Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara valitseja muutmine (Maleva tn 16 kinnisasi)
Tallinna Linnavalitsus 07.10.2020 korraldus number 1097
Redaktsiooni kehtivus:07.10.2020 - ...

KORRALDUS

07.10.2020 nr 1097

 

Linnavara valitseja muutmine (Maleva tn 16 kinnisasi)

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ § 2 p-ga 4, § 8 lg-tega 1 ja 2 ning §-ga 9

1. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametil anda 1. novembrist 2020 oma valitsemiselt ja Käo Tugikeskuse bilansist Tallinna Linnavaraameti valitsemisele ja bilanssi Maleva tn 16 kinnisasi (registriosa nr 16995201, katastritunnus 78408:808:0016, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%, pindala 9980 m²) koos sellel asuva ehitisega (ehitisregistri kood 101027067) ja rajatisega.

2. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine vormistada aktiga.

3. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 1. oktoobri 2012 korraldus nr 1378-k „Linnavara valisema volitatud asutuse muutmine (Maleva tn 16)“.

4. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametil teha korraldus teatavaks Tallinna Linnavaraametile, Käo Tugikeskusele ja linna finantsteenistusele.

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)
Mihhail Kõlvart
Linnapea

 

(allkirjastatud digitaalselt)
Priit Lello
Linnasekretär