Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Haridusameti tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse kontroll põhi-ja gümnaasiumiõppes vastuvõtu korraldamisel ja klasside komplekteerimisel ning haridusinvesteeringute otsustamisel 2016-2018
Tallinna Linnavolikogu 17.09.2020 otsus number 86
Redaktsiooni kehtivus:17.09.2020 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tallinn

17. september 2020 nr 86

Tallinna Haridusameti tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse kontroll põhi-ja gümnaasiumiõppes vastuvõtu korraldamisel ja klasside komplekteerimisel ning haridusinvesteeringute otsustamisel 2016-2018

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 48 lg 3 ja Tallinna põhimääruse § 33 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjoni 12. veebruari 2020 revisjoniaktist nr 11/2019 „Tallinna Haridusameti tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse kontroll põhi- ja gümnaasiumiõppes vastuvõtu korraldamisel ja klasside komplekteerimisel ning haridusinvesteeringute otsustamisel 2016-2018“, revisjonikomisjoni 9. märtsi 2020 otsusest nr 5 ja Tallinna Linnavalitsuse 30. märtsi 2020 seisukohast nr L-3/666 - 3 revisjonikomisjoni otsuse ja revisjoniakti kohta

1. Võtta kontrollimise materjalid teadmiseks.

2. Märkida, et Tallinna Haridusameti tegevus koolidesse vastuvõtu korraldamisel ja klasside komplekteerimisel ning haridusinvesteeringute otsustamisel 2016-2018 oli seaduslik.

3. Tallinna Linnavalitsusel:

3.1 töötada välja kriteeriumid haridusinvesteeringute otsustamiseks ning nende investeeringute prioriteetide määramiseks;

3.2 tagada eelarveliste vahendite piisav eraldamine haridusinvesteeringuteks, et oleks tagatud seadusega ettenähtud klassi õpilaste piirarvu nõue;

3.3 töötada välja põhimõtted linnaplaneerimise ja haridustaristu investeeringute sünkroniseerimiseks ning kinnisvaraarendajate sotsiaalse panuse määratlemiseks.

4. Tallinna Haridusametil:

4.1 võtta tarvitusele asjakohased meetmed klasside komplekteerimisel õpilaste piirarvu (24 õpilast) järgimiseks ning lubada piirarvu ületamine vaid erandina.

5. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna Linnavalitsusele.

6. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Tiit Terik

Tallinna Linnavolikogu esimees