Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Punane tn 68, 68a, 68b, 70 ja 70a kruntide ning lähiala detailplaneeringu menetluse lõpetamine
Tallinna Linnavalitsus 09.09.2020 korraldus number 967
Redaktsiooni kehtivus:09.09.2020 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

9. september

2020 nr

967-k

Punane tn 68, 68a, 68b, 70 ja 70a kruntide ning lähiala detailplaneeringu menetluse lõpetamine

Planeerimisseaduse § 124 lg 10 ja § 128 lg 1 ning § 129 lg 1 p-de 1 ja 2 ning lg 2, haldusmenetluse seaduse § 64 lg-te 1, 2 ja 3, § 68 lg 2 ja 3, § 70 lg 1, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 4, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 11 lg 2 alusel ning tulenevalt korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kaalutlustest

1. Lõpetada Punane tn 68, 68a, 68b, 70 ja 70a kruntide ning lähiala detailplaneeringu menetlus. Detailplaneeringu koostamise eesmärk oli rajada Punane tn 68, 68a, 68b, 70 ja 70a kruntidele ja lähialale trammidepoo ning jäätmejaam.

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 1. veebruari 2006 korraldus nr 179-k „Punane tn 68, 68a, 68b, 70 ja 70a kruntide ning lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine“.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks detailplaneeringu taotlejale Tallinna Transpordiametile, Tallinna Ettevõtlusametile, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile, Tallinna Linnavaraametile, Maa-ametile ning Punane tn 68 ja Punane tn 70 kinnistute omanikele ning avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teateid, väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Tallinna veebilehel.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes


Lisa