Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kadaka tee 153 kinnisasja tasuta kasutusse andmine (Tallinna Tugikeskus Juks)
Tallinna Linnavalitsus 28.10.2020 korraldus number 1190
Redaktsiooni kehtivus:28.10.2020 - ...

KORRALDUS

28.10.2020 nr 1190

 

Kadaka tee 153 kinnisasja tasuta kasutusse andmine (Tallinna Tugikeskus Juks)

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 alusel, kooskõlas Tallinna põhimääruse § 66 lg-ga 4 ja Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ § 11 lg-ga 1

1. Tallinna Linnavaraametil anda tasuta ja tähtajatult Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hallatavale asutusele Tallinna Tugikeskus Juks (registrikood 75019253) kasutusse Kadaka tee 153 kinnisasi (registriosa 1584301, katastritunnus 78401:101:3127, pindala 16813 m², sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%) koos kinnisasjal asuva kolmekorruselise päevakeskuse hoonega (ehitisregistri kood 101039113, suletud netopind 4386,7 m²) ja garaa˛iga (ehitisregistri kood 101039114, suletud netopind 199,1 m²) ning rajatistega.

1.1 Kadaka tee 153 hoones asuvad ruumid on antud kasutusse (edaspidi allkasutus) järgmiselt:

1.1.1 Catering OÜ (registrikood 10784899) kasutab tähtajatu üürilepingu alusel hoone D-korpuse I korrusel asuvaid ruume, üldpind 141,6 m², üür 380,10 eurot kuus;

1.1.2 Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hallatav asutus Tallinna Sotsiaaltöö Keskus kasutab tasuta ja tähtajatult hoone B-korpuse I korrusel asuvaid ruume nr 1-37, üldpind 340 m²;

1.1.3 Osaühing GYLFOR (registrikood 10433875) kasutab tähtajatu äriruumi üürilepingu alusel garaa˛i, üüripind 172 m², üür 2,05 €/m² kuus.

2. Punktis 1 nimetatud kinnisasi ja hooned antakse Tallinna Tugikeskus Juks kasutusse järgmistel tingimustel:

2.1 Tallinna Tugikeskus Juks kasutab punktis 1 nimetatud kinnisasja ja ehitisi põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks;

2.2 kasutaja tasub vastavalt esitatud arvetele iga kuu haldus-, hooldus- ja korrashoiukulud, kõrvalkulud (sh vesi, kanalisatsioon, elekter, küte, prügivedu, kindlustus jms) ning tasutavad maksud ja koormised;

2.3 kasutaja korraldab tugikeskuse ruumide koristamise;

2.4 kasutusse andja teostab ruumide remonttööd ning tehnosüsteemide ja seadmete hoolduse;

2.5 hoones asuvate ruumide allkasutusse andmine on lubatud põhitegevuse korraldamiseks ja toetavate funktsioonide täitmiseks kasutusse andja ning Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti eelneval kirjalikul kooskõlastusel.

3. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse:

3.1  7. märtsi 2001 korraldus nr 810-k „Kadaka tee 153 mitteeluruumide rendile andmine (Füüsilisest isikust ettevõtja Irina Fomkina)“;

3.2 22. detsembri 2003 korraldus nr 3011-k „Kadaka tee 153 äriruumide üürile andmine (Füüsilisest isikust ettevõtja Irina Fomkina)“;

3.3 20. detsembri 2006 korraldus nr 2571-k „Kadaka tee 153 äriruumide üürile andmine (Füüsilisest isikust ettevõtja Irina Fomkina)“;

3.4 25. november 2009 korraldus nr 1952-k „Kadaka tee 153 äriruumide üürile andmine (Perearst Irina Fomkina OÜ)“;

3.5 8. aprilli 2009 korraldus nr 590-k „Kadaka tee 153 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Tallinna Lastekodu)“.

4. Tallinna Linnavaraametil teha korraldus teatavaks linna finantsteenistusele, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile ning Tallinna Tugikeskusele Juks.

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)
Mihhail Kõlvart
Linnapea

 

(allkirjastatud digitaalselt)
Priit Lello
Linnasekretär