Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna asutuste ümberkorraldamine
Tallinna Linnavolikogu 17.09.2020 otsus number 78
Redaktsiooni kehtivus:17.09.2020 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tallinn

17. september 2020 nr 78

Tallinna linna asutuste ümberkorraldamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34, Tallinna põhimääruse § 52 lg 7 ja Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 määrusega nr 39 kinnitatud „Ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise korra“ p 2.3 alusel ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust

1. Korraldada ümber Tallinna linna asutuste tegevus alates 1. jaanuarist 2021 järgmiselt:

1.1 Tallinna linna asutuste tegevuse efektiivsemaks muutmiseks ja juhtimise edasiarendamiseks korraldada ümber osade linna asutuste tegevus ning luua linna ametiasutusena Tallinna Strateegiakeskus (edaspidi ka strateegiakeskus). Ametiasutuse peamised ülesanded on korraldada  linna arengu- ja strateegiliste eesmärkide väljatöötamist ja nende elluviimise järelevalvet, juhtida linnavalitsuse poliitika  rakendamist linna asutustes ja linna suurprojektide elluviimist, keskselt juhtida linna avalike teenuste (sealhulgas e-teenuste), siseteenuste põhimõtete ja standardite arendamist ning täita senise Tallinna Ettevõtlusameti ülesandeid. Strateegiakeskus tegutseb tugiteenuste kompetentsikeskusena, mis toetab ametiasutuste ja linna hallatavate asutuste põhitegevusi. Tallinna Strateegiakeskuse ülesannete täitmiseks:

1.1.1 nimetada Tallinna Ettevõtlusamet ümber Tallinna Strateegiakeskuseks;

1.1.2 luua linnakantsleri ametikoht, milleks nimetada ümber Tallinna Ettevõtlusameti juhataja ametikoht alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest. Linnakantsler juhib Tallinna Strateegiakeskust ja selle valitsemisala hallatavate asutuste tegevust. Linnakantslerile annab ülesandeid linnapea ja linnakantsler on aruandekohustuslik linnapea ees. Linnakantsleri peamised ülesanded on korraldada linnavalitsuse seatud eesmärkide elluviimist ja selle täitmise järelevalvet, korraldada ja suunata linna arengut, innovatsiooni ja strateegilist planeerimist, seirata arengudokumentide väljatöötamist ja täitmist, korraldada linna juhtimisotsusteks vajalike analüüside ja prognooside koostamist, arendada linna avalikke teenuseid ja tugiteenuseid, kavandada linna asutuste tegevusi omavalitsuse ülesannete täitmisel, analüüsida ressursivajadusi ning korraldada linna ettevõtlusvaldkonna ülesannete täitmist;

1.1.3 luua linna strateegiakeskuse koosseisus strateegilise planeerimise teenistus, ettevõtlusteenistus, kommunikatsiooniteenistus, digilahenduste teenistus, finantsteenistus ja personaliteenistus;

1.1.4 anda strateegiakeskusele üle Tallinna Linnakantselei koosseisus olevate linna infotehnoloogia teenistuse, linna personaliteenistuse, linna avalike suhete teenistuse ja linna finantsteenistuse ülesanded, linnasekretäri büroost andmekaitse valdkonna ja linna haldusteenistusest hankekeskuse ja varahalduse osakonna ülesanded;

1.1.5 ühendada sihtasutuse Tallinna Televisioon lõpetamisel sihtasutuse ja linna avalike suhete teenistuse kommunikatsiooni- ja meediavormid, mis on vajalikud kohaliku kogukonna teavitamiseks, ning kujundada need ümber linna ühismeediaks;

1.1.6 anda Tallinna Ettevõtlusameti hallatava asutuse Tallinna Energiaagentuur ülesanded üle strateegiakeskusele ja lõpetada Tallinna Energiaagentuuri tegevus linna hallatava asutusena;

1.2 Tallinna Linnakantselei põhiülesanded on linnavalitsuse liikmete tööks vajalike organisatsiooniliste, majanduslike ja tehniliste tingimuste tagamine, keskselt linna õigusküsimuste (sh kohtuasjade) koordineerimine ja linna õigusaktide õiguspärasuse, sisekontrollisüsteemi toimimise ja asjaajamiskorralduse tagamine, valimiste läbiviimine ja linna esindushoonete kasutamise korraldamine;

1.2.1 anda Tallinna Linnakantselei koosseisus olevate linna haldusteenistuse kinnisvara korrashoiu arendamise osakonna ja kinnisvara korrashoiu osakonna ülesanded üle Tallinna Linnavaraametile;

1.2.2 lõpetada Tallinna Linnakantselei koosseisus oleva linna haldusteenistuse tegevus;

1.3 korraldada Tallinna Linnaarhiiv ümber Tallinna Linnakantselei hallatavaks asutuseks Tallinna Linnaarhiiv;

1.4 ühendada Tallinna Kultuuriamet ning Tallinna Spordi- ja Noorsooamet ning luua nende baasil ametiasutus Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet;

1.5 anda Tallinna Spordi- ja Noorsooameti noorsootöö osakonna ülesanded üle Tallinna Haridusametile.

2. Määrata Tallinna Linnavolikogu otsuse alusel linna välisprojektide hoidjad järgmiselt:

2.1 Tallinna Linnakantselei ja Tallinna Ettevõtlusameti välisprojektide hoidjaks Tallinna Strateegiakeskus;

2.2 Tallinna Kultuuriameti ning Tallinna Spordi- ja Noorsooameti välisprojektide hoidjaks Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet;

2.3 Tallinna Spordi- ja Noorsooameti noorsootöö valdkonna välisprojektide hoidjaks Tallinna Haridusamet.

3. Alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest muuta Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2019 otsusega nr 155 „Tallinna linna ametiasutuste struktuur ja teenistuskohtade koosseis alates 1. jaanuarist 2020“ lisas 1 Tallinna Ettevõtlusameti struktuuris ametikoha nimetus „Ameti juhataja“ ning asendada see ametikoha nimetusega „Linnakantsler“, ametikoha alus - avaliku teenistuse seaduse § 7 lõike 3 punkt 1 ei muutu.

4. Tallinna Linnavalitsusel esitada Tallinna Linnavolikogule punktis 1 nimetatud muudatustele vastavad Tallinna Linnavolikogu õigusaktide eelnõud.

5. Tallinna Linnakantseleil, Tallinna Kultuuriametil, Tallinna Spordi- ja Noorsooametil, Tallinna Linnaarhiivil ja Tallinna Energiaagentuuril anda 1. jaanuariks 2021 asutuse varad, õigused ja kohustused, asjaajamine ning välisprojektid vastavas osas üle punktis 1 nimetatud asutustele.

6. Teha otsus teatavaks Tallinna Linnakantseleile, Tallinna Ettevõtlusametile, Tallinna Haridusametile, Tallinna Kultuuriametile, Tallinna Linnavaraametile, Tallinna Linnaarhiivile, Tallinna Spordi- ja Noorsooametile ning Tallinna Energiaagentuurile.

7. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Tiit Terik

Tallinna Linnavolikogu esimees