Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
J. Köleri tn 1a ja L. Koidula tn 2 katastriüksuste piiride muutmisel sihtotstarvete määramine Kesklinnas
Tallinna Linnavalitsus 09.09.2020 korraldus number 963
Redaktsiooni kehtivus:09.09.2020 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

9. september

2020 nr

963-k

J. Köleri tn 1a ja L. Koidula tn 2 katastriüksuste piiride muutmisel sihtotstarvete määramine Kesklinnas

Maakatastriseaduse § 18 lg 1 p 1 ja § 181 lg 1 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringuga ning tulenevalt J. Köleri tn 1a ja L. Koidula tn 2 kinnistute omanike 19. juunil 2020 ja 29. juunil 2020 allkirjastatud volikirjast katastriüksuste moodustamiseks vajalike toimingute teostamiseks

1. Määrata Kesklinnas J. Köleri tn 1a (katastritunnus 78401:115:1380) ja L. Koidula tn 2 (katastritunnus 78401:115:0049) katastriüksuste piiride muutmisel maaüksustele sihtotstarbed alljärgnevalt:

1.1 katastriüksuste senised pindalad ja sihtotstarbed:

1.1.1 J. Köleri tn 1a, pindala 155 m², sihtotstarve elamumaa 100%;

1.1.2 L. Koidula tn 2, pindala 1181 m², sihtotstarve elamumaa 100%;

1.2 moodustatavate katastriüksuste pindalad ja sihtotstarbed:

1.2.1 J. Köleri tn 1a, pindala 155 m², sihtotstarve elamumaa 100%;

1.2.2 L. Koidula tn 2, pindala 1189 m², sihtotstarve elamumaa 100%.

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks J. Köleri tn 1a kinnistu omanikule, Korteriühistule Koidula 2 ja maamõõdufirmale. Korteriühistul teavitada katastriüksuse piiride muutmisest kõiki korteriomandite omanikke

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes