Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Piirangud alkohoolse joogi jaemüügil kohapeal tarbimiseks
Tallinna Linnavolikogu 17.09.2020 määrus number 14 [RT IV, 29.09.2020, 8]
Jõustumine:01.09.2021
Redaktsiooni kehtivus:01.09.2021 - ... [RT IV, 29.09.2020, 8]

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  17. september 2020 nr 14

Piirangud alkohoolse joogi jaemüügil kohapeal tarbimiseks

Määrus kehtestatakse alkoholiseaduse § 42 lõike 1 punkti 3 alusel ja kooskõlas korrakaitseseaduse § 56 lõikega 2.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse piirangud alkohoolse joogi jaemüügile kohapeal tarbimiseks.

§ 2.  Terminid

(1) Alkohoolse joogi jaemüük kohapeal tarbimiseks on alkohoolse joogi üleandmine tarbijale tasu eest või tasuta müügikohtades, mis on nimetatud alkoholiseaduse § 40 lõikes 2. Alkohoolse joogi jaemüügina käsitatakse ka alkoholi tarbijale üleandmist määruses sätestatud piirangu ajavahemikust varem omandatud õiguse alusel (nt alkohoolset jooki sisaldav sissepääsupilet, klubikaart vms);

(2) Hasartmängu mängukoht on hasartmänguseaduse alusel korraldusloa saanud mängukoht.

(3) Majutusettevõte on majutusettevõte turismiseaduse tähenduses, välja arvatud puhkeküla ja -laager, puhkemaja, külaliskorter ja kodumajutus.

(4) Ööklubi on meelelahutusasutus, mille puhul on täidetud järgmised tingimused:

1) samas hoones ei asu eluruume;

2) ööklubi paikneb mitteeluruumis, mille kasutamise otstarve majandus- ja taristuministri 2. juuni 2015 määruse nr 51 „Ehitise kasutamise otstarvete loetelu“ kohaselt on „tantsusaal, diskoteek, ööklubi“;

3) ööklubi pindala on vähemalt 450 m2;

4) ööklubi pidava ettevõtja põhitegevuseks ei ole toitlustamine;

5) ööklubi kasutab seadet, mille abil tagab, et ei ületa õigusaktiga meelelahutuspaikadele kehtestatud helirõhu piirtasemeid;

6) ööklubis on olemas eraldi ruumina garderoob koos püsiteenindajaga;

7) ööklubis on olemas sisemine eraldi suitsuruum, mille suurus on vähemalt 10 m2;

8) ööklubi sissepääsul on topeltuks või eeskoda;

9) iga ööklubisse sisenemine on külastajale tasuline;

10) külastaja dokumenti ja isiklikke esemeid kontrollitakse igal ööklubisse sisenemisel;

11) turvaseaduse alusel turvateenuseid osutava ettevõtja töötajad on olemas nii hoones sees kui ka väljas;

12) hoone sissepääsu ja selle lähiümbruse valvamiseks kasutatakse toimivaid turvakaameraid. Turvakaamerate salvestisi tuleb säilitada seitse päeva.

§ 3.  Piirangute ulatus

(1) Alkohoolse joogi jaemüük kohapeal tarbimiseks on keelatud:

1) esmaspäevale, teisipäevale, kolmapäevale, neljapäevale ja reedele eelneval ööl kella 02.00-06.00;

2) laupäevale ja pühapäevale eelneval ööl kella 03.00-07.00.

§ 4.  Erandid

(1) Alkohoolse joogi jaemüük kohapeal tarbimiseks hasartmängu mängukohas asuvas müügikohas ja ööklubis on keelatud:

1) esmaspäevale, teisipäevale, kolmapäevale, neljapäevale ja reedele eelneval ööl kella 03.00-06.00;

2) laupäevale ja pühapäevale eelneval ööl kella 04.00-07.00.

(2) Piiranguid ei kohaldata majutusettevõtte fuajees asuvas müügikohas ja majutusettevõttes ööbivale isikule alkohoolse joogi üleandmisel toateeninduse või majutusruumi minibaari kaudu.

(3) Piiranguid ei kohaldata rahvusvaheliseks liikluseks avatud lennujaama ja sadama hoonetes ainult reisijatele ette nähtud alal asuvas müügikohas.

(4) Kui avalikul üritusel müüakse alkohoolset jooki kohapeal tarbimiseks, reguleerib alkohoolse joogi jaemüüki Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määrus nr 12 „Tallinna linnas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord“ ning alkohoolse joogi jaemüügi piirangud määratakse kindlaks avaliku ürituse loas.

(5) Piirangud ei kehti ööl vastu 1. jaanuari, 25. veebruari ja 24. juunit.

§ 5.  Riiklik järelevalve

(1) Määruses kehtestatud piirangute täitmise riiklikku järelevalvet teostavad korrakaitseseaduse § 6 lõike 1 tähenduses linnaosade valitsused, Tallinna Ettevõtlusamet ja Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet.

(2) Ettekirjutuse tegemise ja sunnivahendite rakendamise õigus asendustäitmise ja sunniraha seaduse alusel on linnaosade valitsustel, Tallinna Ettevõtlusametil ja Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametil.

§ 6.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. septembril 2021.

Tiit Terik

Tallinna Linnavolikogu esimees