapea ülesannetes

 

(allkirjastatud digitaalselt)
Priit Lello
Linnasekretär