Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Laine tn 30 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine Kristiine linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 09.09.2020 korraldus number 964
Redaktsiooni kehtivus:09.09.2020 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

9. september

2020 nr

964-k

Laine tn 30 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine Kristiine linnaosas

Maakatastriseaduse § 18 lg 1 p 1 ja § 181 lg 2 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 3. novembri 2016 otsusega nr 172 kehtestatud Kristiine linnaosa üldplaneeringuga, lähtuvalt Tallinna Keskkonna ja Kommunaalameti 20. juuli 2020 projekteerimistingimustest nr 2011802/04843 ning tulenevalt Aktsiaseltsi FAMAR-DESI GRUPP 26. augustil 2020 allkirjastatud avaldusest

1. Muuta Kristiine linnaosas Laine tn 30 katastriüksuse (katastritunnus 78407:703:0150, pindala 3077 m²) senist sihtotstarvet elamumaa 100% ning määrata uueks sihtotstarbeks ärimaa 100%.

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Aktsiaseltsile FAMAR-DESI GRUPP ja Maa-ameti katastri registriosakonnale.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes