Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti põhimääruse muutmine
Tallinna Linnavolikogu 01.10.2020 määrus number 16 [RT IV, 08.10.2020, 8]
Jõustumine:11.10.2020
Redaktsiooni kehtivus:11.10.2020 - ... [RT IV, 08.10.2020, 8]

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  1. oktoober 2020 nr 16

Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti põhimääruse muutmine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 ja Tallinna põhimääruse § 52 lõigete 2 ja 7 alusel.

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 11. detsembri 2014 määruses nr 32 „Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 5. Ameti tegevusvaldkond

Ameti tegevusvaldkond on osalemine avaliku korra tagamisel, linnavolikogu õigusaktide täitmise järelevalve tegemine, ajutine liikluse reguleerimine, sisevalveülesannete täitmine Tallinna linna asutustes, Tallinna linna abitelefoni haldamine, elanikkonnakaitse ja kriisireguleerimisega seotud ülesannete täitmine ning supluskohtades rannavalveteenuse korraldamine.“;

2) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) korrakaitseorgani ülesannete täitmine korrakaitseseaduse, alkoholiseaduse, tubakaseaduse, kaubandustegevuse seaduse, pakendiseaduse, jäätmeseaduse, liiklusseaduse, ühistranspordiseaduse, ehitusseadustiku, looduskaitseseaduse, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse, reklaamiseaduse ja muude õigusaktide alusel ning seadustes sätestatud riikliku järelevalve üld- ja erimeetmete kohaldamine.“;

3) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 16 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„16) Tallinna linna abitelefoni haldamine;“;

4) paragrahvi 6 lõiget 1 täiendatakse punktiga 19 järgmises sõnastuses:

„19) linnale kuuluvate rajatiste ebaseadusliku kaubandustegevuseks kasutamise üle järelevalve tegemine.“.

Tiit Terik

Tallinna Linnavolikogu esimees