Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
25.11.2020- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara kõlbmatuks tunnistamine ja mahakandmine (Tulika tn 33b)
Tallinna Linnavalitsus 25.11.2020 korraldus number 1280
Redaktsiooni kehtivus:25.11.2020 - ...

KORRALDUS

25.11.2020 nr 1280

 

Linnavara kõlbmatuks tunnistamine ja mahakandmine (Tulika tn 33b)

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 26. augusti 2010 määruse nr 41 „Linnavara kõlbmatuks tunnistamise ja mahakandmise kord“ § 3 p-de 1 ja 3, § 7 lg 1 ja § 8 alusel ning tulenevalt Kristiine Linnaosa Valitsuse ettepanekust

1. Tunnistada Tallinna linna omandis oleval Tulika tn 33b kinnisasjal (kinnistusregistriosa nr 60801, katastritunnus 78407:701:0147, pindala 1417 m², sihtotstarve ärimaa 100%) asuvad kinnisasja oluliseks osaks olevad 21. detsembril 2005 soetatud ehitised (kogu soetusmaksumus 583 435,38 eurot, jääkmaksumus on 31.10.2020 seisuga 388 319,58 eurot) kõlbmatuks, kanda need bilansist välja ja lammutada:

1.1 asutusehoone, ehitisregistri kood 101030233;

1.2 garaa˛, ehitisregistri kood 120222236.

2. Tallinna Linnavaraametil korraldada punktis 1 nimetatud ehitiste lammutamine.

3. Kristiine Linnaosa Valitsusel:

3.1 kanda punktis 1 nimetatud ehitised peale lammutamist bilansist välja;

3.2  teha korraldus teatavaks Tallinna Linnavaraametile.

4. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 9. oktoobri 2013 korraldus nr 1408-k „Tulika tn 33b äriruumide tasuta kasutusse andmine (Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet)“.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)
Kalle Klandorf
Abilinnapea linnapea ülesannetes

 

(allkirjastatud digitaalselt)
Priit Lello
Linnasekretär