Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Käo tn 53 ja Pae tn 37 // Võidujooksu tn 18 kinnisasjade tasuta kasutusse andmine (Käo Tugikeskus)
Tallinna Linnavalitsus 28.10.2020 korraldus number 1191
Redaktsiooni kehtivus:28.10.2020 - ...

KORRALDUS

28.10.2020 nr 1191

 

Käo tn 53 ja Pae tn 37 // Võidujooksu tn 18 kinnisasjade tasuta kasutusse andmine (Käo Tugikeskus)

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 alusel, kooskõlas Tallinna põhimääruse § 66 lg-ga 4 ja Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ § 11 lg-ga 1

1. Tallinna Linnavaraametil anda tasuta ja tähtajatult Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hallatava asutuse Käo Tugikeskus (registrikood 75019230) kasutusse:

1.1 Käo tn 53 kinnisasi (registriosa 319201, katastritunnus 78407:702:0080, pindala 5611 m², ühiskondlike ehitiste maa 100%) koos kinnisasjal asuva kahekorruselise sotsiaalse rehabilitatsioonikeskuse hoonega (ehitisregistri kood 101016854, suletud netopind 1144,5 m²) ja rajatistega;

1.1.1 Käo tn 53 hoone I ja II korrusel asuvaid äriruume, üldpind 35,1 m² ja üür 0,96 €/m², kasutab tähtajatu äriruumi üürilepingu alusel Mittetulundusühing Inimeselt Inimesele (registrikood 80130515, edaspidi allkasutus).

1.2 Pae tn 37 // Võidujooksu tn 18 kinnisasi (registriosa 23926201, katastritunnus 78403:301:0097, pindala 10349 m², ühiskondlike ehitiste maa 100%) koos kinnisasjal asuva kahekorruselise päevakeskuse hoonega (ehitisregistri kood 101042509, suletud netopind 2463,1 m²) ja rajatistega;

1.2.1 Pae tn 37 // Võidujooksu tn 18 hoone B-korpuse I korruse äriruume nr 22-37, üldpind 230,7 m², kasutab tasuta ja tähtajatu lepingu alusel Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hallatav asutus Tallinna Lastekodu (allkasutus);

1.2.2 Pae tn 37 // Võidujooksu tn 18 hoone A-korpuse II korruse äriruumi nr 6, üldpind 121,4 m² ja üür 0,96 €/m², kasutab alates 1. jaanuarist 2017 kuni 1. jaanuarini 2021 äriruumi üürilepingu alusel Mittetulundusühing Charity Pirital (registrikood 80278666, allkasutus).

2. Punktis 1 nimetatud hooned antakse kasutusse järgmistel tingimustel:

2.1 Käo Tugikeskus kasutab punktis 1 nimetatud hooneid ja rajatisi põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks;

2.2 kasutaja tasub vastavalt esitatud arvetele iga kuu haldus-, hooldus- ja korrashoiukulud, kõrvalkulud (sh vesi, kanalisatsioon, elekter, küte, prügivedu, kindlustus jms) ning tasutavad maksud ja koormised;

2.3 kasutaja korraldab tugikeskuse ruumide koristamise;

2.4 kasutusse andja teostab ruumide remonttööd ning tehnosüsteemide ja seadmete hoolduse;

2.5 hoones asuvate ruumide allkasutusse andmine on lubatud põhitegevuse korraldamiseks ja toetavate funktsioonide täitmiseks kasutusse andja ja Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti eelneval kirjalikul kooskõlastusel.

3. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 22. veebruari 2006 korraldus nr 368-k „Käo tn 53 äriruumi üürile andmine (mittetulundusühing ERIVAJADUSTEGA LASTE NÕUSTAMISKESKUS)“.

4. Tallinna Linnavaraametil teha korraldus teatavaks linna finantsteenistusele, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile ning Käo Tugikeskusele.

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)
Mihhail Kõlvart
Linnapea

 

(allkirjastatud digitaalselt)
Priit Lello
Linnasekretär