Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Maleva tn 16 kinnisasja tasuta kasutusse andmine (Käo Tugikeskus)
Tallinna Linnavalitsus 28.10.2020 korraldus number 1192
Redaktsiooni kehtivus:28.10.2020 - ...

KORRALDUS

28.10.2020 nr 1192

 

Maleva tn 16 kinnisasja tasuta kasutusse andmine (Käo Tugikeskus)

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30  lg 1 p 2 alusel, kooskõlas Tallinna põhimääruse § 66 lg-ga 4 ja  Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“  § 11 lgga 1

1. Tallinna Linnavaraametil anda Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hallatavale asutusele Käo Tugikeskus (registrikood 75019230) tasuta ja tähtajatult kasutusse Maleva tn 16 kinnisasi (registriosa 16995201, katastritunnus 78408:808:0016, ühiskondlike ehitiste maa 100%, pindala 9980 m²) koos sellel asuva kahekorruselise hoonega (ehitisregistri kood 101027067, suletud netopind 2096,5 m²) ja rajatistega.

2. Punktis 1 nimetatud hoone antakse kasutusse järgmistel tingimustel:

2.1 Käo Tugikeskuse kasutab hoonet põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks;

2.2 kasutaja tasub vastavalt esitatud arvetele iga kuu haldus-, hooldus- ja korrashoiukulud, kõrvalkulud (sh vesi, kanalisatsioon, elekter, küte, prügivedu, kindlustus jms) ning tasutavad maksud ja koormised;

2.3 kasutaja korraldab hoolekandeasutuse ruumide koristamise;

2.4 kasutusse andja teostab ruumide remonttööd ning tehnosüsteemide ja seadmete hoolduse;

2.5 hoones asuvate ruumide allkasutusse andmine on lubatud  põhitegevuse korraldamiseks ja toetavate funktsioonide täitmiseks kasutusse andja ja Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti eelneval kirjalikul kooskõlastusel.

3. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 8. detsembri 2010 korraldus nr 1914-k „Maleva tn 16 äriruumide üürile andmine (mittetulundusühing Erivajadustega Inimeste Toetusühing Tugiliisu)“.

4. Tallinna Linnavaraametil teha korraldus teatavaks linna finantsteenistusele, Käo Tugikeskusele ning Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile.

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)
Mihhail Kõlvart
Linnapea

 

(allkirjastatud digitaalselt)
Priit Lello
Linnasekretär