Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Narva mnt 129b kinnisasja osa kasutusse andmine Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile
Tallinna Linnavalitsus 25.11.2020 korraldus number 1281
Redaktsiooni kehtivus:25.11.2020 - ...

KORRALDUS

25.11.2020 nr 1281

 

Narva mnt 129b kinnisasja osa kasutusse andmine Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile

 

 

Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ § 11 lg 1 alusel ning tulenevalt Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti 9. novembri 2020 taotlustest

1. Anda korralduse punktis 2 toodud tingimustel Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti kasutusse Tallinna Linnavaraameti valitsemisel oleva Narva mnt 129b kinnisasja (kinnistusregistriosa nr 4831901, katastritunnus 78403:304:0051, pindala 147 008 m², sihtotstarve üldkasutatav maa 100%) 13 500 m² suurune osa, mis on märgistatud korralduse lisaks 1 oleval skeemil viirutatud alana;

2. Punktis 1 nimetatud kinnisasja osa anda kasutusse järgmistel tingimustel:

2.1 kasutusse andmine on tasuta;

2.2 kinnisasja osa kasutustähtaeg on iga-aastaselt 1. detsember kuni järgmise aasta 1. juuni;

2.3 kinnisasja osale ladustatakse tänavate talihooldustööde käigus äraveetav lumi. Kinnisasja osa võib lume ladustamiseks kasutada, kuni linnavara valitseja võtab kinnisasja sihtotstarbelisse kasutusse;

2.4 kinnisasja osa majandamine peab toimuma heaperemehelikult;

2.5 kinnisasja osa kasutamisel tuleb vältida kinnisasjale kahju tekitamist;

2.6 kinnisasja osa allkasutusse andmine ei ole lubatud;

2.7 kasutusse saaja taastab kinnisasja osal pärast lume sulamist lume ladustamisele eelnenud olukorra.

3. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 15. oktoobri 2019 korralduse nr 1326-k „Kinnisasjade kasutusse andmine Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile“ punkt 1.1 ja lisa 1.

4. Tallinna Linnavaraametil teha korraldus teatavaks Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile ja Lasnamäe Linnaosa Valitsusele.

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)
Kalle Klandorf
Abilinnapea linnapea ülesannetes

 

(allkirjastatud digitaalselt)
Priit Lello
Linnasekretär

 

 


 

Lisa