Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 18. mai 2000 otsusega nr 172 kehtestatud Veetorni tn, Suur-Ameerika tn ja Tuvi tn vahelise maa-ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine
Tallinna Linnavolikogu 17.09.2020 otsus number 83
Redaktsiooni kehtivus:17.09.2020 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tallinn

17. september 2020 nr 83

Tallinna Linnavolikogu 18. mai 2000 otsusega nr 172 kehtestatud Veetorni tn, Suur-Ameerika tn ja Tuvi tn vahelise maa-ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Planeerimisseaduse § 140 lg 1 p 2, lg-te 2 ja 6, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33, haldusmenetluse seaduse § 64 lg-te 1, 2 ja 3, § 68 lg 2, § 70 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 22 lg 1 alusel ja tulenevalt Tallinna Linnavaraameti 6. märtsi 2020 taotlusest ning arvestades nii otsusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas (lisa 1) esitatud kui ka järgmiste põhimotiivide ja kaalutlustega:

- Tallinna Linnavolikogu 18. mai 2000 otsusega nr 172 kehtestati  Veetorni tn, Suur-Ameerika tn ja Tuvi tn vahelise maa-ala detailplaneering (edaspidi ka detailplaneering) eesmärgil korrastada Suur Ameerika tänava, Veetorni tänava, Tuvi tänava ja Pärnu maantee vaheline kvartalisisene park, teha krundipiiride ettepanekud, anda pargi kujunduse põhikonseptsioon ning näha ette piirkonnad uushoonestuseks. Eesmärk oli elavdada pargi kasutamist ning pakkuda seda läbivatele jalakäijatele põhjust peatumiseks. Kesklinnas asuvale 5,82 ha suurusele maa-alale kavandati kuus liiklusmaa krunti, kolm elamumaa krunti, kaks ärimaa krunti, kolm ühiskondlike ehitiste maa krunti, üks üldmaa krunt, kolm tehnorajatiste maa krunti, kaks 15% ärimaa ja 85% elamumaa krunti, kaks 20% ärimaa ja 80% elamumaa krunti ning üks 50% ärimaa ja 50% ühiskondlike ehitiste maa krunt;

- Suur-Ameerika tn 14a kinnistu paikneb detailplaneeringus planeeritud alal. Krundi planeeritud suurus on 1209 m2 ja sihtotstarve 50% ärimaa ja 50% ühiskondlike ehitiste maa. Ehitusõigus on määratud ühe 2-korruselise hoone ehitamiseks. Krundi kavandatud maksimaalne täisehitus on 35% ja ehitusalune pind 420 m2.. Planeeringukohane krunt on moodustatud. Kavandatud hoone on ehitamata;

- Planeeritud maa-ala jääb Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringu kohasele kesklinna segahoonetusalale, kuhu võib ehitada kõiki hooneid v.a keskkonda saastavaid ettevõtteid;

- Tallinna linn esitas Keskkonnaministeeriumile ettepaneku Eesti Vabariigi omandis oleva Suur-Ameerika tn 14a kinnisasja sihtotstarbe muutmiseks üldkasutatavaks maaks ning seejärel tasuta Tallinna linnale võõrandamiseks. Detailplaneeringu kohast sihtotstarvet saab muuta pärast detailplaneeringu Suur-Ameerika tn 14a kinnistu osas kehtetuks tunnistamist. Keskkonnaministeerium andis detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamiseks nõusoleku 3. märtsi 2020 kirjaga nr 7-15/20/442-2;

- Tallinna Linnavaraamet esitas 6. märtsil 2020 avalduse, milles palus tunnistada detailplaneering Suur-Ameerika tn 14a kinnistu osas kehtetuks, et seejärel muuta kinnistu sihtotstarve ja kinnisasi Tallinna linnale omandada;

- Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Suur-Ameerika tn 14a kinnistu osas ei avalda mõju kehtima jäävale detailplaneeringu lahendusele. Kehtima jäävas osas on detailplaneering osaliselt ellu viidud;

- Eeltoodust tulenevalt on detailplaneeringu Suur-Ameerika tn 14a kinnistu osas kehtetuks tunnistamine otstarbekas.

1. Tunnistada Tallinna Linnavolikogu 18. mai 2000 otsusega nr 172 kehtestatud Veetorni tn, Suur-Ameerika tn ja Tuvi tn vahelise maa-ala detailplaneering Suur-Ameerika tn 14a kinnistu osas kehtetuks. Detailplaneeringu kehtetuks tunnistatava maa-ala piiride skeem on esitatud otsuse lisas 2.

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil:

2.1 teavitada detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamisest Keskkonnaministeeriumit;

2.2 avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teateid, Ametlikes Teadaannetes ja Tallinna veebilehel.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Tiit Terik

Tallinna Linnavolikogu esimees


Tallinna Linnavolikogu 17. septembri 2020

otsuse nr 83

LISA 1

Seletuskiri Tallinna Linnavolikogu otsuse „Tallinna Linnavolikogu 18. mai 2000 otsusega nr 172 kehtestatud Veetorni tn, Suur-Ameerika tn ja Tuvi tn vahelise maa-ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine“ juurde

Tallinna Linnavolikogu otsusega tunnistatakse Tallinna Linnavolikogu 18. mai 2000 otsusega nr 172 kehtestatud Veetorni tn, Suur-Ameerika tn ja Tuvi tn vahelise maa-ala detailplaneering Suur-Ameerika tn 14a kinnistu osas kehtetuks, mis loob võimaluse kinnistu sihtotstarbe muutmiseks ja Tallinna linnale võõrandamiseks.

Veetorni tn, Suur-Ameerika tn ja Tuvi tn vahelise maa-ala detailplaneering (edaspidi detailplaneering) kehtestati Tallinna Linnavolikogu 18. mai 2000 otsusega nr 172 „Veetorni tn, Suur-Ameerika tn ja Tuvi tn vahelise maa-ala detailplaneeringu kehtestamine“. Detailplaneering koostati eesmärgil korrastada Suur-Ameerika tänava, Veetorni tänava, Tuvi tänava ja Pärnu maantee vaheline kvartalisisene park, teha krundipiiride ettepanekud, anda pargi kujunduse põhikonseptsioon ning näha ette piirkonnad uushoonestuseks. Eesmärk oli elavdada pargi kasutamist ning pakkuda seda läbivatele jalakäijatele põhjust peatumiseks. Kesklinnas asuvale 5,82 ha suurusele maa-alale kavandati kuus liiklusmaa krunti, kolm elamumaa krunti, kaks ärimaa krunti, kolm ühiskondlike ehitiste maa krunti, üks üldmaa krunt, kolm tehnorajatiste maa krunti, kaks 15% ärimaa ja 85% elamumaa krunti, kaks 20% ärimaa ja 80% elamumaa krunti ning üks 50% ärimaa ja 50% ühiskondlike ehitiste maa krunt.

Suur-Ameerika tn 14a krundi planeeritud suurus on 1209 m2 ja sihtotstarve 50% ärimaa ja 50% ühiskondlike ehitiste maa. Ehitusõigus on määratud ühe 2-korruselise hoone ehitamiseks. Krundi kavandatud maksimaalne täisehitus on 35% ja ehitusalune pind 420 m2. Planeeringukohane krunt on moodustatud. Kavandatud hoone on ehitamata. Kinnistusraamatu andmeil kuulub kinnistu Eesti Vabariigile (riigivara valitseja on Keskkonnaministeerium) ning kinnistul ei asu ühtegi ehitist. Kinnistu moodustab osa Veetorni tn 3 kinnistul asuvast Tuvi pargist, mis on Tallinna linna omandis. Tallinna Kesklinna Valitsus on Tuvi pargi korrashoiuga tegelenud 1990. aastast alates.

Planeeritud maa-ala Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringu kohane juhtotstarve on kesklinna segahoonetusala, kuhu võib ehitada kõiki hooneid v.a keskkonda saastavaid ettevõtteid.

Suur-Ameerika tn 14a kinnistu kohta on Tallinna Linnavalitsuse 28. detsembri 2011 korraldusega nr 2045-k vastu võetud Suur-Ameerika tn 14 kinnistu ja lähiala detailplaneering. Vastuvõetud detailplaneeringus on ette nähtud Suur-Ameerika tn 14a kinnistu liita Tuvi pargi teenindamiseks kavandatud Veetorni tn 3 kinnistuga. Hooneid ei ole krundile kavandatud.

Tallinna linn esitas Keskkonnaministeeriumile ettepaneku Suur-Ameerika tn 14a kinnisasja sihtotstarbe muutmiseks üldkasutatavaks maaks ning seejärel tasuta Tallinna linnale võõrandamiseks. Kinnistu suhtotstarvet on võimalik muuta peale maa-ala kohta kehtiva detailplaneeringu kehtetuks tunnistamist Suur-Ameerika tn 14a kinnistu osas. Keskkonnaministeerium andis detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamiseks nõusoleku 3. märtsi 2020 kirjaga nr 7-15/20/442-2.

Tallinna Linnavaraamet esitas 6. märtsil 2020 Tallinna Linnaplaneerimise Ametile avalduse, milles palub tunnistada Tallinna Linnavolikogu 18. mai 200 otsusega nr 172 kehtestatud Veetorni tn, Suur-Ameerika tn ja Tuvi tn vahelise maa-ala detailplaneering Suur-Ameerika tn 14a kinnistu osas kehtetuks.

Pärast detailplaneeringu kehtetuks tunnistamist Suur-Ameerika tn 14a kinnistu osas on võimalik muuta kinnistu sihtotstarvet ja kinnisasi Tallinna linnale võõrandada.

Tallinna linna soov detailplaneering osaliselt kehtetuks tunnistada ja muuta kinnistu sihtotstarvet on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 33 ja planeerimisseaduse § 140 lõike 6 kohaselt on detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine volikogu ainupädevuses.

Haldusorgani poolne haldusakti kehtetuks tunnistamine toimub kaalutlusõiguse alusel. Haldusmenetluse seaduse § 64 lõike 3 kohaselt tuleb kaalutlusõiguse teostamisel arvestada haldusakti andmise ja haldusakti kehtetuks tunnistamise tagajärgi isikule, haldusakti andmise menetluse põhjalikkust, haldusakti kehtetuks tunnistamise põhjuste olulisust ning nende seost isiku osalemisega haldusakti andmise menetluses ja isiku muu tegevusega, haldusakti andmisest möödunud aega ning muid tähtsust omavaid asjaolusid.

Planeerimisseaduse § 140 lõike 3 kohaselt esitatakse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise otsuse eelnõu kooskõlastamiseks § 127 lõikes 1 nimetatud asutustele ja arvamuse andmiseks § 127 lõikes 2 nimetatud isikutele ja asutustele. Seega tuleb kaasata detailplaneeringu kehtetuks tunnistamisel isikud, kelle õigusi võib detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine puudutada, ja isikud, kes on avaldanud soovi olla kaasatud.

Haldusmenetluses on välja selgitatud detailplaneeringu kehtetuks tunnistatavale osale jääva kinnistu valitseja tahe ja seeläbi teada saadud detailplaneeringu menetluse käigus välja antud haldusakti kehtetuks tunnistamise võimalikud tagajärjed menetluses osalevale isikule. Kuivõrd Suur-Ameerika tn 14a kinnistu valitseja on nõustunud detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamisega tema valitseda oleva kinnistu osas, siis kaalutlusõiguse teostamisel puudub täiendav vajadus põhjalikumalt analüüsida kehtetuks tunnistamise põhjuste olulisust.

Planeerimisseaduse § 140 lõike 1 punkti 2 kohaselt võib kehtestatud detailplaneeringu või selle osa tunnistada kehtetuks, kui planeeringu koostamise korraldaja või planeeritava kinnistu omanik (valitseja) soovib planeeringu elluviimisest loobuda. Planeerimisseaduse § 140 lõike 2 järgi võib detailplaneeringu tunnistada osaliselt kehtetuks, kui on tagatud planeeringu terviklahenduse elluviimine pärast detailplaneeringu osalist kehtetuks tunnistamist. Antud sätte tõlgendamisel on Riigikohus haldusasjas nr 3-3-1-63-10 asunud seisukohale, et kui tühistatav osa ei moodusta ülejäänud detailplaneeringu alusel rajatavate objektidega ühtse funktsionaalse eesmärgiga seotud kompleksi, on lubatud tühistamine ka detailplaneeringu osa osas.

Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Suur-Ameerika tn 14a kinnistu osas ei avalda mõju kehtima jäävale detailplaneeringu lahendusele, kehtima jäävas osas on detailplaneering osaliselt ellu viidud. Suur-Ameerika tn 14a kinnistu sihtotstarbe muutmine on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga.

Eeltoodust tulenevalt on põhjendatud detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Suur-Ameerika tn 14a kinnistu osas. Pärast detailplaneeringu osalist kehtetuks tunnistamist on võimalik järgevate menetluste käigus muuta Suur-Ameerika tn 14a kinnistu sihtotstarvet ja võõrandada kinnistu Tallinna linnale.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet teavitab detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamisest Suur-Ameerika tn 14a kinnistu valitsejat Keskkonnaministeeriumi ja Tallinna Linnavaraametit.

Tiit Terik

Tallinna Linnavolikogu esimees


Tallinna Linnavolikogu 17. septembri 2020

otsuse nr 83

LISA 2

Veetorni tn, Suur-Ameerika tn ja Tuvi tn vahelise maa-ala detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamise skeem

- detailplaneeringu ala

- maa-ala, mille osas detailplaneering kehtetuks tunnistatakse

Tiit Terik

Tallinna Linnavolikogu esimees