Linnavara valitseja muutmine (Asula tn 11 kinnisasi)

Tallinna Linnavalitsus 25.11.2020 korraldus number 1279

Redaktsiooni kehtivus 25.11.2020 - ...

KORRALDUS

25.11.2020 nr 1279

 

Linnavara valitseja muutmine (Asula tn 11 kinnisasi)

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ § 2 p-ga 4, § 8 lg-tega 1 ja 2, §-ga 9 ning seoses kinnisvara korrashoiu teenuste koondamisega Tallinna Linnavaraametisse

1. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametil anda 1. detsembrist 2020 oma valitsemiselt ja bilansist Tallinna Linnavaraameti valitsemisele ja bilanssi Asula tn 11 kinnisasi (registriosa nr 3281201, katastritunnus 78401:118:1770, ühiskondlike ehitiste maa 50%, elamumaa 50%, pindala 2418 m²) koos sellel asuva hoone (ehitisregistri kood 101012855) ja rajatistega.

2. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine vormistada aktiga.

3. Korraldusega tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse:

3.1 24. septembri 2003 korraldus nr 2133-k „Linnavara valitseja muutmine (Asula tn 11 kinnistu)“.

3.2 17. novembri 2010 korraldus nr 1757-k „Linnavara valitseja muutmine (Asula tn 11) ja Tallinna Linnavalitsuse 3. novembri 2010 korralduse nr 1681-k punkti 3.2 kehtetuks tunnistamine“.

4. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametil teha korraldus teatavaks Tallinna Linnavaraametile ja linna finantsteenistusele.

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)
Kalle Klandorf
Abilinnapea linnapea ülesannetes

 

(allkirjastatud digitaalselt)
Priit Lello
Linnasekretär