Tallinna Linnavolikogu 13. novembri 2003 otsusega nr 341 kehtestatud Põlde tn 14c kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Tallinna Linnavolikogu 01.10.2020 otsus number 91

Redaktsiooni kehtivus 01.10.2020 - ...

OTSUS

01.10.2020 nr 91

 

Tallinna Linnavolikogu 13. novembri 2003 otsusega nr 341 kehtestatud Põlde tn 14c kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

 

 

Planeerimisseaduse § 140 lg 1 p 2, lg-te 2 ja 6, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33, haldusmenetluse  seaduse § 64 lg-te 2 ja 3, § 68  lg 2, § 70  lg 1,  Tallinna  Linnavolikogu 6. septembri 2012  määruse  nr 21  „Tallinna  linna  ehitusmäärus“  § 22  lg 1  alusel  ja  tulenevalt Ojakääru tn 4 ja Ojakääru tn 4a kinnistute kaasomaniku 30.  detsembril 2019 esitatud taotlusest, Kudu  tn  2a  kinnistu  omaniku 26.  jaanuaril 2020  esitatud  taotlusest  ja  Kudu  tn  2b  kinnistu ühisomanike 27.  veebruaril  ja 30. märtsil 2020  esitatud  taotlusest ning  arvestades  nii  otsusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas (lisa 1) esitatud kui ka järgmiste põhimotiivide ja kaalutlustega:

- Ojakääru  tn  4 ja Ojakääru  tn 4a kinnistu kaasomanik on esitanud 30.   detsembril   2019 Linnaplaneerimise  Ametile (edaspidi amet) taotluse  tunnistada kehtetuks Tallinna  Linnavolikogu 13.  novembri  2003  otsusega  nr  341  kehtestatud Põlde tn 14c kinnistu detailplaneering Ojakääru tn 4  ja  Ojakääru  tn  4a kinnistute osas eesmärgiga viia kinnistule  rajatud  hoone kooskõlla õigusaktidega ning liita Ojakääru tn 4 ja Ojakääru tn 4a maaüksused;

- Kudu tn 2a kinnistu omanik on esitanud 26. jaanuaril 2020 ametile taotluse tunnistada kehtetuks Tallinna  Linnavolikogu  13.  novembri  2003  otsusega  nr  341  kehtestatud Põlde tn 14c kinnistu detailplaneering Kudu  tn  2a  kinnistu  osas eesmärgiga  viia  kinnistule  rajatud  hoone kooskõlla õigusaktidega;

- Kudu tn 2b kinnistu ühisomanikud on esitanud 27. märtsil ja 30. märtsil 2020 ametile taotluse tunnistada  kehtetuks Tallinna  Linnavolikogu  13.  novembri  2003  otsusega  nr  341  kehtestatud Põlde tn 14c kinnistu detailplaneering Kudu tn 2b kinnistu osas eesmärgiga viia kinnistule rajatud hoone kooskõlla õigusaktidega;

- detailplaneeringu kehtestamisest  on  möödunud ligikaudu seitseteist aastat,  ümbruskonnas  on kehtestatud uusi detailplaneeringuid, realiseeritud on planeeringust erinev tehnovõrkude lahendus ning vahepeal on muutunud nii inimeste tarbimisvajadused kui ka linnaehituslik olukord;

- pärast Põlde tn 14c kinnistu detailplaneeringu kehtetuks  tunnistamist Ojakääru tn 4, Ojakääru tn 4a,  Kudu  tn  2a  ja  Kudu  tn  2b kinnistute osas on võimalik jätkata  loamenetlusi,  sh esitada ametile menetlemiseks dokumendid  kinnistutele  rajatud  hoonete seadustamise osas ning liita Ojakääru tn 4 ja Ojakääru tn 4a kinnistud;

- Põlde tn 14c kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks  tunnistamine Ojakääru tn 4, Ojakääru tn 4a, Kudu tn 2a ja Kudu tn 2b kinnistute osas ei avalda mõju kehtima jäävale detailplaneeringu lahendusele, kehtima jäävas osas on detailplaneeringus kavandatu ellu viidav.

1. Tunnistada  kehtetuks Tallinna  Linnavolikogu  13.  novembri  2003  otsusega  nr  341  kehtestatud Põlde tn 14c kinnistu detailplaneering Ojakääru tn 4, Ojakääru tn 4a,  Kudu  tn  2a  ja  Kudu  tn  2b kinnistute osas. Detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamise skeem on otsusele lisatud (lisa 2).

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teavitada Ojakääru tn 2, Ojakääru tn 4, Ojakääru tn 4a, Kudu tn  2a,  Kudu  tn  2b, Kudu tn 4a, Jõeoti tn 23, Jõeoti tn 25, Vähi tn 1, Vähi tn 3 ja Vähi tn 5 kinnistute omanikke Põlde tn 14c kinnistu detailplaneeringu osalisest kehtetuks tunnistamisest.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid, väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Tallinna veebilehel.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn ) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)
Tiit Terik
Esimees

Lisa 1
Lisa 2