Tallinna Linnavalitsus 09.09.2020 korraldus number 966.
Järveotsa tee 14b kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Haabersti linnaosas

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Haljastuse inventeerimise kord Tlv m 15 10.06.2020 20.06.2020 RT IV, 17.06.2020, 4
2 Tallinna kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ja sellest eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded ja võrguettevõtja arenduskohustus. Tvk m 9 18.05.2017 27.05.2017 RT IV, 24.05.2017, 5
3 Haabersti linnaosa üldplaneeringu kehtestamine Tvk o 40 20.04.2017
4 Avalikule alale puude istutamise kord Tlv m 112 28.09.2011 03.10.2011 RT IV, 07.06.2013, 1
5 Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord Tvk m 17 19.05.2011 27.05.2011 RT IV, 09.03.2013, 56