Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Muud
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 29. detsembri 2003 korraldusega nr 3066-k kehtestatud Pärnamäe tee 51 kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine
Tallinna Linnavolikogu 01.10.2020 otsus number 90
Redaktsiooni kehtivus:01.10.2020 - ...

OTSUS

01.10.2020 nr 90

 

Tallinna Linnavalitsuse 29. detsembri 2003 korraldusega nr 3066-k kehtestatud Pärnamäe tee 51 kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

 

 

Planeerimisseaduse § 140 lg 1 p 2, lg-te 2 ja 6, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33, haldusmenetluse seaduse § 64 lg-te 1, 2 ja 3, § 68 lg 2, § 70 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 22 lg 1 alusel ja tulenevalt Pärnamäe tee 51 kinnistu omaniku 19. mai 2020 taotlusest ning arvestades nii otsusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas (lisa 1) esitatud kui ka järgmiste põhimotiivide ja kaalutlustega

- Tallinna Linnavalitsuse 29. detsembri 2003 korraldusega nr 3066-k kehtestati Pärnamäe tee 51 kinnistu detailplaneering (edaspidi ka detailplaneering), millega kavandati Pirita linnaosas asuva 6 ha suurusel maa-alal Pärnamäe tee 51 kinnistu jagamine 13-ks erineva suurusega elamumaa krundiks, kolmeks transpordimaa krundiks, kaheks tootmismaa krundiks ja üheks maatulundusmaa krundiks;

- Pärnamäe tee 51 ja Uneliblika tn 3 kinnistud paiknevad detailplaneeringu alal, milles on kavandatud neile kinnistutele elamumaa sihtotstarve. Pärnamäe tee 51 kinnistule on lubatud 2-korruselise elamu koos kuni kolme abihoonega ehitamise õigus, mille lubatav ehitusalune pind on 350 m². Uneliblika tn 3 kinnistule on lubatud 2-korruselise elamu koos kuni kahe abihoonega ehitamise õigus, mille ehitusalune pind on 200 m²;

- Tallinna Linnavolikogu 17. septembri 2009 otsusega nr 179 kehtestatud Pirita linnaosa üldplaneeringu kohaselt jääb planeeritud maa-ala kõrghaljastuse säilitamisega väikeelamute alale, kuhu võib kavandada väikeelamuid ja lähipiirkonda teenindavaid kaubandus-, teenindus-, haridus-, tervishoiu- ja vabaaja harrastusega seonduvaid ettevõtteid ning asutusi, tehnoehitisi, parke, haljasalasid, mängu- ja spordiväljakuid jms. Kõrghaljastuse säilitamisega väikeelamute alal on kruntide täisehituse protsendiks maksimaalselt 15% ja tiheduseks maksimaalselt 0,15 ning hoonestuse kavandamisel tuleb lähtuda piirkonnas väljakujunenud hoonestuslaadist;

- pärast detailplaneeringu osalist kehtetuks tunnistamist Pärnamäe tee 51 ja Uneliblika tn 3 kinnistute osas on võimalik järgnevate menetluste käigus taotleda kahe kinnistu ühendamist ning üksikelamu ja kahe abihoone püstitamist;

- detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Pärnamäe tee 51 ja Uneliblika tn 3 kinnistute osas ei avalda mõju kehtima jäävale detailplaneeringu lahendusele, kehtima jäävas osas on detailplaneeringus kavandatu osaliselt ellu viidud;

- eeltoodust tulenevalt on detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Pärnamäe tee 51 ja Uneliblika tn 3 kinnistute osas otstarbekas.

1. Tunnistada Tallinna Linnavalitsuse 29. detsembri 2003 korraldusega nr 3066-k kehtestatud Pärnamäe tee 51 kinnistu detailplaneering kehtetuks Pärnamäe tee 51 ja Uneliblika tn 3 kinnistute osas. Detailplaneeringu kehtetuks tunnistatava maa-ala piiride skeem on esitatud otsuse lisas 2.

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil:

2.1 teavitada Pärnamäe tee 51  ja  Uneliblika  tn  3 kinnistu  omanikku  detailplaneeringu  osaliselt kehtetuks tunnistamisest;

2.2 avaldada   otsus   ajalehes,   milles   Tallinna   linn   avaldab   ametlikke   teateid,   Ametlikes Teadaannetes ja Tallinna veebilehel.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.


 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)
Tiit Terik
Esimees

Lisa 1
Lisa 2