Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Detailplaneeringute menetluse lõpetamine Haabersti linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 09.09.2020 korraldus number 968
Redaktsiooni kehtivus:09.09.2020 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

9. september

2020 nr

968-k

Detailplaneeringute menetluse lõpetamine Haabersti linnaosas

Planeerimisseaduse § 124 lg 10, § 128 lg 1 ja § 129 lg 1 p-de 1, 2 ja lg 2, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 4, haldusmenetluse seaduse § 64 lg-te 1, 2 ja 3, § 68 lg 2, § 70 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 11 lg 2 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kaalutlustest

1. Lõpetada järgmiste detailplaneeringute menetlus Haabersti linnaosas:

1.1 Silgu tn 36, 36a, Oti tn 9 ja Otsatalu tn 18/Oti tn 2 kinnistute ning lähiala detailplaneering, mille eesmärk oli Silgu tn 36, 36a, Oti tn 9 ja Otsatalu tn 18/Oti tn 2 kinnistute piiride ja ehitusõiguse määramine. Samuti Otsatalu, Vainutalu ja Oti tänavate koridoride laiuste määramine ja Silgu tn 36 kinnistu ning Vainutalu tänava vahelisele üldkasutatavale haljasalale piiride ning kasutamis- ja ehitustingimuste määramine;

1.2 Silgu tn 36 kinnistu ja lähiala detailplaneering, mille eesmärk oli jagada Silgu tn 36 kinnistu kolmeks elamumaa sihtotstarbega krundiks ja määrata moodustatavatele kruntidele ehitusõigus 2 maapealse korrusega üksikelamute ehitamiseks. Lisaks määrata üldised maakasutustingimused ja anda heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

2. Tunnistada kehtetuks:

2.1 Tallinna Linnavalitsuse 4. juuni 2003 korraldus nr 1432-k „Silgu tn 36, 36a, Oti tn 9 ja Otsatalu tn 18/Oti tn 2 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine“;

2.2 Tallinna Linnavalitsuse 2. märtsi 2016 korraldus nr 303-k „Silgu tn 36 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine Haabersti linnaosas“.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid, Ametlikes Teadaannetes ja Tallinna veebilehel.

4. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks detailplaneeringust huvitatud isikule S. Lipinskile (Lipinski), FE Arhitektid OÜ-le ja Silgu KVB OÜ-le ning Silgu tn 36, Silgu tn 36a, Oti tn 9, Oti tn 2 // Otsatalu tn 18, Otsatalu tn 16, Otsatalu tn 14, Otsatalu tn 19, Vainutalu tn 3 ja Otsatalu tn 17 kinnistute omanikele.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

Lisa