Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Muud
Seosed
Redaktsioonid
 
26.11.2020- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 14. augusti 2007 korraldusega nr 1387-k kehtestatud Heki tee 16 kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine
Tallinna Linnavolikogu 26.11.2020 otsus number 112
Redaktsiooni kehtivus:26.11.2020 - ...

OTSUS

26.11.2020 nr 112

 

Tallinna Linnavalitsuse 14. augusti 2007 korraldusega nr 1387-k kehtestatud Heki tee 16 kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

 

 

Planeerimisseaduse § 140 lg 1 p 2, lg 6, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33, haldusmenetluse seaduse § 64 lg-te 2 ja 3, § 68 lg 2 ja § 70 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 22 lg 1 alusel ning tulenevalt Tallinna Haridusameti 7. septembri 2020 avaldusest nr 5.-1/1836-1 ning arvestades otsusele lisatud ja järgmisi põhimotiive ning kaalutlusi:

 - Heki tee 16 kinnistu  detailplaneering (edaspidi ka detailplaneering)  kehtestati Tallinna Linnavalitsuse 14. augusti 2007 korraldusega nr 1387-k „Heki tee 16 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Pirita linnaosas“. Detailplaneeringuga määrati Heki tee 16 kinnistule ehitusõigus Merivälja Kooli hoone juurdeehituse, mis sisaldab võimlat, ujulat ja raamatukogu, ehitamiseks.

- Tallinna Haridusamet esitas avalduse Tallinna linna omandis ja Tallinna Haridusameti valitsemisel oleva Heki tee 16 kinnistu kohta kehtestatud detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks, kuna detailplaneering ei võimalda Merivälja Kooli hoone laiendamist - teise korruse osalist väljaehitamist;

- Tallinna  Linnavolikogu 17. septembri 2009 otsusega nr 179 kehtestatud Pirita linnaosa üldplaneeringu kohaselt asub Heki tee 16 kinnistu üldkasutatavate ehitiste alal, kus võivad paikneda haridus-, teadus-, kultuuri-, sakraal-, tervishoiu-, sotsiaalhoolekande, spordi- ja vaba aja veetmise jm taolisega seonduvad asutused ning ettevõtted;

- detailplaneering  on kehtestatud 13 aastat tagasi ning seoses piirkonna arenguga on kooli õppima soovijate nimekiri suurenenud ning detailplaneeringus kavandatud ehitusõigus ei võimalda Heki tee 16 kinnistul asuva Merivälja Kooli hoone laiendamist;

- pärast Heki tee 16 detailplaneeringu  kehtetuks tunnistamist on võimalik Merivälja Kooli hoone laiendamine Pirita linnaosa üldplaneeringu alusel koostatava projekti kohaselt.

1. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 14. augusti 2007 korraldusega nr 1387-k kehtestatud Heki tee 16 kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu kehtetuks tunnistatava maa-ala skeem on otsuse lisas 2.

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil:

2.1 avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teateid, ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Tallinna veebilehel;

2.2 teavitada Heki tee 16 detailplaneeringu kehtetuks tunnistamisest Tallinna Haridusametit ja Merivälja Kooli.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 


(allkirjastatud digitaalselt)
Tiit Terik
Esimees

 

 

 

 

 

Lisa 1
Lisa 2