Tallinna Linnavolikogu 28. juuni 1995 otsusega nr 95 kehtestatud Masina tn, Tartu mnt ja Tallinn-Tapa raudtee vahelise kvartali detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Tallinna Linnavolikogu 26.11.2020 otsus number 110

Redaktsiooni kehtivus 26.11.2020 - ...

OTSUS

26.11.2020 nr 110

 

Tallinna Linnavolikogu 28. juuni 1995 otsusega nr 95 kehtestatud Masina tn, Tartu mnt ja Tallinn-Tapa raudtee vahelise kvartali detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

 

 

 

Planeerimisseaduse § 140 lg 1 p 2 ning lg-te 2 ja 6, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33, haldusmenetluse seaduse § 64 lg-te 1, 2 ning 3, § 68 lg 2 ja § 70 lg 1 ja Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 22 lg 1 alusel ning tulenevalt Tartu mnt 84d kinnistu kaasomanike 14. aprillil 2020 esitatud avaldusest ja arvestades otsuse lisas 1 toodud ning järgmisi põhimotiive ja kaalutlusi:

 - I. Garder ja Aktsiaselts Eesti Mereagentuur esitasid 14. aprillil 2020 taotluse tunnistada Tallinna Linnavolikogu 28. juuni 1995 otsusega nr 95 kehtestatud Masina tn, Tartu mnt ja Tallinn-Tapa raudtee vahelise kvartali detailplaneering (edaspidi ka detailplaneering) taotlejate omandis oleva Tartu mnt 84d kinnistu osas kehtetuks. Taotlejad loobuvad detailplaneeringu elluviimisest ja soovivad jagada kinnistu kaheks kinnistuks vastavalt kaasomanike vahelisele kinnistu kasutamiskorrale;

- Tartu mnt 84d kinnistul asuv hoonestus koosneb erineval ajal ehitatud plokistatud tööstushoonetest, mis moodustuvad ümber sisehoovi tervikliku hoonekompleksi. Hooned paiknevad nii, et pärast detailplaneeringu osalist kehtetuks tunnistamist on võimalik kinnistu vastavalt kaasomanike vahelisele kinnistu kasutamiskorrale jagada;

- Tartu mnt 84d kinnistu jääb Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringu kohasele ettevõtluse segahoonestusalale, kus võib paikneda igasugune ettevõtlus, v.a ulatuslikku sanitaartsooni vajav tootmine, ning alal võib paikneda ka üksikuid elamuid ja asutusi;

- detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine ei takista kehtima jäävas osas detailplaneeringu elluviimist.

1. Tunnistada Tallinna Linnavolikogu 28. juuni 1995 otsusega nr 95 kehtestatud Masina tn, Tartu mnt ja Tallinn-Tapa raudtee vahelise kvartali detailplaneering Tartu mnt 84d kinnistu osas kehtetuks. Detailplaneeringu kehtetuks tunnistatava maa-ala piiride skeem on esitatud otsuse lisas 2.

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil:

2.1 teavitada detailplaneeringu osalisest kehtetuks tunnistamisest Tartu mnt 84d kinnistu kaasomanikke;

2.2 avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teateid, väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Tallinna veebilehel.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)
Tiit Terik
Esimees

 

 

 

 

 

Lisa 1
Lisa 2