Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Muud
Seosed
Aktile on aluseks
 
Tvk m 06.09.2012 nr 21
Akt viitab
 
Tvk o 16.04.2009 nr 78
 
Tvk m 11.01.2001 nr 3
Akt muudab
 
Tvk o 22.12.1999 nr 320
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Asula tn 6d, 8a, 8b, 14, 14a, 14b, 16c ja 16d kruntide detailplaneeringu osaline kehtestamine Kesklinnas
Tallinna Linnavolikogu 26.11.2020 otsus number 111
Redaktsiooni kehtivus:26.11.2020 - ...

OTSUS

26.11.2020 nr 111

 

Asula tn 6d, 8a, 8b, 14, 14a, 14b, 16c ja 16d kruntide detailplaneeringu osaline kehtestamine Kesklinnas

 

 

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 1, kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse § 9 lg 7 p 1, § 24 lg-te 3 ja 6, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33 ning Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 20 lg-te 4 ja 6 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 16. aprilli 2009 otsusega nr 78 kehtestatud teemaplaneeringuga „Tallinna Kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride ning kaitse- ja kasutamistingimuste määramine“ ning arvestades otsuse lisas toodud ning järgmisi põhimotiive ja kaalutlusi:

- planeeritud maa-ala asub Kesklinnas, Kitseküla asumis, Keila-Tallinna raudtee, Tallinna-Tapa raudtee, Pärnu maantee, Magdaleena tänava ja Marta tänava vahelisel alal. Planeeritud ala Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringu kohane maakasutuse juhtotstarve on valdavas osas ühiskondlike ja puhkeehitiste ala (s.o ala, mis on mõeldud põhiliselt haridus-, teadus-, tervishoiu-, kultuuri- või spordiasutustele, samuti samalaadsete teenustega või vaba aja veetmisega seonduvatele ettevõtetele), väiksemas osas liiklusala (s.o raudtee ja lennuvälja ehitiste ala, samuti suuremate parklate ala) ja väikeelamute ala (s.o ala, mis on mõeldud põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3-4-korruselistele elamutele, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus- teenindusettevõtteid, olemasolevate väikeelamute piirkondade tihendamine korterelamutega ei ole soovitatav). Planeeritud ala osa, mille osas Asula tn 6d, 8a, 8b, 14, 14a, 14b, 16c ja 16d kruntide detailplaneering (edaspidi ka detilplaneering) kehtestatakse, Tallinna üldplaneeringu kohane maakasutuse juhtotstarve on liiklusala;

- detailplaneeringu kehtestatava osa ulatuses muudetakse Tallinna üldplaneeringu kohane juhtotstarve liiklusala kesklinna segahoonestusalaks ehk alaks, kuhu võib ehitada kõiki hooneid, v.a keskkonda saastavaid ettevõtteid. Kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse § 9 lõike 7 teise lause alusel on kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduse detailplaneeringuga muutmine vastava maa-ala üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbe ulatuslik muutmine, üldplaneeringus määratud hoonestuse kõrguspiirangu ületamine või muu kohaliku omavalitsuse hinnangul oluline või ulatuslik üldplaneeringu muutmine;

- Tallinna üldplaneeringu koostamise ajal lähtuti alal asunud hoonestusest ja asjaolust, et alal paiknes puukool ja suur grupp garaa˛ikooperatiive. Planeeritud alal olnud garaa˛id on praeguseks lammutatud. Maakasutuse uue juhtotstarbe määramisel on eesmärk kasutada kesklinnas asuvat maad ja olemasolevat infrastruktuuri intensiivsemalt. Maakasutuse juhtotstarbe muutmine annab võimaluse ala mitmekesisemalt hoonestada, suurendada selle elavust ning läbi inimeste ööpäevaringse kohalolu tagada suurema kontrolli avaliku ruumi üle. Antud asukohas on see eriti oluline, kuna piirkond on eraldatud kahest küljest kõrgel tammil asuva raudteega. Hoonestuse tihendamine piirkonnas, kus on hea sotsiaalse ja tehnilise infrastruktuuri kättesaadavus, vastab säästva arengu ja Tallinna üldplaneeringus toodud põhimõtetele. Tulenevalt eeltoodust on Tallinna üldplaneeringu kohane maakasutuse juhtotstarbe muutmine põhjendatud;

- Tallinna Linnavolikogu 16. aprilli 2009 otsusega nr 78 kehtestatud teemaplaneeringus „Tallinna Kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride ning kaitse- ja kasutamistingimuste määramine“ on määratud tingimus, et miljööväärtusega hoonestusaladega vahetult piirnevatel aladel peab ehitustegevusel arvestama sujuvat üleminekut miljööväärtusega hoonestusalade mahtudele. Planeeritud krunt positsioon 3 külgneb miljööväärtuslikule hoonestusalale jääva Asula tn 8 kinnistuga, millel asub 4-korruseline hoone ja Asula tn 10 kinnistuga, millel paikneb 3-korruseline hoone. Ehitusõigus krundi positsioon 3 hoonestamiseks määratakse arvestades kontaktvööndis olevate ehitiste suurust ning seda, et krunt positsioon 3 piirneb Kitseküla miljööväärtusliku hoonestusalaga. Sujuv üleminek miljööväärtusega hoonestusalal asuvale hoonestusele on tagatud. Detailplaneering on kehtestatavas osas teemaplaneeringuga kooskõlas.

- detailplaneering on koostatud nii, et see oleks võimalik kehtestada ja ellu viia osade kaupa või koostada kehtestamata jääva osa kohta uued detailplaneeringud. Detailplaneeringu I etapi moodustavad krundid positsioonidega 3 ja 14 ning II etapi moodustavad planeeritud maa-alal paiknevad ülejäänud krundid koos teenindavate tehnovõrkudega ja teedega. Tallinna linn on detailplaneeringust huvitatud isikutega sõlminud halduslepingu avalikult kasutatavate teede ja tehnovõrkude valmis ehitamiseks etappidena I ja II;

- ehitusõigus krundi positsioon 3 hoonestamiseks on määratud kontaktvööndis olevate ehitiste suurust arvestades. Lisaks on arvestatud asjaolu, et krunt positsioon 3 piirneb Kitseküla miljööväärtusliku hoonestusalaga;

- krundi positsioon 3 planeeritud hoonestustihedus 2,1 on kontaktvööndi linnaehitusliku analüüsi tulemustele tuginedes piirkonda sobiv;

- detailplaneeringus on hoone(te) ehitusprojektide koostamiseks määratud meetmed mürast tingitud häiringute leevendamiseks siseruumides. Nende järgimisel tagatakse hoone(te)s tervislik sisekliima;

- olemasolevates hoonetes on tagatud insolatsiooni kestus vähemalt 2,5 tundi ja vähemalt 50% ulatuses planeeritud hoonestuse rajamise järgselt. Insolatsiooni kestus on Eesti standardile EVS 894:2008 A2:2015 „Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides“ vastav;

- Rahandusministeerium on detailplaneeringule heakskiitu andes märkinud, et detailplaneeringu koostamisel on arvestatud planeerimisseaduses sätestatud planeeringu avaliku menetluse nõudeid ning lähtutud kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse §-s 9 detailplaneeringu sisule esitatavatest nõuetest.

1. Kehtestada Kesklinnas asuva 5,64 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Asula tn 6d, 8a, 8b, 14, 14a, 14b, 16c ja 16d kruntide detailplaneering, Osaühingu REIN MURULA Arhitektuuribüroo töö nr 04-10, 0,65 ha suuruse maa-ala, s.o kruntide positsioonid 3 ja 14 osas. Detailplaneeringu kehtestatavas osas on ette nähtud liita Asula tn 8a ja Asula tn 8b kinnistud ning määrata moodustatava krundi sihtotstarbeks kuni 5% äri- ja vähemalt 95% elamumaa. Moodustatavale krundile on määratud ehitusõigus sümmeetriliselt paikneva kolme kuni 4-korruselise hoone koos neid ühendavate kuni 2-korruseliste osadega või   kahe 4-korruselise hoone koos neid ühendava 1-korruselise osaga või ühe hoone, mis koosneb kolmest kuni 4-korruselisest osast ja neid ühendavatest kuni 2-korruselistest osadest või kahest 4-korruselisest osast ja neid ühendavast 1-korruselisest osast ehitamiseks. Hoone(te)le on kavandatud ka maa-alune korrus. Lisaks on planeeritud üks eraldiseisev hoone jäätmekonteinerite tarbeks. Tallinna linna omandis olevale transpordimaa sihtotstarbega Madli tänav T1 kinnistule on kavandatud avalikult kasutatava tänava rajatised (sõidutee, kõnnitee, tänava haljastus) ja tehnovõrgud. Määratud on mõlema krundi kasutamise tingimused.

2. Detailplaneeringu kehtestatava osa ulatuses muudetakse Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringu kohane juhtotstarve liiklusala planeeritud maa-ala piires kesklinna segahoonestusalaks, kuhu võib ehitada kõiki hooneid, v.a keskkonda saastavaid ettevõtteid.

3. Detailplaneeringu kehtestamisel muutub Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 1999 otsusega nr 320 kehtestatud „Lilleküla raudteeharude ning Tehnika ja Asula tänava vahelise maa-ala detailplaneering“ planeeritud maa-ala osas kehtetuks.

4. Detailplaneeringukohaste avalikult kasutatavate teede (st sõidutee mahasõidu, sõidu-, kõnni- ja kergliiklusteed), üldkasutatava haljastuse, välisvalgustuse ja sademeveekanalisatsiooni väljaehitamine tagatakse vastavalt Tallinna linna ja detailplaneeringust huvitatud isikute vahel 1. septembril 2016 sõlmitud halduslepingule nr TKA131 ja 14. veebruaril 2017 sõlmitud halduslepingu nr TKA131 lisale 1.

5. Tallinna linnal on õigus tunnistada detailplaneering kehtetuks või keelduda detailplaneeringualal uute  ehituslubade  andmisest,  kui  detailplaneeringust  huvitatud  isikud ei  ole  Tallinna  linna  ja huvitatud isikute vahel sõlmitud korralduse punktis 4 nimetatud halduslepingus määratud tähtajaks täitnud halduslepinguga planeerimisseaduse § 131 lõike 2 kohaselt võetud kohustusi. Nimetatud tingimus  kehtib  ka  isikute suhtes, kes omandavad detailplaneeringu alal asuva kinnisasja pärast detailplaneeringu kehtestamist.

6. Tallinna   Linnaplaneerimise  Ametil  avaldada   otsus  ajalehes,  milles  Tallinna  linn  avaldab ametlikke teateid, ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Tallinna veebilehel.

7. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)
Tiit Terik
Esimees

 

 

 

 

Lisa