Tallinna linna ametiasutuste teenistuskohtade koosseis ja palgavahemikud

Tallinna Linnavalitsus 02.12.2020 korraldus number 1295
jõustumine 01.01.2021

Redaktsiooni kehtivus 01.01.2021 - ...

KORRALDUS

02.12.2020 nr 1295

 

Tallinna linna ametiasutuste teenistuskohtade koosseis ja palgavahemikud

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2014 määruse nr 18 „Tallinna linna ametiasutuste palgajuhend“ § 3 lg 4 ja lisa alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 26. novembri 2020 otsuse nr 105 „Tallinna linna ametiasutuste struktuur ja teenistuskohtade koosseis alates 1. jaanuarist 2021“ lisaga 1

1. Kinnitada alates 1. jaanuarist 2021 Tallinna linna ametiasutuste (v.a linnavolikogu kantselei) teenistuskohtade koosseis ja palgavahemikud vastavalt lisale.

2. Tunnistada 1. jaanuarist 2021 kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 19. detsembri 2019 korraldus number 1692-k „Tallinna linna ametiasutuste teenistuskohtade koosseis ja palgavahemikud“.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus ametiasutustele (v.a linnavolikogu kantselei) teatavaks.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)
Mihhail Kõlvart
Linnapea

 

(allkirjastatud digitaalselt)
Priit Lello
Linnasekretär

 


 

Lisa