Toompuiestee 20 äriruumide üürile andmine (Sihtasutus Eesti Filharmoonia Kammerkoor)

Tallinna Linnavalitsus 04.11.2020 korraldus number 1213

Redaktsiooni kehtivus 04.11.2020 - ...

KORRALDUS

04.11.2020 nr 1213

 

Toompuiestee 20 äriruumide üürile andmine (Sihtasutus Eesti Filharmoonia Kammerkoor)

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja võlaõigusseaduse § 13 lg 1 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määrusega nr 32 „Linnavara kasutusse andmise kord“ § 3 lg 3 p-ga 2, §-ga 4, § 5 lg 1 p-ga 2 ja lg 2 p-dega 1-7 ja 9-11, §-ga 7, § 41 p-ga 4, § 42 lg-ga 2, §-dega 43 ja 44, § 45 lg-ga 1, §-dega 48 ja 49 ning arvestades, et Sihtasutus Eesti Filharmoonia Kammerkoor on läbi kogu oma ajaloo väärikalt tipptasemel esindanud eesti kultuuri kõikjal maailmas, on oluline Eesti rahvusliku identiteedi jätkaja ning olnud võtmeorganisatsiooniks ja partneriks väga paljudele eestluse ja eesti muusikaga seotud kultuurilooliste sündmuste läbiviimisel, ning tulenevalt Tallinna Filharmoonia 5. oktoobri 2020 ja Sihtasutuse Eesti Filharmoonia Kammerkoor 6. oktoobri 2020 taotlustest

1. Lõpetada poolte kokkuleppel Tallinna Kesklinna Valitsuse ja Tallinna Filharmoonia vahel 7. mail 2013 aktiga üle antud Toompuiestee 20 hoone I korruse äriruumide nr 30-19 kuni 30-38 (inv pl), üldpind 225,2 m2, II korruse äriruumide nr 30-46 kuni 30-49 (inv pl), üldpind 241,6 m2, ja mansardkorruse äriruumide nr 108, 109 ja 111 (inv pl), üldpind 69,2 m2, pind kokku 536 m2, kasutamine 31. oktoobri 2020 seisuga ning anda äriruumid üle Tallinna Kesklinna Valitsusele.

2. Anda otsustuskorras Sihtasutusele Eesti Filharmoonia Kammerkoor (registrikood 90012933) tähtajatult üürile Toompuiestee 20 hoone I korruse äriruumid nr 30-19 kuni 30-38 (inv pl), üldpind 225,2 m2, II korruse äriruumid nr 30-46 kuni 30-49 (inv pl), üldpind 241,6 m2, ja mansardkorruse äriruumid nr 108, 109 ja 111 (inv pl), üldpind 69,2 m2, pind kokku 536 m2.

3. Tallinna Kesklinna Valitsusel sõlmida Sihtasutusega Eesti Filharmoonia Kammerkoor äriruumi üürileping Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määrusega nr 73 kinnitatud „Äriruumi üürilepingu tingimustes“ sätestatu kohaselt, arvestades järgmist:

3.1 äriruume kasutatakse kultuurialaseks huvitegevuseks;

3.2 üürnik tasub üürileandja esitatud arvete alusel iga kuu:

3.2.1 äriruumide kasutamise eest üüri 2 €/m2;

3.2.2 äriruumide kasutamisega seotud kõrvalkulud (sh hooldus- ja halduskulud, erakorralised heakorra- või ohutustööd, kindlustus ja remondifond) ning äriruumide eest tasutavad kohustuslikud riiklikud ja kohalikud maksud;

3.3 äriruumi üürilepingu eritingimused on:

3.3.1 üür suureneb üks kord aastas tarbijahinnaindeksi muutuse alusel. Kui tarbijahinnaindeksi muutus on negatiivne, siis üüri suurus ei muutu;

3.3.2 üürileandja ei parenda üürile antavaid äriruume, ei hüvita üürniku poolt hoone ja selles asuvate äriruumide parendamiseks tehtud ja tehtavaid kulutusi ega maksa üürilepingu lõppemisel hüvitist parendustest tingitud äriruumide väärtuse suurenemise eest;

3.3.3 äriruume ei ole lubatud allüürile anda;

3.4 üüri ja kõrvalkulude tasumise kohustus algab 1. novembrist 2020.

4. Sihtasutusel Eesti Filharmoonia Kammerkoor on õigus sõlmida punktis 3 nimetatud äriruumi üürileping ühe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest. Kui Sihtasutus Eesti Filharmoonia Kammerkoor ei sõlmi üürilepingut tähtaja jooksul, kaotab ta lepingu sõlmimise õiguse.

5. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 17. aprilli 2013 korraldus nr 531-k „Toompuiestee 20 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Tallinna Filharmoonia) ja Tallinna Linnavalitsuse 29. mai 2002 korralduse nr 1567-k „Toompuiestee 20 hoone (pos 1) asuvate mitteeluruumide ja hoone (pos 3) tasuta kasutusse andmine (Tallinna Filharmoonia)“ kehtetuks tunnistamine“.

6. Tallinna Kesklinna Valitsusel teha korraldus teatavaks Tallinna Kultuuriametile, Sihtasutusele Eesti Filharmoonia Kammerkoor ja Tallinna Filharmooniale ning avaldada teade äriruumi üürilepingu sõlmimise kohta Tallinna linna veebilehel.

7. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)
Mihhail Kõlvart
Linnapea

 

(allkirjastatud digitaalselt)
Priit Lello
Linnasekretär