Narva mnt 129b kinnisasja osa kasutusse andmine Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile

Tallinna Linnavalitsus 25.11.2020 korraldus number 1281

Redaktsiooni kehtivus 25.11.2020 - ...

KORRALDUS

25.11.2020 nr 1281

 

Narva mnt 129b kinnisasja osa kasutusse andmine Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile

 

 

Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ § 11 lg 1 alusel ning tulenevalt Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti 9. novembri 2020 taotlustest

1. Anda korralduse punktis 2 toodud tingimustel Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti kasutusse Tallinna Linnavaraameti valitsemisel oleva Narva mnt 129b kinnisasja (kinnistusregistriosa nr 4831901, katastritunnus 78403:304:0051, pindala 147 008 m², sihtotstarve üldkasutatav maa 100%) 13 500 m² suurune osa, mis on märgistatud korralduse lisaks 1 oleval skeemil viirutatud alana;

2. Punktis 1 nimetatud kinnisasja osa anda kasutusse järgmistel tingimustel:

2.1 kasutusse andmine on tasuta;

2.2 kinnisasja osa kasutustähtaeg on iga-aastaselt 1. detsember kuni järgmise aasta 1. juuni;

2.3 kinnisasja osale ladustatakse tänavate talihooldustööde käigus äraveetav lumi. Kinnisasja osa võib lume ladustamiseks kasutada, kuni linnavara valitseja võtab kinnisasja sihtotstarbelisse kasutusse;

2.4 kinnisasja osa majandamine peab toimuma heaperemehelikult;

2.5 kinnisasja osa kasutamisel tuleb vältida kinnisasjale kahju tekitamist;

2.6 kinnisasja osa allkasutusse andmine ei ole lubatud;

2.7 kasutusse saaja taastab kinnisasja osal pärast lume sulamist lume ladustamisele eelnenud olukorra.

3. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 15. oktoobri 2019 korralduse nr 1326-k „Kinnisasjade kasutusse andmine Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile“ punkt 1.1 ja lisa 1.

4. Tallinna Linnavaraametil teha korraldus teatavaks Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile ja Lasnamäe Linnaosa Valitsusele.

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)
Kalle Klandorf
Abilinnapea linnapea ülesannetes

 

(allkirjastatud digitaalselt)
Priit Lello
Linnasekretär

 

 


 

Lisa