Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Raha eraldamine reservfondist MTÜ-le Let's Do It World maailmakoristuspäeva korraldamiseks
Tallinna Linnavalitsus 16.09.2020 korraldus number 1008
Redaktsiooni kehtivus:16.09.2020 - ...

KORRALDUS

16.09.2020 nr T-4-3/20/1008

 

Raha eraldamine reservfondist MTÜ-le Let's Do It World maailmakoristuspäeva korraldamiseks

 

 

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lg 7 ja Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 määrusega nr 6 kinnitatud „Tallinna linna reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra“ p 4.1.1 alusel ning tulenevalt MTÜ Let's Do It World 9. septembril 2020 esitatud taotlusest

1. Eraldada linnavalitsuse reservfondist Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile 5000 eurot mittetulundusühingu Let's Do It World (registrikood 80562203) erakorraliseks ja sihtotstarbeliseks toetamiseks maailmakoristuspäeva korraldamisel.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile ja linna finantsteenistusele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)
Mihhail Kõlvart
Linnapea

 

(allkirjastatud digitaalselt)
Priit Lello
Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes