Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Muud
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna 2020. aasta lisaeelarve
Tallinna Linnavolikogu 29.10.2020 määrus number 17 [RT IV, 10.11.2020, 37]
Jõustumine:13.11.2020
Redaktsiooni kehtivus:13.11.2020 - ... [RT IV, 10.11.2020, 37]

MÄÄRUS

29.10.2020 nr 17

Tallinna linna 2020. aasta lisaeelarve

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lg 4, § 26 lg-te 1 ja 3 ning § 27 lg 1 alusel

§ 1. Tallinna linna 2020. aasta eelarve lisade muutmine

Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2019 määruse nr 24 „Tallinna linna 2020. aasta eelarve“ lisades tehakse järgmised muudatused:

1) lisa 1 „Koondeelarve“ asendatakse lisaga 1;

2) lisa 2 „Tulude eelarve“ muudetakse vastavalt lisale 2;

3) lisa 3 „Kulude eelarve“ muudetakse vastavalt lisale 3;

4) lisa 4 „Investeerimistegevuse eelarve“ muudetakse vastavalt lisale 4;

5) lisa 5 „Finantseerimistegevuse eelarve“ muudetakse vastavalt lisale 5;

6) lisa 6 „Rahakäibe prognoos“ asendatakse lisaga 6;

7) lisa 7 „Eelarve kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse järgi“ muudetakse vastavalt lisale 7.

§ 2. Eelarve määruse muutmine

Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2019 määruses nr 24 „Tallinna linna 2020. aasta eelarve“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“4) teha eraldisi lisas 3 ette nähtud kohtuvaidluste ja muude õiguslike vaidlustega seotud nõuete reservist, linna vara ja kohustustega seonduvate toimingute reservist, oma- ja kaasfinantseerimise ja välisprojektide ettevalmistamise reservist ning COVID-19 viiruse leviku ennetamise ja tõkestamisega kaasnevate kulude reservist;“;

2) paragrahvi 2 punkt 15 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“15) anda kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse mõistes linna sõltuvatele üksustele laenu investeeringute finantseerimiseks kokku mahus kuni 32 000 000 tähtajaga kuni 15 aastat;“;

3) paragrahvi 2 täiendatakse punktiga 17 järgmises sõnastuses:

“17) kinnitada Tallinna Linnavolikogu 3. septembri 2020 otsuse nr 67 „Investeeringutoetuse projektide esialgse nimekirja kinnitamine ja volituste andmine linna finantsteenistusele“ alusel linnale investeeringuteks, lammutamise ja remonttöödega seotud tegevusteks riigieelarve vahenditest eraldatud toetuse arvelt tehtavate investeeringute jaotus tegevusvaldkondade ja objektide lõikes.“;


 

(allkirjastatud digitaalselt)
Tiit Terik
Esimees

 

 

 

Lisa 1
Lisa 2
Lisa 3
Lisa 4
Lisa 5
Lisa 6
Lisa 7