Maleva tn 16 kinnisasja tasuta kasutusse andmine (Käo Tugikeskus)

Tallinna Linnavalitsus 28.10.2020 korraldus number 1192

Redaktsiooni kehtivus 28.10.2020 - ...

KORRALDUS

28.10.2020 nr 1192

 

Maleva tn 16 kinnisasja tasuta kasutusse andmine (Käo Tugikeskus)

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30  lg 1 p 2 alusel, kooskõlas Tallinna põhimääruse § 66 lg-ga 4 ja  Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“  § 11 lgga 1

1. Tallinna Linnavaraametil anda Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hallatavale asutusele Käo Tugikeskus (registrikood 75019230) tasuta ja tähtajatult kasutusse Maleva tn 16 kinnisasi (registriosa 16995201, katastritunnus 78408:808:0016, ühiskondlike ehitiste maa 100%, pindala 9980 m²) koos sellel asuva kahekorruselise hoonega (ehitisregistri kood 101027067, suletud netopind 2096,5 m²) ja rajatistega.

2. Punktis 1 nimetatud hoone antakse kasutusse järgmistel tingimustel:

2.1 Käo Tugikeskuse kasutab hoonet põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks;

2.2 kasutaja tasub vastavalt esitatud arvetele iga kuu haldus-, hooldus- ja korrashoiukulud, kõrvalkulud (sh vesi, kanalisatsioon, elekter, küte, prügivedu, kindlustus jms) ning tasutavad maksud ja koormised;

2.3 kasutaja korraldab hoolekandeasutuse ruumide koristamise;

2.4 kasutusse andja teostab ruumide remonttööd ning tehnosüsteemide ja seadmete hoolduse;

2.5 hoones asuvate ruumide allkasutusse andmine on lubatud  põhitegevuse korraldamiseks ja toetavate funktsioonide täitmiseks kasutusse andja ja Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti eelneval kirjalikul kooskõlastusel.

3. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 8. detsembri 2010 korraldus nr 1914-k „Maleva tn 16 äriruumide üürile andmine (mittetulundusühing Erivajadustega Inimeste Toetusühing Tugiliisu)“.

4. Tallinna Linnavaraametil teha korraldus teatavaks linna finantsteenistusele, Käo Tugikeskusele ning Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile.

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)
Mihhail Kõlvart
Linnapea

 

(allkirjastatud digitaalselt)
Priit Lello
Linnasekretär